UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2009. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
620. mr Miroslav Urošević Poljoprivredni fakultet Zdravstvena zaštita životinja i higijena animalnih proizvoda Značaj bakterijskih infekcija u poremećaju reprodukcije konja i efikasnost primene različitih protokola terapije
24. decembar 2009 -
23. januar 2010.
619. mr Radivoje Aćimović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Prinos i kvalitet semena soje u zavisnosti od primene mikrobiološkog đubribva i đubrenja azotom
24. decembar 2009 -
23. januar 2010.
618. mr Sreten Terzić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Genetička varijabilnost i upotrebna vrednost populacija divlje vrste suncokreta Helianthus tuberosus L.
24. decembar 2009 -
23. januar 2010.
617. mr Emeše Petrik Filozofski fakultet   Samorefleksija subjekata u poeziji Vereš Šandora
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
616. mr Milena Stojanović Filozofski fakultet   Žanrovska prožimanja u savremenoj srpskoj drami (Borislav Mihajlović Mihiz, Borislav Pekić, Slobodan Selenić)
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
615. mr Milja Vujačić Filozofski fakultet Pedagogija Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
614. mr Nenad Perošević Filozofski fakultet Istorija Kulturno-prosvjetni razvoj Crne Gore 1945-1953.
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
613. mr Božidar Savić Poljoprivredni fakultet Medicinske nauke / Veterinarska medicina Genotipizacija izolata i utvrđivanje genetske varijabilnosti Mycoplasme hyopneumoniae
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
612. mr Jasmina Josimov-Dunđerski Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Eko-hidrološki uslovi za primenu mokrih polja u Vojvodini
21. decembar 2009 -
20. januar 2010.
611. mr Ondrej Ponjičan Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća
15. decembar 2009 -
14. januar 2010.
610. mr Igor Pajović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Fitoparazitne nematode u plastenicima Zetske ravnice
15. decembar 2009 -
14. januar 2010.
609. Sara Savić Poljoprivredni fakultet mikrobiologija – zarazne bolesti Kliniĉko i laboratorijsko praćenje lajmske bolesti pasa u uslovima prirodne i veštaĉke infekcije
8. decembar 2009 -
7. januar 2010.
608. mr Saša Pekeč Poljoprivredni fakultet Biotehnološke nauke Pedološke i hidrološke karakteristike zaštićenog dela aluvijalne ravni u Srednjem Podunavlju
8. decembar 2009 -
7. januar 2010.
607. mr Vesna Jevtić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Operaciona istraživanja Razvoj modela za određivanje trajanja projekta na osnovu Klarkovih jednačina
8. decembar 2009 -
7. januar 2010.
606. mr Vladimir Marjanski Pravni fakultet Pravo Javna ponuda hartija od vrednosti
7. decembar 2009 -
6. januar 2010.
605. Darko Samardžija ACIMSI   Uticaj infrastrukturnih i demografskih faktora na modeliranje razvoja logističkih centara za distribuciju pića
2. decembar 2009 -
1. januar 2010.
604. mr Dejan Bogićević Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj Prilog istraživanju mogućnosti primene multimedijalnog kataloga za određivanje sudarne brzine i međusobnog položaja vozila pri sudarima
1. decembar -
31. decembar 2009.
603. Nemanja Petrović Fakultet tehničkih nauka   Primena genetskog programiranja za potiskivanje impulsnog šuma u slici
30. novembar -
30. decembar 2009.
602. mr Jovica R. Vasin Poljoprivredni fakultet Pedologija Solončaci Vojvodine - karakteristike i savremena klasifikacija
23. novembar -
23. decembar 2009.
601. mr Ljiljana Jovanović-Panić Poljoprivredni fakultet   Značaj humoralnog i celularnog odgovora mlečne žlezde kobila na zdravstveno stanje i prirast ždrebadi
23. novembar -
23. decembar 2009.
600. Bojan Vujin Medicinski fakultet medicina Sistolna i dijastolna funkcija miokarda leve komore kod profesionalnih sportista
20. novembar -
20. decembar 2009.
599. Dušanka Vujović Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik Semantička i derivaciona analiza glagola kretanja u srpskom jeziku
18. novembar -
18. decembar 2009.
598. Kovács Rácz Eleonóra Filozofski fakultet   Jezičko opredeljenje prema maternjem jeziku i dvojezičnosti mađarske zajednice u Vojvodini
17. novembar -
17. decembar 2009.
597. mr Ruženka Šimonji- Černak Filozofski fakultet Psihologija Psihološka analiza i efekti programa obrazovanja slovačke jezičke manjine u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji
16. novembar -
16. decembar 2009.
596. mr Nikoleta Gutvajn Filozofski fakultet Pedagogija Konstruktivistički pristup obrazovnom postignuću učenika
16. novembar -
16. decembar 2009.
