UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2008. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
424. mr Dragana Milutinović Medicinski fakultet Medicina Procena kvaliteta bolničke zdravstvene nege kod pacijenata lečenih hirurškim metodama
30. decembar 2008. -
29. januar 2009.
423. Tamara Rabi Žikić Medicinski fakultet Medicina Uticaj depresije nakon moždanog udara na ishod bolesti
30. decembar 2008. -
29. januar 2009.
422. Zoran Gajić Medicinski fakultet Medicina Karakteristike počinilaca krivičnog dela ubistva u odnosu na psihološkopsihijatrijska obeležja delikta
26. decembar 2008. -
25. januar 2009.
421. Marin Tadić Prirodno-matematički fakultet Fizika Sinteza i magnetne osobine α-, γ- i ε- ferioksidnih nanokompozita
19. decembar 2008. -
18. januar 2009.
420. Srđan Škrbić Prirodno-matematički fakultet Informatika Upotreba fazi logike u relacionim bazama podataka
18. decembar 2008. -
17. januar 2009.
419. Milan B. Vraneš Prirodno-matematički fakultet Hemija Obrazovanje hloridnih i bromidnih kompleksa kobalta(II) u električki nesimetričnim vodenim rastopima soli
11. decembar 2008. -
10. januar 2009.
418. Danica Hajduković Medicinski fakultet Medicina Faktori koji utiču na donošenje odluke o zaživotnom zaveštanju tkiva i organa za transplantaciju kod stanovnika Vojvodine
10. decembar 2008. -
9. januar 2009.
417. Milana Panjković Medicinski fakultet Medicina Prognostički značaj proteinske ekspresije i genske amplifikacije receptora epidermalnog faktora kod obolelih od adenokarcinoma pluća
3. decembar 2008. -
2. januar 2009.
416. mr Dragana Batić Filozofski fakultet   Mentalno zdravlje adolescenata razvedenih roditelja (rizici i rezilijentnost)
25. novembar -
25. decembar 2008.
415. mr Milena Nedeljković Fakultet tehničkih nauka   Istraživanje motivacije i zadovoljstva poslom u organizaciji u uslovima tranzicije
24. novembar -
24. decembar 2008.
414. Nebojša Moljević Medicinski fakultet Medicina Bodovni sistem perioperativnih rizika ishoda kod bolesnika sa karcinomom debelog creva
18. novembar -
18. decembar 2008.
413. mr Nikola Stefanović Ekonomski fakultet   Ulaganja privatnih investicionih fondova na brzorastućim tržištima
18. novembar -
18. decembar 2008.
412. mr Vesna Reinders Fakultet tehničkih nauka   Uloga ženskog političkog liderstva u razvoju kulture menadžmenta
Komparativna studija Švedska – AP Vojvodina
18. novembar -
18. decembar 2008.
411. Ilija Bašičević Fakultet tehničkih nauka   Prilog razvoju arhitekture za obezbedivanje usluga u racunarskim mrežama nove generacije
18. novembar -
18. decembar 2008.
410. Slobodana Mihaldžić - Tubić Medicinski fakultet Medicina Ponašanje, stavovi i predrasude korisnika i zdravstvenih radnika u vezi sa kontracepcijom
6. novembar -
6. decembar 2008.
409. mr Petar Đapić Prirodno-matematički fakultet Matematika Varijeteti grupoida
3. novembar -
3. decembar 2008.
408. Nebojša Petrovački Fakultet tehničkih nauka   Identifikacija, simulacija i upravljanje klasom EDFA pojačivača
31. oktobar -
30. novembar 2008.
407. mr Aleksandar Pavlović Prirodno-matematički fakultet Matematika Sequential Topologies on Boolean Algebras
30. oktobar -
29. novembar 2008.
406. Eleni Mouri ACIMSI   ANIMACIJA U REKLAMI - USLOVI, ISKUSTVA I PRODUKCIJA U GRCKOJ
29. oktobar -
28. novembar 2008.
405. Dušan Marić Medicinski fakultet Medicina Uticaj bifaznog kalcijumfosfata na integraciju tetivnog autografta u koštanom tunelu kod kunića
29. oktobar -
28. novembar 2008.
404. mr Aleksandar Gajić ACIMSI   IDEJA SVETSKE DRŽAVE PRAVNI, POLITIČKI I FILOZOFSKO-PRAVNI ASPEKT
28. oktobar -
27. novembar 2008.
