UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2007. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
275. mr Đurđica Perović Prirodno-matematički fakultet Geografija Stanje i pravci razvoja turizma Crnogorskog primorja u funkciji uspješnog tržišnog nastupa
28. decembar 2007 -
27. januar 2008.
274. mr Nevena Ćurčić Prirodno-matematički fakultet Geografija Kvalitativna ocena sredstava turističke propagande i  primenjenog kartografskog materijala u funkciji unapređenja promotivnih aktivnosti u turizmu
28. decembar 2007 -
27. januar 2008.
273. mr Slobodan Puzović Prirodno-matematički fakultet Biologija Dalekovodi kao strukturni faktor staništa ptica
27. decembar 2007 -
26. januar 2008.
272. Ass. mr sci. stom. dr Duška Blagojević Medicinski fakultet
Uloga streptokoka i laktobacila kao riziko faktor za nastanak karijesa nakon okluzalne zaštite stalnih zuba
14. decembar 2007 -
13. januar 2008.
271. mr Zorica Suvajdžin Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Parametrizovani univerzalni editor programskog teksta
14. decembar 2007 -
13. januar 2008.
270. mr Aleksandar Stojanović Filozofski fakultet
Različiti pristupi proučavanju moralnog vaspitanja u nas
7. decembar 2007 -
6. januar 2008.
269. mr Aleksandra Nikčević-Batrićević Filozofski fakultet
Koncept karakterizacije u ranim romanima hermana melvila
7. decembar 2007 -
6. januar 2008.
268. mr Maja Đurendić-Brenesel Prirodno-matematički fakultet Hemija Distribucija opijatnih alkaloida u mozgu
30. novembar -
30. decembar 2007.
267. mr Vesna Rajković Prirodno-matematički fakultet Biologija Efekat ekstremno nisko-frekventnog elektromagnetnog polja na tireoidnu žlezdu i kožu pacova
23. novembar -
23. decembar 2007.
266. mr Katarina Marković Ekonomski fakultet
Zajednička agrarna politika Evropske nije i implikacije na poljoprivredu Srbije
20. novembar -
20. decembar 2007.
265. mr Tatjana Kuljanin Tehnološki fakultet
Bistrenje soka šećerne repe primenom alternativnih koagulanata i flokulanata
20. novembar -
20. decembar 2007.
264. mr Mihajlo Katona Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Jedan pristup odabiru optimalne arhitekture za realizaciju algoritama digitalne obrade video signala
14. novembar -
14. decembar 2007.
263. mr Zita Šereš Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Separacija nesaharoznih jedinjenja iz međufaznih produkata kristalizacije šecera ultrafiltracijom
12. novembar -
12. decembar 2007.
262. mr Stanislav Knežević Pedagoški fakultet

Antička estetika i muzika u dizajnu zvuka gudačkih instrumenata
12. novembar -
12. decembar 2007.
261. mr Edit Šević Andrek Filozofski fakultet Pedagogija Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Japanu i Srbiji
5. novembar -
5. decembar 2007.
260. mr Gordana Štasni Filozofski fakultet Lingvistika Tvorba reči u nastavi srpskog jezika
2. novembar -
2. decembar 2007.
259. mr Dojčil Vojvodić Filozofski fakultet
Funkcionalno-semantičko polje futuralnosti u savremenom ruskom, poljskom i srpskom jeziku
2. novembar -
2. decembar 2007.
258. mr Slađana Milenković Filozofski fakultet
Pesništvo Dimitrija Mitrinovića
2. novembar -
2. decembar 2007.
257. mr Slobodan Bjelica Filozofski fakultet Istorija Politički razvoj Novog Sada 1918 – 1941
2. novembar -
2. decembar 2007.
256. mr Tatjana Popović Poljoprivredni fakultet  
Uticaj đubrenja i navodnjavanja na biološke i tehnološke osobine vinove loze sorte Vranac
1. novembar -
1. decembar 2007.