595. mr Tibor Pal Filozofski fakultet   Mađarsko političko javno mnenje i srpsko pitanje na Balkanu 1903-1914
16. novembar -
16. decembar 2009.
594. mr Nikolina Zobenica Filozofski fakultet Germanistika Recepcija romana Limeni doboš Gintera Grasa u nemačkoj i srpskoj književnosti
16. novembar -
16. decembar 2009.
593. Milovan Lazarević Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo RAZVOJ MODELA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA U TOKU ŽIVOTNOG VEKA PRIMENOM RFID TEHNOLOGIJE
11. novembar -
11. decembar 2009.
592. mr Simonida Đurić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Mikroorganizmi u zemljištu pod usevom kukuruza i njihov potencijal za ragradnju sulfonilurea herbicida
6. novembar -
6. decembar 2009.
591. Dragana M. Zgonjanin-Bosić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Forenzička analiza sekvenci humane mitohondrijalne DNA kapilarnom elektroforezom
4. novembar -
4. decembar 2009.
590. mr Jelena Borocki Fakultet tehničkih nauka   Razvoj modela strategijskog planiranja u funkciji inovativnosti preduzeća
4. novembar -
4. decembar 2009.
589. Ivana Urošević Medicinski fakultet Medicina Optimizacija vremena i afereznog prikupljanja autolognih maticnih celija hematopoeze iz periferne krvi kod bolesnika sa malignim hemopatijama
4. novembar -
4. decembar 2009.
588. mr Dragana Latković Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Iznošenje NPK hraniva prinosom kukuruza u zavisnosti od đubrenja azotom
2. novembar -
2. decembar 2009.
587. mr Lada Marinković Filozofski fakultet Psihologija Porodični stres i porodične snage jednoroditeljskih porodica
26. oktobar -
25. novembar 2009.
586. mr Željko Milanović Filozofski fakultet Nauka o književnosti Imagološki aspekti proze Dubravke Ugrešić i Davida Albaharija
26. oktobar -
25. novembar 2009.
585. mr Miloš Krivokapić Filozofski fakultet Srpski jezik i lingvistika Jezik u pismima serdara i guvernadura Radonjića
26. oktobar -
25. novembar 2009.
584. mr Danijela Kojić Prirodno-matematički fakultet Biologija Otpornost na niske temperature i dehidrataciju kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis Hb)- ćelijski i molekularni odgovori
21. oktobar -
20. novembar 2009.
583. mr Goran Barović Prirodno-matematički fakultet Geografija Kartometrijska analiza rječne mreže Crne Gore i njena primjena u GIS-u
20. oktobar -
19. novembar 2009.
582. Aleksandar Redžek Medicinski fakultet Medicina Uticaj šećerne bolesti na prohodnost graftova nakon hirurške revaskularizacije miokarda
19. oktobar -
18. novembar 2009.
581. Jelena Bjelanovic Medicinski fakultet Medicina Procena efikasnosti postojecih metoda za utvrðivanje rasta i razvoja školske dece u cilju uspostavljanja domacih standarda
19. oktobar -
18. novembar 2009.
580. Gordana Velisavljev-Filipović Medicinski fakultet Medicina Intrakranijalno krvaenje i neuropshološke karakteristike prevremeno roñene dece
19. oktobar -
18. novembar 2009.
579. mr Jasna Grbić Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Brzina rasta kristala saharoze u postupku kristalizacije hlañenjem
14. oktobar -
13. novembar 2009.
578. Branislava Nikolovski Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Kinetika i modelovanje ekstrakcije ulja iz bobica kleke (Juniperus communis L.) i semenki tikve (Cucurbita pepo L.) natkritičnim ugljendioksidom
14. oktobar -
13. novembar 2009.
577. mr Dragana M. Šoronja Simović Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Uticaj sastava masne faze margarina na fizičke osobine i kvalitet peciva odlaminiranog testa
13. oktobar -
12. novembar 2009.
576. mr Petar Knežević Prirodno-matematički fakultet Biologija Primena Pseudomonas aeruginosa bakteriofaga kao antimikrobnih agenasa
12. oktobar -
11. novembar 2009.
575. Todor Vacev Fakultet tehničkih nauka   Optimalno rešenje čvora čelične prostorne rešetke primenom nelinearne analize
9. oktobar -
8. novembar 2009.
574. dr Aleksandar Kopitović Medicinski fakultet Medicina Algoritam za rano otkrivanje poremećaja više nervne delatnosti kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi
9. oktobar -
8. novembar 2009.
573. Bojana Dimić Surla Prirodno-matematički fakultet Informatika Softverski sistem za katalogizaciju po MARC 21 formatu
7. oktobar -
6. novembar 2009.