403. mr Meri Burzić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“   UTICAJ EKSPLOATACIONIH USLOVA NA INTEGRITET I PREOSTALI VEK POSUDA POD PRITISKOM
28. oktobar -
27. novembar 2008.
402. Milena Mitrović Medicinski fakultet Medicina Značaj inflamatornih markera u patogenezi mikrovaskularnih i kardiovaskularnih komplikacija kod bolesnika sa tipom 1 šećerne bolesti
27. oktobar -
26. novembar 2008.
401. mr Slavica Ševkušić Filozofski fakultet Pedagogija Dometi i ograničenja kvalitativnih istraživanja u pedagogiji
24. oktobar -
23. novembar 2008.
400. Meletzis Menelaos ACIMSI   PERCEPCIJA DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE ESTETSKO, KULTURNO, ISTORIJSKI ASPEKTI (UMETNIČKA ANALIZA RADOVA SPIROSA MELETZIS-a)
23. oktobar -
22. novembar 2008.
399. Svetlana Simić Medicinski fakultet Medicina Uticaj migrene i glavobolje tenzionog tipa na život i rad radno aktivne populacije
22. oktobar -
21. novembar 2008.
398. mr Tatjana Pivac Prirodno-matematički fakultet Geografija Vinogradarstvo i vinarstvo u turističkoj ponudi Vojvodine
21. oktobar -
20. novembar 2008.
397. Janko Pasternak Medicinski fakultet Medicina ZNAČAJ KONTINUIRANOG PRAĆENJA PROTOKA ARTERIOVENSKIH FISTULA ZA HEMODIJALIZU
13. oktobar -
12. novembar 2008.
396. mr Žarko Kevrešan Prirodno-matematički fakultet Hemija BIOHEMIJSKI ASPEKTI SAZREVANJA ZAČINSKE PAPRIKE (Capsicum annuum L.)
10. oktobar -
9. novembar 2008.
395. mr Lana Zorić Prirodno-matematički fakultet Biologija Komparativna morfo-anatomska analiza roda Trifolium L. 1737. (Fabales, Fabaceae)
3. oktobar -
2. novembar 2008.
394. GoranaĆosić Medicinski fakultet Medicina Epidemiologija infekcija operativnog mesta
2. oktobar -
1. novembar 2008.
393. Gordana Bogdanović Medicinski fakultet Medicina Antioksidativni mehanizmi delovanja proantocijanidola u in vivo i in vitro modelima
25. septembar -
25. oktobar 2008.
392. mr Saša Igić Poljoprivredni fakultet   UTICAJ VRSTE I STANJA BALIRANE SLAME TE KOLIČINE I SASTAVA ULAZNOG VAZDUHA NA EFIKASNOST KOTLOVSKOG POSTROJENJA
23. septembar -
23. oktobar 2008.
391. Vladimir Petrović Medicinski fakultet Medicina Obuhvat imunizacijom i pravovremeno sprovođenje imunizacije na teritoriji Južnobačkog okruga
23. septembar -
23. oktobar 2008.
390. mr Marko Nestorović Poljoprivredni fakultet Herbologija Procena biodiverziteta korovske flore urbanih sredina
19. septembar -
19. oktobar 2008.
389. mr Velimir Radić Poljoprivredni fakultet   Proizvodne i morfološke osobine komercijalnih novosadskih linija suncokreta (Helianthus annuus L.)
19. septembar -
19. oktobar 2008.
388. mr Ivan Nastasijević Poljoprivredni fakultet   OCENA RIZIKA I KONTROLNE OPCIJE ZA ESCHERICHIA COLI O157 U LANCU SIROVOG GOVEĐEG MESA
19. septembar -
19. oktobar 2008.
387. Predrag Đurić Medicinski fakultet Medicina Uticaj programa unapređenja prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija na smanjenje profesionalnog rizika radnika u zdravstvu
16. septembar -
16. oktobar 2008.
386. Svetlana Popovic-Petrović Medicinski fakultet Medicina Faktori rizika za razvoj sekundarnog limfedema ruke kod malignih tumora dojke
16. septembar -
16. oktobar 2008.
385. mr Dragoljub Cvetković Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Kombuha od lekovitog bilja – biološka aktivnost i parametri fermentacije
16. septembar -
16. oktobar 2008.
384. mr Mirćea Maran Filozofski fakultet Istorija Kulturne prilike kod Rumuna u Banatu 1945-1952.