255. mr Jelena Miljković Prirodno-matematički fakultet Geografija Šumadijska banjska zona, sadašnje stanje i perspektive razvoja turizma
31. oktobar -
30. novembar 2007.
254. mr Radmila Marjanov Panjević ACIMSI Inženjerstvo zaštite životne sredine Socijalno ekonomsko jačanje društva kroz revitalizaciju ruralnog područja i održivi razvoj
31. oktobar -
30. novembar 2007.
253. mr Danijel Kukaras
Građevinski fakultet Građevina Eksperimentalno teorijska analiza i računsko modeliranje ponašanja montažnih nosača spojenih visokovrednim zavrtnjima
26. oktobar -
25. novembar 2007.
252. mr Ilija Miličić
Građevinski fakultet Građevina Teorijsko eksperimentalna analiza preraspodele opterećenja pri određivanju upotrebljivosti mostovskih konstrukcija
26. oktobar -
25. novembar 2007.
251. Mirjana Jordanović Prirodno-matematički fakultet Ekonomija Pozicioniranje kao konkurentska strategija turističkih destinacija sa posebnim osvrtom na hotelijerstvo
25. oktobar -
24. novembar 2007.
250. mr Selim Šaćirović Prirodno-matematički fakultet Geografija Turistička valorizacija novopazarskog kraja
24. oktobar -
23. novembar 2007.
249. Slađana Novaković Prirodno-matematički fakultet Neorganska hemija Ispitivanje gustine naelektrisanja i elektrostatičkih osobina derivata tiosemikarbazida i njihovih kompleksa
24. oktobar -
23. novembar 2007.
248. Gorana Mitić Medicinski fakultet Medicina Nasledna trombofilija i trombozne komplikacije u trudnoći
22. oktobar -
21. novembar 2007.
247. mr Marko Mirković
Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Razvoj modela za vrednovanje kvaliteta primjenom fazi logike i fazi skupova
15. oktobar -
14. novembar 2007.
246. dr Tatjana Brkanić Medicinski fakultet Stomatologija Preparacija kanala korena zuba nikl-titanijumskim rotirajućim instrumentima
12. oktobar -
11. novembar 2007.
245. mr Goran Stoparić Poljoprivredni fakultet
Uticaj citokinina na otpornost pšenice prema oksidativnom stresu u uslovima nedostatka azota
12. oktobar -
11. novembar 2007.
244. mr  Snežana Trmčić Poljoprivredni fakultet
Profitabilnost  proizvodnje i prerade grožđa sorte rizling italijanski na različitim klonovima loznih podloga
12. oktobar -
11. novembar 2007.
243. mr Vesna Dragičević Poljoprivredni fakultet
Uticaj ubrzanog starenja i stimulativnih koncentracija 2,4-d na seme kukuruza (Zea mays L.)
12. oktobar -
11. novembar 2007.
242. mr Anamarija Mandić Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Antioksidativna svojstva ekstrakata semena sorti belog grožđa
3. oktobar -
2. novembar 2007.
241. mr Đoko Marković Prirodno-matematički fakultet Matematika Novi pogledi na metodiku nastave matematike u svjetlu didaktičkog principa poliformnosti
26. septembar -
26. oktobar 2007.
240. Milivoje Vuković Medicinski fakultet Medicina Mesto totalne kolektomije u hirurgiji akutnih opstrukcija levog kolona
12. septembar -
12. oktobar 2007.
239. mr Andriela Vitić Ekonomski fakultet
Globalizacija tržišta i marketing konkurentnost – specifični faktori uspjeha u turizmu i hotelijerstvu
11. septembar -
11. oktobar 2007.
238. mr Marko Nedić Filozofski fakultet
Poetički osnovi proze Miroslava Josića Višnjića
7. septembar -
7. oktobar 2007.
237. mr Dragana Francišković Filozofski fakultet Nauke o književnosti Književni odlomak u nastavi književnosti
7. septembar -
7. oktobar 2007.
