Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja
- ACIMSI -


Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) je visokoškolska jedinica Univerziteta u Novom Sadu u okviru koje se realizuju master, specijalističke i doktorske studije, kao i istraživanja iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih oblasti nauka.

Prvi multidisciplinarni program tada magistarskih studija, Univerzitet je realizovao u okviru TEMPUS centra iz oblasti Inženjerstva za zaštitu životne sredine zahvaljujući projektu YUEEE-TEMPUS-ESENS. Ovim projektom Evropska zajednica je podržala razvoj obrazovanja u toj oblasti. Učesnici projekta su pored Univerziteta u Novom Sadu bili i univerziteti iz Holandije, Engleske, SAD i Kanade. Prvi studenti interdisciplinarnih i multidisciplinarnih studija upisali su se na ovaj program studija školske 1992/93. godine.

Razvojem nastavne i naučne delatnosti i organizovanjem novih programa interdisciplinarnih i multidisciplinarnih studija, TEMPUS centar je ubrzo prerastao u Centar za univerzitetske studije, a potom u Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja (CIMSI). Godine 2002. Statutom Univerziteta, utvrđena je nova organizacija nastavne i naučne delatnosti, tako što je za svaki program studija osnovan poseban univerzitetski centar. Svi centri ulaze u sastav Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja - ACIMSI i sačinjavaju posebnu nastavnu i naučnu organizacionu jedinicu. Danas ACIMSI čini jedanaest univerzitetskih centara.

studenti
Centri ACIMSI  
Organi upravljanja
Koordinator:
prof. dr Kosta Josifidis, Ekonomski fakultet
Zamenica koordinatora:
prof. dr Olivera Klisurić, Prirodno-matematički fakultet
 
Koordinaciono veće
Savet eksperata
Programska veća centara
 
Dokumenta
Pravilnik ACIMSI pravilnik
Pravila master i specijalističke studije pravila
Obrasci
Tipski obrazac za molbe
 
Studije
Radni kalendar za školsku 2014/15.
AKREDITACIJA studijskih programa
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Uputstvo za dostavljanje završnog rada
CENOVNIK
NAKNADA ZA ŠKOLARINU
 
STUDENTSKI VEB SERVIS
 
Kontakt
Studentska pitanja:
studentska.sluzba@uns.ac.rs
(021) 485-2027
STUDIJSKI PROGRAMI U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI:

Master akademske studije
Evropske studije
Menadžment - moduli
- Mendžment u sportu
- Mendžment u obrazovanju
Sportska medicina sa fizikoterapijom
Doktorske akademske studije
Rodne studije

STUDIJSKI PROGRAMI REALIZOVANI OD ŠKOLSKE
2009/2010. DO 2013/14. GODINE:

Master akademske studije
(od školske 2009/10. godine)
Evropske studije pdf
Pravo evropskih integracija pdf
Menadžment - moduli
- Mendžment u sportu
- Mendžment u obrazovanju
pdf
Sportska medicina sa fizikoterapijom pdf
Rodne studije pdf
Doktorske akademske studije
(od školske 2010/11. godine)
Rodne studije pdf
Studijski programi koji su važili do školske 2008/09. godine