16. septembar -
16. oktobar 2008.
383. mr Aleksandar Vasić Filozofski fakultet Psihologija Neke osobine ličnosti i njihovo merenje u ranom adolescentnom dobu
16. septembar -
16. oktobar 2008.
382. Milan Korica Medicinski fakultet Medicina Komparativna analiza laparoskopske u odnosu na konvencionalnu operaciju ingvinalnih hernijae
12. septembar -
12. oktobar 2008.
381. Nataša Duborija-Kovačević Medicinski fakultet Medicina Farmakoterapijske mogućnosti u lečenju benigne hiperplazije prostate-eksperimentalni i klinički aspekt
5. septembar -
5. oktobar 2008.
380. mr Tihomir Zoranović Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Informatika sa računarstvom Informaciono-upravljački servis za obrazovno-savetodavnu funkciju u poljoprivrednoj proizvodnji na malim gazdinstvima
4. septembar -
4. oktobar 2008.
379. Đura V. Oros Fakultet tehničkih nauka   Procena otpora namotaja statora asinhronog motora u pogonu sa prirodnom orijentacijom polja
2. septembar -
2. oktobar 2008.
378. Mihalj Poša Prirodno-matematički fakultet Hemija Uticaj žučnih kiselina na transportne procese odabranih lekova u in vitro eksperimentima
22.avgust -
21. septembar 2008.
377. mr Đorđe Jovanović ACIMSI Multidisciplinarne studije Ekološke posledice upotrebe aditiva na bazi olova u proizvodnji i korišćenju motornih benzina
20.avgust -
19. septembar 2008.
376. dr Borislava Nikolin Medicinski fakultet Medicina Uporedna analiza prognostičkih markera progresije kožnog melanoma srednje i visoko rizične grupe pacijenata
7.avgust -
6. septembar 2008.
375. Marija Semnic Medicinski fakultet Medicina Disegzekutivni sindrom kod vaskularnih demencija
7.avgust -
6. septembar 2008.
374. mr Dušan Vojvodić Prirodno-matematički fakultet Matematika O klonovima na konačnom skupu
7.avgust -
6. septembar 2008.
373. Slobodan Savović Medicinski fakultet medicina Uticaj septoplastike na tok hroničnog rinosinuzitisa
1.avgust -
31. avgust 2008.
372. mr Snežana Radenković Prirodno-matematički fakultet biologija Fauna podfamilije Eristalinae (Diptera: Syrphidae) u Srbiji
28.jul -
27. avgust 2008.
371. mr Ivo Toševski
Prirodno-matematički fakultet biologija Pogodnost vrsta roda Mecinus Germar, 1821 (Curculionidae, Mecininae) za biološko suzbijanje invazivnih vrsta iz roda Linaria Mill. (Scrophulariaceae)
28.jul -
27. avgust 2008.
370. mr Tatjana Grbić
Prirodno-matematički fakultet matematika Slabe konvergencije random skupova
23.jul -
22. avgust 2008.
369. Saša Bogdanović Medicinski fakultet medicina Blokadom Myostatina do funkcionalnog poboljšanja Duchenne-ovog distrofičnog fenotipa
18.jul -
17. avgust 2008.
368. Isidora Samojlik Medicinski fakultet medicina Farmakološke interakcije kao posledica uticaja etarskih ulja iz plodova biljaka porodice Apiaceae na enzime jetre i crevnu floru miša
5.jul -
14. avgust 2008.
367. dr Gordana Platiša
Ekonomski fakultet
Ocenjivanje performansi funkcionalnosti informacionih sistema iz perspektive korisnika
15.jul -
14. avgust 2008.
367. dr Nenad Ćetković Medicinski fakultet
Doppler arterije uterine u prvom trimestru kao prediktor mogućih komplikacija u trudnoći
14.jul -
13. avgust 2008.
366. mr Vidosava Golubović Filozofski fakultet Književnost Časopis "Zenit"
9.jul -
8. avgust 2008.
365. Željko Kaluđerović Filozofski fakultet
Helensko poimanje pravde
9.jul -
8. avgust 2008.
364. mr sci Snežana Raspopović Medicinski fakultet medicina Antibiotici u tretmanu prevremenog porođaja
8.jul -
7. avgust 2008.