236. mr Marija Sakač Filozofski fakultet Psihologija Komparativna studija psihološkog profila ličnosti studenata humanističke, religijske, tehničke i sportske orijentacije
7. septembar -
7. oktobar 2007.
235. mr Dragoljub Barjaktarević Prirodno-metematički  fakultet Geografske nauke Pozicioniranje hotelskog preduzeća na savremenom turističkom tržištu
5. septembar -
5. oktobar 2007.
234. mr Nebojša Pjevalica Fakultet tehničkih nauka
Merenja na elektrodistributivnoj mreži u frekvencijskom domenu
5. septembar -
5. oktobar 2007.
233. mr Josif Tomić Fakultet tehničkih nauka
Prilog razvoju i standardizaciji mernih metoda u merenjima na elektroenergetskoj mreži
3. septembar -
3. oktobar 2007.
232. mr Željko Jakšić Fakultet tehničkih nauka
Koncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja
3. septembar -
3. oktobar 2007.
231. mr Nenad Stojanović Prirodno-metematički  fakultet Turizam Primjena teorije fazi skupova u određivanju stepena održivosti turističkog razvoja zaštićenog područja
27. avgust -
26. septembar 2007.
230. mr Milenko Sekulić
Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Određivanje sila rezanja pri bušenju
10. avgust -
9. septembar 2007.
229. Vladimir Pilija Medicinski fakultet Medicina Evaluacija klasičnih i imunoloških metoda u dokazivanju difuzne aksonske lezije
3. avgust -
2. septembar 2007.
228. mr Aleksandra Torbica Tehnološki fakultet Primenjene i inženjerske hemije Karakteristike gluteninsko-glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice
27. jul -
26. avgust 2007.
227. mr Vladan Radlovački Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Opšti model praćenja i ocenjivanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom
24. jul -
23. avgust 2007.
226. mr Dragoslav Pešović Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke A High-Level Language for Defining Business Processes
Jezik visokog nivoa za definisanje poslovnih procesa
20. jul -
19. avgust 2007.
225. mr Vladimir Nikolić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Istraživanje novo predloženog šipa sa proširenjima duž stabla
10. jul -
9. avgust 2007.
224. Igor Veselinović Medicinski fakultet
Varijabilnost Y mikrosatelitskih lokusa deoksiribonukleinske kiseline u populaicji Vojvodine
9. jul -
8. avgust 2007.
223. Dragan Krivokuća Medicinski fakultet Medicina Imunohistohemijske i morfološke odlike amigdaloidnog kompleksa
6. jul -
5. avgust 2007.
222. mr Nedeljka Nikolova Poljoprivredni fakultet
Uticaj genotipa, uzrasta i sastava hrane na proizvodne parametre i kvalitet trupa brojlerskih pilića
19. jun -
19. jul 2007.
221. mr Minerva Trailovici-Condan Filozofski fakultet
Lingvistika VORBIREA ROMÂNILOR DIN PETROVASÂLA -PERSPECTIVĂ PRAGMALINGVISTICĂ
15. jun -
15. jul 2007.
220. mr Erika Bence Filozofski fakultet

A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI VÁLTOZATAI A XIX. SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN (Az Abafitól A fekete városig)
15. jun -
15. jul 2007.
219. mr Vesna Matović Filozofski fakultet

Povezanost strukture ličnosti i kognitivnog funkcionisanja
15. jun -
15. jul 2007.
218. mr Ivona  Jovanović Filozofski fakultet

Francuski jezik i kultura u Crnoj Gori (1834 -1941)
15. jun -
15. jul 2007.
217. mr Zoran Uzelac Poljoprivredni fakultet
Polno sazrevanje nazimica u različitim uslovima smeštaja, tokom toplije i hladnije godišnje sezone
13. jun -
13. jul 2007.
216. mr Ivan Radović Poljoprivredni fakultet
Uticaj tipa enzima fosfoheksozo izomeraze (PHI) na tovne i klanične osobine svinja
13. jun -
13. jul 2007.