572. mr Gordana Drakić Pravni fakultet Pravo Agrarno zakonodavstvo u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji) i njegova primena na teritoriji Apelacionog suda u Novom Sadu
6. oktobar -
5. novembar 2009.
571. Ivan Stančić Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Indukcija estrusa i fertilitet nazimica sa prolongiranom preinseminacionom anestrijom, tretiranih preparatima gonadotropina i progestina
5. oktobar -
4. novembar 2009.
570. mr Dragan Kostadinović Poljoprivredni fakultet   Međunarodni promet agroindustrijskih proizvoda
5. oktobar -
4. novembar 2009.
569. mr Željko Lakić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Kvantitativna svojstva divergentnih genotipova engleskog ljulja (Lolium perenne L.)
5. oktobar -
4. novembar 2009.
568. Kosta Petrović Medicinski fakultet Medicina Višeslojna kompjuterizovana tomografija u dijagnostici tupe traume grudnog koša
1. oktobar -
31. oktobar 2009.
567. mr Vojkan M. Zorić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Tehnika i tehnologija Analiza mehaničkih oscilacija u obojenim premazima i metodi primene rezultata u forenzičkim istraživanjima
30. septembar -
30. oktobar 2009.
566. mr Ljubica Grbović Prirodno-matematički fakultet Hemija Izolovanje, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost naftnih kiselina iz Vojvođanske nafte
30. septembar -
30. oktobar 2009.
565. Anđelko Gojčaj Pravni fakultet   Međunarodna i komunitarna zaštita izbeglica
28. septembar -
28. oktobar 2009.
564. mr Milan Sečujski Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Automatska morfološka anotacija tekstova na srpskom jeziku
25. septembar -
25. oktobar 2009.
563. mr Milutin M. Mrkša Prirodno-matematički fakultet Turizam Stanje i perspektive razvoja turizma Srednjeg Banata u kontekstu održivog razvoja
25. septembar -
25. oktobar 2009.
562. mr Vesna Srdić Filozofski fakultet Pedagogija Kompenzatorsko obrazovanje dece kao faktor društvene integracije i emancipacije nacionalne zajednice Roma u Republici Srbiji
23. septembar -
23. oktobar 2009.
561. mr Žana Bojović Filozofski fakultet Pedagogija Udžbenici i priručnici u funkciji razvoja estetske kulture učenika srednjeg osnovnoškolskog uzrasta
23. septembar -
23. oktobar 2009.
560. mr Nada Graovac Filozofski fakultet Lingvistika Međurečenični odnosi u francuskom i srpskom jeziku
22. septembar -
22. oktobar 2009.
559. mr Branka Savović Filozofski fakultet Pedagogija Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću
18. septembar -
18. oktobar 2009.
558. mr Maja Rogač Filozofski fakultet   Problematizovanje književne istorije kao narativna strategija u proznim tekstovima Svetislava Basare
18. septembar -
18. oktobar 2009.
557. mr Nebojša Kuzmanović Filozofski fakultet   Srpsko-slovačke književne i kulturne veze u doba romantizma
18. septembar -
18. oktobar 2009.
556. mr Savo Stupar Ekonomski fakultet   Uticaj komponenti inteligencije na donošenje poslovne odluke
17. septembar -
17. oktobar 2009.
555. mr Rastislav Struharik Fakultet tehničkih nauka Elektronika Digitalna elektronska kola za realizaciju stabala odluka
16. septembar -
16. oktobar 2009.
554. Slavica Savić Fakultet tehničkih nauka   Doprinos analizi strukturnih, električnih i optičkih svojstava debeloslojnih NTC termistora
15. septembar -
15. oktobar 2009.
553. Aleksandra Mišan Prirodno-matematički fakultet Hemija Antioksidantna svojstva lekovitog bilja u hrani
15. septembar -
15. oktobar 2009.
552. mr Đurđica Cakić Fakultet tehničkih nauka   Oblikovanje transportnih resursa u lancima snabdevanja
14. septembar -
14. oktobar 2009.
551. mr Staniša Dautović Fakultet tehničkih nauka Elektronika EVOLUTIVNI DIZAJN KOMBINACIONIH KOLA KORIŠĆENJEM SIGNATURA BULOVIH FUNKCIJA
14. septembar -
14. oktobar 2009.
550. mr Igor Balalić Poljoprivredni fakultet Biotehniĉke nauke Multivarijaciona analiza uticaja interakcije hibrida i rokova setve na sadrţaj ulja, prinos i komponente prinosa suncokreta
8. septembar -
8. oktobar 2009.
549. mr Anamarija Juhas Fakultet tehničkih nauka Teorijska elektrotehnika O cingularitetima i konfliktnim skupovima u nekim inženjerskim problemima elektrotehnike
4. septembar -
4. oktobar 2009.