363. mr sci. med. dr Ljiljana Mladenović Segedi Medicinski fakultet medicina Primena integralne teorije u hirurškom rešavanju spada genitalnih organa žene
8.jul -
7. avgust 2008.
362. mr Bratislav Stanković Pravni fakultet  
Harmonizacija železničkog prava
2.jul -
1. avgust 2008.
361. mr Biljana Kaurinović Prirodno-matematički fakultet
ANTIOKSIDANTNE OSOBINE EKSTRAKATA Laurus nobilis L. i Melittis melissophylum L.
30.jun -
30. jul 2008.
360. mr Gordana M. Ostojić Fakultet tehničkih nauka
Razvoj modela sistema automatizacije u poslovnim objektima
26.jun -
26. jul 2008.
359. mr Tatjana Papić Ekonomski fakultet
Ekonomske i etičke implikacije difuzije genetski modifikovane hrane
26.jun -
26. jul 2008.
358. Stanko Matić Prirodno-matematički fakultet Geografija Turistička valorizacija sportsko-rekreativnih kompleksa u Vojvodini
26.jun -
26. jul 2008.
357. mr Vladimir Brtka Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Informacione tehnologije Automatska sinteza baze pravila u inferentnim sistemima
19.jun -
19. jul 2008.
356. mr Ljiljana Teofanov Prirodno-matematički fakultet Matematika Singularno perturbovani problemi sa dva mala parametra
17.jun -
17. jul 2008.
355. Igor Ivanov Medicinski fakultet
Dobutamin stres ehokardiografija kod asimptomatskih bolesnika sa aortnom stenozom
11.jun -
11. jul 2008.
354. mr Slobodan Krnjajić
Poljoprivredni fakultet
Uloga cikade Scaphoideus titanus Ball u prenošenju fitoplazme zlatastog  žutila vinove loze (flavescence dorée)
11.jun -
11. jul 2008.
353. mr Petra Stevanović Tehnološki fakultet Sintetski polimeri Primena štampane polipropilenske ambalaže za pakovanje proizvoda od mleka produžene održivosti
9.jun -
9. jul 2008.
352. mr Dejan Vukobratović Fakultet tehničkih nauka elektrotehnika Konstrukcija, analiza i primena kodova na grafovima koji dostižu kapacitet kanala sa brisanjem
9.jun -
9. jul 2008.
351. mr Igor Jajić Poljoprivredni fakultet Ishrana životinja Prisustvo deoksinivalenola u žitaricama i analitičke tehnike određivanja
3.jun -
3. jul 2008.
350. Gordana Mumović Medicinski fakultet Medicina Terapija disfonije posle parcijalnih laringektomija primenom kompresije larinksa
2.jun -
2. jul 2008.
349. mr Radoje Cvejić Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Mašinstvo – industrisko inženjerstvo Kriterijalne jednačine radnih parametara energetski efikasnog objekta u dinamičkim uslovima rada
2.jun -
2. jul 2008.
348. mr Miodrag Zuković
Fakultet tehničkih nauka Mehanika Nelinearne oscilacije sistema pod dejstvom neidealne pobude
29.maj -
28. jun 2008.
347. mr Saša Pantelić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Efekti rekreativnih aktivnosti na morfo-funkcionalne karakteristike osoba u postinfarktnom periodu
29.maj -
28. jun 2008.
346. mr Giannakopulos Charalambos
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Uticaj eksperimentalnog modela trčanja na povećanje aerobne sposobnosti učenika osnovnih škola
29.maj -
28. jun 2008.
345. Athanasios Stamos Prirodno-matematički fakultet
Razvoj turizma na Dodekanezima i turističko uređenje prostora
28.maj -
27. jun 2008.
344. mr Miroslav Miškić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment KORPORATIVNO UPRAVLJANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
27.maj -
26. jun 2008.
343. mr Ranko Renovica Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment ISTRAŽIVANJE UTICAJA KVALITETA PROCESA NA EFEKTIVNOST OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
27.maj -
26. jun 2008.
342. mr Olga Jović Pravni fakultet
Evropski koncept prava deteta-roditeljska prava i dužnosti
27.maj -
26. jun 2008.
341. mr Tatjana Kočetov Mišulić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke - Građevinarstvo Ponašanje kovanih veza nosećih drvenih zidnih panela pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
22.maj -
21. jun 2008.
340. mr Aleksandra Dragin Prirodno-matematički fakultet Geografija Međunarodna krstarenja Koridorom 7 i nautički turizam Srbije
22.maj -
21. jun 2008.