215. mr Slobodan Kuzmanović Poljoprivredni fakultet
Fitoplazmoze vinove loze u Srbiji
13. jun -
13. jul 2007.
214. dr Danijela Šćepanović Medicinski fakultet
Optimizacija trodimenzionalnog planiranja radioterapije inoperabilnih nemikrocelularnih karcinoma pluća
13. jun -
13. jul 2007.
213. mr Ervin Varga Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Proširenje CIM-a sa katalogom polja
12. jun -
12. jul 2007.
212. mr Zoran S. Drakulić Fakultet tehničkih nauka
Teorijska i eksperimentalna analiza brzine kernovanja kao parametra semi–destruktivne metode za određivanje čvrstoće betona pri pritisku
12. jun -
12. jul 2007.
211. mr Damir Vrač Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Istraživanje procesa završne obrade košuljica cilindara motora SUS
12. jun -
12. jul 2007.
210. mr Branko Markoski Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke Rezolucijska metoda za jednoprolazno simboličko testiranje razgranatih programskih struktura
12. jun -
12. jul 2007.
209. mr Aleksandar Janjić Fakultet tehničkih nauka   Strategija za održavanje distributivnih mreža korišćenjem dekomponovanih faktora rizika
12. jun -
12. jul 2007.
208. mr Verica Vasiljević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Računarske nauke Multimedijalni pristup interaktivnom učenju o računarskim mrežama
11. jun -
11. jul 2007.
207. mr Mirjana Dokmanović ACIMSI
Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima sa rodne perspektive
11. jun -
11. jul 2007.
206. Olivera Klisurić ACIMSI Fizika Vodonične veze, struktura i biofizički aspekti mehanizma aktivnosti steroidnih hormona – androgena i antiandrogena
6. jun -
6. jul 2007.
205. mr Dragana Milošević Brevinac Fakultet tehničkih nauka Menadžment zaštite životne sredine Vertikalne zelene površine u planiranju i poboljšanju delova urbane strukture Beograda
31. maj -
30. jun 2007.
204. mr Vojin Mitrović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo Istraživanje karakteristika procesa u malim i srednjim preduzećima i razvoj modela za ocjenu parametara njihove uspješnosti
24. maj -
23. jun 2007.
203. Slađana Anđelić Medicinski fakultet Medicina Prediktori ishoda vanhospitalne kardiopulmonalne reanimacije
23. maj -
22. jun 2007.
202. mr Imre Petković Ekonomski fakultet
Tehnologije poslovne inteligencije za strategiju upravljanja odnosima sa kupcima (CRM)
22. maj -
21. jun 2007.
201. mr.sci. med Evica Budišin Medicinski fakultet Medicina Uticaj komorbiditeta na tok i preživljavanje pacijenta obolelih od nemikrocelularnog karcinoma bronha
21. maj -
20. jun 2007.
200. mr Milena Bečelić Prirodno-matematički fakultet Hemija Uticaj ozona na uklanjanje zagađujućih materija iz površinske vode procesima koagulacije, flokulacije i adsorpcije
21. maj -
20. jun 2007.
199. mr Eva Toldi Filozofski fakultet Savremena mađarska književnost A történelmi regény alakváltozatai a kilencvenes évek magyar prózájában
(Koncepcija istorijskog romana u mađarskoj književnosti devedesetih godina)
18. maj -
17. jun 2007.
198. mr Jovana Milutinović Filozofski fakultet Pedagogija Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka
18. maj -
17. jun 2007.
197. mr Branka Jakšić Provči Filozofski fakultet Nauka o književnosti Dramski rukopis Aleksandra Popovića I Dušana Kovačevića
18. maj -
17. jun 2007.
196. Milan Cvetković Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
18. maj -
17. jun 2007.
195. mr Milan Tomić Poljoprivredni fakultet
Optimizacija remontnih kapaciteta poljoprivredne tehnike prilagođenih potrebama porodičnih gazdinstava
18. maj -
17. jun 2007.