339. mr Vesna Matić Prirodno-matematički fakultet Geografija
Nepokretna kulturna dobra Severozapadne Srbije u funkciji turizma
22.maj -
21. jun 2008.
338. mr Tamara Kovačević Prirodno-matematički fakultet Geografija
Goč i podgorina - geografska studija
22.maj -
21. jun 2008.
337. mr Vladimir Hedrih Filozofski fakultet Pedagogija Evaluacija holandovog modela profesionalnih interesovanja u našoj kulturi
16.maj -
15. jun 2008.
336. mr Slađana Zuković
Filozofski fakultet Psihologija REFLEKSIJE VERSKE NASTAVE NA FUNKCIONALNOST
SAVREMENE PORODICE
16.maj -
15. jun 2008.
335. mr Dragana Vukov Prirodno-matematički fakultet Biologija Floristička i ekološka analiza vaskularnih makrofita reke Dunav u Srbiji
13.maj -
12. jun 2008.
334. Dušanka Milošević
Medicinski fakultet
KLINIČKI ZNAČAJ RINOPROVOKACIONOG TESTA
U PERENIALNOM NEALERGIJSKOM RINITISU
9.maj -
8. jun 2008.
333. mr Petar Zagorčić
Fakultet tehničkih nauka Opšti menadžment
„RAZVOJ MODELA ZA RESTRUKTURIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA ” (sa posebnim osvrtom na preduzeća za
proizvodnju i distribuciju toplotne energije)
9.maj -
8. jun 2008.
332. Vladimir M. Čanadanović Medicinski fakultet
Oftalmologija Promena nivoa slobodnih radikala i antioksidanasa kod osoba sa senilnom kataraktom
7.maj -
6. jun 2008.
331. mr Aleksandra Zarubica
Tehnološki fakultet
Hemijsko inžinjerstvo Uticaj metalnih promotora 4.- i 5. -d serije prelaznih elemenata na katalitička svojstva sulfonovanog cirkonijum(IV)-oksida u reakciji izomerizacijenormalnih ugljovodonika
7.maj -
6. jun 2008.
330. mr Maja Stojanović Prirodno-matematički fakultet
ISPITIVANJE FEROELEKTRIČNIH TEČNIH KRISTALA
SA HIRALNIM LAKTATNIM GRUPAMA
24. april -
24. maj 2008.
329. mr Violeta Zubanov ACIMSI
Menadžment timovi kao poslovni potencijal korporativne kulture (nova verzija)
24. april -
24. maj 2008.
328. mr Ivan Tasić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Politehničko obrazovanje Aktuelizacija i racionalizacija nastavnih sadržaja tehničkog obrazovanja sa aspekta novih tehnika i tehnologija
22. april -
22. maj 2008.
327. mr Dragana Drobnjak Filozofski fakultet
Književni termini francuskog i italijanskog porekla u srpskom jeziku
18. april -
18. maj 2008.
326. mr Jelena Đermanov Filozofski fakultet
Interpersonalni odnosi u vaspitno-obrazovnom procesu postignuća učenika
18. april -
18. maj 2008.
325. mr Vesna Pilipović Filozofski fakultet
Longitudinalna komparativna analiza dvaju metoda obrade pasivne konstrukcije u engleskom jeziku
18. april -
18. maj 2008.
324. mr Velimir Petrović
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"
Razvoj homologacione merne metode za merenje i verifikaciju koncentracije ultra finih čestica dizel motora
17. april -
17. maj 2008.
323. mr Smiljana Mirkov Fakultet tehničkih nauka
Društvene promene i inženjerska profesija
14. april -
14. maj 2008.
322. mr Miodrag Paunović Ekonomski fakultet
Izbor marketing strategije specijalnih potrošnih proizvoda od zlata
11. april -
11. maj 2008.
321. mr Lajoš Hovanj Građevinski fakultet
Pregled promena u slivu Palićkog jezera od kraja XVII veka do danas i istraživanje uzroka tih promena
11. april -
11. maj 2008.
320. mr Slađana Čabrilo Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Istraživanje indikatora za merenje intelektualnog kapitala u organizacijama
10. april -
10. maj 2008.
319. mr Petko Stanojević Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine
Istraživanje uticaja procesnih parametara dimnih gasova na optimizaciju elektrofiltra
4. april -
4. maj 2008.
318. mr Veselin I. Mićanović Prirodno – matematički fakultet Matematika Primena računara u početnoj nastavi matematike
4. april -
4. maj 2008.
317. mr Dragan Ćoćkalo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Menadžment Model za obezbeđivanje zadovoljenja zahteva korisnika u skladu sa ISO 9000 serijom standarda i potrebama privrede Republike Srbije
2. april -
2. maj 2008.
316. mr Željka Cvejić Prirodno-matematički fakultet Fizika Strukturne, magnetne i električne osobine nanočestičnih ferita tipa Fe3-xMexO4, Fe2ZnyMe1-yO4 (Me: Y; In)
31. mart -
30. april 2008.
315. mr Zoran Milojević Fakultet tehničkih nauka
Sistem za vizuelizaciju radnog prostora mašina alatki u realnom vremenu
28. mart -
27. april 2008.
314. Dragana Živković Medicinski fakultet Medicina Uticaj hormonalne terapije na maturaciju kontralateralnog testisa kod dece sa jednostrano nespuštenim testisom
26. mart -
25. april 2008.
313. mr Anđelko Mišković Poljoprivredni fakultet
EFEKTI KALEMLJENJA NA PRINOS I KVALITET PARADAJZA
25. mart -
24. april 2008.
312. mr Zoran Brujić
Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo ANALIZA GRANIČNE NOSIVOSTI VITKIH DVOOSNO
SAVIJANIH ARMIRANOBETONSKIH STUBOVA
24. mart -
23. april 2008.
311. mr Bojan Pajtić Pravni fakultet Pravne nauke Bračni imovinski ugovor, bračni drugovi, zakonski imovinski režim
21. mart -
20. april 2008.
310. Dunja Tabš Medicinski fakultet Medicina Morfohistološke karakteristike posteljica iz programa asistirane reprodukcije
19. mart -
18. april 2008.
309. Siniša Babović Medicinski fakultet Medicina Regionalna ekspresija c-Fos proteina, somatostatina i neuropeptida Y pri atacima ishemije u mozgu pacova
17. mart -
16. april 2008.
308. Aristidis H. Kontogeorgis ACIMSI
Infracrvena fotografija, tehnike i primene u umetnosti i konzervaciji antikviteta i umetničkih dela
14. mart -
13. april 2008.
307. mr Milica Radović Fakultet tehničkih nauka
Korporaciono upravljanje - iskustva korporacija u Vojvodini i izgledi za dalji razvoj
12. mart -
11. april 2008.
306. Ljiljana Lazić ACIMSI
Sociokulturalne karakteristike porodice dece ometene u razvoju
11. mart -
10. april 2008.
305. mr Marko Trajković Pravni fakultet
Etička dimenzija prava – pravnoteorijski aspekt
6. mart -
5. april 2008.
304. mr Dejan Gligović Ekonomski fakultet
Inovacija kao element konkurentske prednosti
4. mart -
3. april 2008.
303. Grigorijo Vlasa ACIMSI

Estetska dimenzija u umetničkoj fotografiji sa socijalnom tematikom u Grčkoj od 1941. do 1981. godine
3. mart -
2. april 2008.
302. mr Slobodan Orlović Pravni fakultet
Načelo podele vlasti u ustavnom razvoju Srbije
29. februar -
30. mart 2008.
301. Ass. dr Vladan Popović Medicinski fakultet Medicina Hirurška taktika u kritičnoj ishemiji ekstremiteta u prisustvu infekcije na stopalu
26. februar -
27. mart 2008.
300. mr Jasmina Bačić Poljoprivredni fakultet
OSETLJIVOST SORTI KROMPIRA NA EKONOMSKI ZNAČAJNE VRSTE IZ RODA GLOBODERA SPP. (NEMATODA)
25. februar -
26. mart 2008.
299. mr Dragan Milićević Poljoprivredni fakultet
PRISUSTVO OHRATOKSINA A U HRANI I REZIDUA U KRVNOJ PLAZMI, JETRI I BUBREZIMA ZAKLANIH SVINJA
25. februar -
26. mart 2008.
298. mr Svetlana Milijašević Poljoprivredni fakultet
KARAKTERISTIKE SOJEVA Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, PATOGENA PARADAJZA U SRBIJI I MOGUĆNOSTI NJEGOVOG SUZBIJANJA
25. februar -
26. mart 2008.