194. mr Aleksandar Hegediš Poljoprivredni fakultet
Migracija i odlike staklaste jegulje (Anguilla anguilla) kao limitirajući faktori za ribnjačko gajenje
18. maj -
17. jun 2007.
193. mr Jasmina Mijović-Magdić Poljoprivredni fakultet
Savremeni status mladice Hucho hucho (Linnaeus, 1758) u vodama Srbije i mogućnost kontrolisanog mresta i gajenja mlađi
18. maj -
17. jun 2007.
192. mr Mladen Tatić Poljoprivredni fakultet
Uticaj endogenih i egzogenih činilaca na proces starenja i životnu sposobnost semena soje [Glycine max (L.) Merr.]
18. maj -
17. jun 2007.
191. Mr sci med Lala Ćeklić Medicinski fakultet Medicina Uloga optičke koherentne tomografije i fluoresceinske angiografije u dijagnostici početnog dijabetičnog edema makule
15. maj -
14. jun 2007.
190. mr Marton Sakal Ekonomski fakultet Informacioni inžinjering Korisnički orijentisan dizajn interfejsa softverskih proizvoda
14. maj -
13. jun 2007.
189. mr Goran Jovanov Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Tehnologija održavanja Metodologija istraživanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kočenje
14. maj -
13. jun 2007.
188. mr Rastislav Šostakov Fakultet tehničkih nauka
Dinamički model kao osnova za proračun elemenata mehanizma pogona dizanja dizalice prema konceptu pogonske čvrstoće
11. maj -
10. jun 2007.
187. mr Ilija Šušić Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Istraživanje uslova za uspostavljanje održivog lokalnog razvoja
7. maj -
6. jun 2007.
186. mr Jelena Dodić Tehnološki fakultet Biotehnologija Optimizacija tehnološkog postupka pripreme kvasnog testa za zamrzavane pekarske proizvode
4. maj -
3. jun 2007.
185. mr Dora Seleši Prirodno-matematički fakultet Matematika Generalized Stochastic Processes in Infinite Dimensional Spaces with Applications to Singular Stochastic Partial Diferential Equations
27. april -
27. maj 2007.
184. mr Snežana Urošević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" menadžment Savremeni koncept  poslovanja i unapređenja obrazovanja stručnih kadrova u tekstilnoj industriji
26. april -
26. maj 2007.
183. Slobodan Mitrović Medicinski fakultet Medicina Procena karaktera glasa operskih pevača analizom morfoantropometrijskih parametara
26. april -
26. maj 2007.
182. mr Fedor Skuban Prirodno-matematički fakultet Fizika kondenzovane materije Halkogenidne staklo-keramike u sistemu Sb-As-S-Se-I
25. april -
25. maj 2007.
181. mr Anita Petrović-Gegić ACIMSI Zaštita životne sredine Procena stanja eko-sistema Severnog potisja
24. april -
24. maj 2007.
180. mr Jelena Tatar Prirodno-matematički fakultet Matematika Nizovi – obrada u nastavi matematike
23. april -
23. maj 2007.
179. mr Ljubica Vlahović Filozofski fakultet
La correlation dans les comparatives du français et du serbe
Korelacija u komparativnim rečenicama francuskog i srpskog jezika
19. april -
19. maj 2007.
178. mr Jelena Mićević Filozofski fakultet Psihologija Relacije između spremnosti za promene i otvorenosti za inovacije
18. april -
18. maj 2007.
177. Šandor Takač Medicinski fakultet Medicina Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije
18. april -
18. maj 2007.
176. mr Velimir Ćerimović Fakultet tehničkih nauka Arhitektura - urbanizam Pravoslavna crkvena porta u prvoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke - razvoj i tipologija oblika -
17. april -
17. maj 2007.
175. mr Radoslav Penezić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inžinjerstvo i menadžment Adaptacija kvantitativno-kvalitativnih modela za donošenje odluka iz oblasti komercijalnog poslovanja u preduzeću
17. april -
17. maj 2007.