297. mr Jasmina Ludoški Prirodno-matematički fakultet Biologija Evolucioni odnosi u rodu Cheilosia Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae)
21. februar -
22. mart 2008.
296. mr Radmila Bogosavljević Filozofski fakultet Pedagogija Koncepcija obrazovanja učitelja za rad u savremenoj školi
18. februar -
19. mart 2008.
295. mr Snežana Babić–Kekez Filozofski fakultet Pedagogija Pedagoška kultura roditelja i vaspitno delovanje u porodici
18. februar -
19. mart 2008.
294. mr Katarina Todorović Filozofski fakultet Pedagogija Karakteristike komunikacije učitelj-vaspitač i kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (na primjeru reformisanog I razreda u osnovnoj školi Crne Gore)
18. februar -
19. mart 2008.
293. mr Marijana Kosanović Filozofski fakultet Pedagogija Self koncept roditelja i školski uspeh učenika
18. februar -
19. mart 2008.
292. mr Stanislav Zekić
Ekonomski fakultet
Reforma agrarnih politika i restrukturiranje poljoprivrede zemalja jugoistocne Evrope u procesu evropskih integracija
18. februar -
19. mart 2008.
292. mr Peter Harmath Ekonomski fakultet
Strukturiranje preduzeća u fazi horizontalne i vertikalne diferencijacije
14. februar -
15. mart 2008.
291. Aleksandar Petković Ekonomski fakultet
Revizorska prevencija i detekcija finansijskog kriminala
13. februar -
14. mart 2008.
290. Stojan Petković Medicinski fakultet Sudska medicina Eksperimentalni pristup problematici postmortalne difuzije i NR produkcije etanola u sudskomedicinskoj praksi
13. februar -
14. mart 2008.
289. mr Vera Milošević
Poljoprivredni fakultet
Ekološka i fitogeografska analiza korovske flore okopavina u Mačvi
8. februar -
9. mart 2008.
288. mr Borislav Pejin
Poljoprivredni fakultet
Efekat nivoa energije i proteina u ishrani nazimica i suprasnih krmača
8. februar -
9. mart 2008.
287. mr Mihajla Đan Prirodno-matematički fakultet Biologija Polimorfnost mikrosatelita i mtDNK u populacijama zeca (Lepus europaeus Pallas)
1. februar -
2. mart 2008.
286. Hajdu Laslo Medicinski fakultet medicina Uloga i značaj neuroprotektivnog dejstva laseroterapije kod dijabetesne polineuropatije
31. januar -
1. mart 2008.
285. mr Slobodan Tabaković Fakultet tehničkih nauka
Razvoj programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama i optimalni izbor njihovih komponenti
28. januar -
27. februar 2008.
284. mr Viktor Marić
Fakultet tehničkih nauka
Integrisane pasivne komponente
22. januar -
21. februar 2008.
283. mr Biljana Stikić Filozofski fakultet
Nastava francuskog jezika u Srbiji 1918-1941
22. januar -
21. februar 2008.
282. mr Tinde Dobrodolac Šeregelj Ekonomski fakultet
Ekonometrijska analiza tražnje poljoprivredno prehrambenih proizvoda u Vojvodini
21. januar -
20. februar 2008.
281. mr Snežana Šarančić-Čutura Filozofski fakultet
Usmena  književnost (poetika, žanrovi, stil) u delima  za decu i omladinu Branka Ćopića
21. januar -
20. februar 2008.
280. mr Saša Marković
Filozofski fakultet Istorija Nacionalno i ustavno pitanje u delatnosti političkih stranaka u Vojvodini od 1929-1941. godine 18. januar -
17. februar 2008.
279. mr Momir Samardžić
Filozofski fakultet
Železničko pitanje u spoljnoj politici Srbije 1878–1888

18. januar -
17. februar 2008.
278. mr Đurđa Grijak
Filozofski fakultet
Metalingvistički razvoj gluve i nagluve dece 18. januar -
17. februar 2008.
277. mr Dragan Nikolić
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Mašinstvo Optimizacija postupaka tehničke dijagnostike hidroelektrana
18. januar -
17. februar 2008.
276. mr Branka Nakomčić Fakultet tehničkih nauka   Integralni pristup optimizaciji termoprocesnih postrojenja na bazi termoekonomske, ekološke i cost-benefit analize i upravljanja rizicima 14. januar -
13. februar 2008.

Backup 2008