174. mr Željka Bojanić Fakultet tehničkih nauka Strategijski menadžment Subjektivni aspekti procene ljudskog kapitala na visokoobrazovnim institucijama
17. april -
17. maj 2007.
173. mr Vladeta Jevremović Fakultet tehničkih nauka
Izbor tehnološke strategije za reciklažu proizvoda od gume
17. april -
17. maj 2007.
172. mr Dušan Mrđa Prirodno-matematički fakultet Fizika Analiza metoda redukcije fona germanijumskih spektrometara
16. april -
16. maj 2007.
171. mr Matilda Lazić Tehnološki fakultet Primenjena hemija Fizičko-hemijska i katalitička svojstva sistema NiO-Al2O3 u zavisnosti od načina pripremanjenja
12. april -
12. maj 2007.
170. mr Predrag Atanasković Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijski inženjering i menadžment Strategija upravljanja investicijama pri odabiru putnih prelaza za osiguranje na magistralnim prugama u funkciji optimalnog izbora i podizanja stepena bezbednosti saobraćaja
12. april -
12. maj 2007.
169. mr Marko Tomašević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Mašinstvo Model za donošenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcije pouzdanosti brodskih postrojenja
12. april -
12. maj 2007.
168. mr Violeta Zubanov ACIMSI
Menadžment timovi kao poslovni potencijal korporativne kulture
4. april -
4. maj 2007.
167. mr Veronika Boškov Ekonomski fakultet
Mrežne organizacije i fenomen raspona kontrole
21. mart -
20. april 2007.
166. mr Srđan Rončević Prirodno-matematički fakultet hemija Karakterizacija bioremedijacionih procesa u zemljištu i podzemnim vodama zagađenim naftom i derivatima na lokalitetu Ratno ostrvo
19. mart -
18. april 2007.
165. mr Milan Cvijić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i menadžment Istraživanje uslova i mogućnosti za razvoj preduzetništva u procesu tranzicije
16. mart -
15. april 2007.
164. mr Đorđe Munitlak ACIMSI zaštita životne sredine Model upravljačkog sistema u zaštiti životne sredine i održivo korišćenje resursa 15. mart -
14. april 2007.
163. mr Jelena Atanacković-Jeličić Fakultet tehničkih nauka Arhitektura i urbanizam Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine 12. mart -
11. april 2007.
162. mr Emil Popović Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo Razvoj modela održavanja ustava sa segmentnim zatvaračima na primeru hidrosistema Dunav - Tisa - Dunav 12. mart -
11. april 2007.
161.
mr Maja Marković
Filozofski fakultet
Lingvistika
Kontrastivna analiza akustičkih i artikulacionih
karakteristika vokalskih sistema engleskog i srpskog jezika
9. mart -
8. april 2007.
160.
mr Radoslav Eraković
Filozofski fakultet

Religiozni ep srpskog predromantizma
9. mart -
8. april 2007.
159. mr Zilka Spahić-Šiljak ACIMSI Rodne studije Žene, religija i politika
Analiza uticaja interpretativnih religijskih tradicija na angažman žene u javnom životu u Bosni i Hercegovini - judaizam, krćanstvo, islam
27. februar -
29. mart 2007.
158. Radovan Veljković Medicinski fakultet medicina Skoring sistem predviđanja nastajanja incizione kile posle srednje laparotomije
26. februar -
28. mart 2007.
157. Dušan Božić Medicinski fakultet medicina Značaj intersticijumskih promena za tok i prognozu primarnih glomerulonefritisa
26. februar -
28. mart 2007.
156. mr Slobodan Miladinović Prirodno-matematički fakultet geografija Geomorfološke odlike Donjeg Pomoravlja i Smederevskog Podunavlja
26. februar -
28. mart 2007.
155. Dragana Bogdanović-Stojanović Medicinski fakultet
Magnetno rezonantna mamografija u komparaciji sa drugim radiološkim metodama u diferenciranju lezija kod poštedne operacije dojke
21. februar -
23. mart 2007.
154. mr Goran Vujić Fakultet tehničkih nauka inženjerstvo zaštite životne sredine i energije Mogućnost energetske valorizacije izdvojenih gasova
sa deponije komunalnog otpada
16. februar -
18. mart 2007.
153. mr Ana Savić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" informatika Metode razvoja i primena XML WEB servisa kao podrška tradicionalnom obrazovnom procesu
16. februar -
18. mart 2007.
152. mr Duško Ćebić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" menadžment Koncept određivanja strukture program menadžmenta u proizvodnji složenog proizvoda
16. februar -
18. mart 2007.
151. mr Jasmina Kanazir ACIMSI Multidisciplinarne studije Tehnička, ekonomska i upravljačka opravdanost uvođenja ekoloških tehnologija
14. februar -
16. mart 2007.
150. mr Darko Knežević Fakultet tehničkih nauka Mehanika fluida i hidropneumatski sistemi Uticaj geometrije zazora u hidrauličnim komponentama automatskom upravljanja na efikasnost rada hidrauličnih sistema
13. februar -
15. mart 2007.
149. mr Tot Vilmoš Fakultet tehničkih nauka
Intelektualni kapital u strategijskim procesima industrijskih sistema
13. februar -
15. mart 2007.
148. mr  Bisera Jevtić Filozofski fakultet pedagogija Metoda podsticanja i sprečavanja u moralnom vaspitanju dece i omladine
12. februar -
14. mart 2007.
147. mr Ana Makišova Filozofski fakultet lingvistika Prídavné mená v slovenčine a v srbčine
12. februar -
14. mart 2007.
146. mr Dušanka  Zvekić Dušanović Filozofski fakultet lingvistika Sintaksičko-semantičke strukture s modalnim indikatorom u srpskom i mađarskom jeziku
12. februar -
14. mart 2007.
145. mr Dušan Zvekić Poljoprivredni fakultet
Uticaj imunomodulatora na parametre reproduktivne performanse krmača u proizvodnim uslovima
12. februar -
14. mart 2007.
144. mr Miloš Milojević Poljoprivredni fakultet
Imunološka kompetencija kokošaka tokom forsiranog mitarenja
12. februar -
14. mart 2007.
143. mr Saša Dragin Poljoprivredni fakultet
Osobine mleka i mesa transgenih kunića za proizvodnju rekombinantnih proteina
12. februar -
14. mart 2007.
142. mr Rodoljub Tanasić Poljoprivredni fakultet
Formiranje modela za optimalni izbor travokosilica za održavanje zelenih površina
12. februar -
14. mart 2007.
141. mr Nada Hladni Poljoprivredni fakultet
Kombinacione sposobnosti i način nasleđivanja prinosa i komponenti prinosa suncokreta (Helianthus annuus L.)
12. februar -
14. mart 2007.
140. mr Lukrecija Đeri Prirodno-matematički fakultet turizam Istraživanje ponašanja potencijalnih turista pri izboru turističke destinacije na primeru Bačke
9. februar -
11. mart 2007.
139. mr Snežana Trivunović Poljoprivredni fakultet
Gentski trend prinosa mleka i mlečne masti u progenom testu bikova za veštačko osemenjavanje
1. februar -
3. mart 2007.
138. mr Miroljub Aksić Poljoprivredni fakultet
Potencijalna evapotranspiracija i zalivni režim duvana tipa Virdžinija
1. februar -
3. mart 2007.
137. mr Milica Vučinić-Vasić Prirodno-matematički fakultet fizika Magnetne, strukturne i mikrostrukturne osobine nanočestičnih ferita dobijenih iz acetilacetonato kompleksa
26. januar -
25. februar 2007.
136. mr Dragoljub Sočanac Prirodno-matematički fakultet geografija Društveno-geografska proučavanja promena na prostoru Raške oblasti primenom metoda teledetekcije
25. januar -
24. februar 2007.
135. mr Tatjana Grbić Prirodno-matematički fakultet matematika Slabe konvergencije random skupova
16. januar -
15. februar 2007.

Backup 2007