548. mr Nikola Đurić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Dekodovanje MTR kodova principom finog odlučivanja na kanalima za magnetsko memorisanje informacija
31. avgust -
30. septembar 2009.
547. mr Milka Brdar-Jokanović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Fenotipska i molekularna varijabilnost tolerantnosti pšenice na suvišak bora
27. avgust -
26. septembar 2009.
546. mr Nataša Branković ACIMSI Menadžment u obrazovanju Primena inovativnih modela u nastavi prirode i društva i postignuće učenika
19. avgust -
18. septembar 2009.
545. Viktorija Vučaj - Ćirilović Medicinski fakultet Medicina MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE EKSTRAKRANIJALNE KAROTIDNE BOLESTI UTVRĐENE KOLOR DUPLEX DOPLER SONOGRAFIJOM I VIŠESLOJNOM KOMPJUTERIZOVANOM TOMOGRAFIJOM
13. avgust -
12. septembar 2009.
544. Snežana Tomašević-Todorović Medicinski fakultet Medicina Procena neuropsiholoških i neurofizioloških manifestacija obolelih od reumatoidnog artritisa
12. avgust -
11. septembar 2009.
543. mr Nebojša Mudrinski Prirodno-matematički fakultet Matematika O polinomima u algebrama Maljceva
5. avgust -
4. septembar 2009.
542. Vasko Rečkovski Prirodno-matematički fakultet Analiza i verovatnoća Analitičke reprezentacije nekih klasa distribucija i ultradistribucija sa primenama u teoriji analitičkih funkcija
3. avgust -
2. septembar 2009.
541. mr Tatjana Pavlica Prirodno-matematički fakultet Biologija Antropološke karakteristike odraslog stanovništva Bačke i Banata
31. jul -
30. avgust 2009.
540. mr Slavica Ćirić Prirodno-matematički fakultet Biologija Aerobne mezofilne bakterije i niskonutritivni r2a medijum u monitoringu kvaliteta vode za piće
31. jul -
30. avgust 2009.
539. Jelena Aleksić Prirodno-matematički fakultet Matematika Zakoni održanja u heterogenim sredinama
28. jul -
27. avgust 2009.
538. mr Jelica Simeunović Prirodno-matematički fakultet Biologija Ekofiziološke karakteristike potencijalno toksičnih i toksičnih vodenih sojeva cijanobakterija na području Vojvodine
27. jul -
26. avgust 2009.
537. Branko Sarić Prirodno-matematički fakultet Matematika Furijeov red jedne klase funkcija sa diskontinuitetima
24. jul -
23. avgust 2009.
536. mr Vladimir Kurbalija Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke Time Series Analysis and Prediction Using Case-Based Reasoning Technology
23. jul -
22. avgust 2009.
535. mr Dragana Šarac Fakultet tehničkih nauka   PRILOG STRATEGIJI OBEZBEĐIVANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE PRIMENOM MODELA KOORDINIRANOG RAZVOJA
23. jul -
22. avgust 2009.
534. mr Maja Karaman Prirodno-matematički fakultet Biologija Autohtone vrste Basidiomycotina – potencijalni resursi biološki aktivnih materija
23. jul -
22. avgust 2009.
533. mr Jelena Filipović Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija INTERAKCIJA PREHRAMBENIH VLAKANA SA GRADIVNIM MATERIJAMA TESTA U POSTUPKU IZRADE PEKARSKIH PROIZVODA SNIŽENE ENERGIJE
22. jul -
21. avgust 2009.
532. mr Marjana Pardanjac Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ informatika Model učenja programskog jezika PASCAL na daljinu
22. jul -
21. avgust 2009.
531. mr Biljana Vrbaški ACIMSI Zaštita životne sredine Nova metodologija u izradi strateške procene uticaja planova na životnu sredinu
20. jul -
19. avgust 2009.
530. mr Dragica Ranković Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“   PRIMENA FUZZY TEORIJE I PONDERISANIH SREDINA KOD OCENJIVANJA UČENIKA U NASTAVI MATEMATIKE
16. jul -
15. avgust 2009.
529. mr Ištvan Pap Fakultet tehničkih nauka   Prilog rešenju obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza
15. jul -
14. avgust 2009.
528. mr Radojle Radetić Fakultet tehničkih nauka   ELEKTRONSKI KOMPARATOR MALIH OTPORNOSTI
14. jul -
13. avgust 2009.
527. mr Vera Medić Ekonomski fakultet   Strategija preduzeća u uslovima globalizacije
14. jul -
13. avgust 2009.
526. mr Vitomir B. Starčević Ekonomski fakultet   Kreditni bonitet kao uslov uspostavljanja finansijske stabilnosti preduzeća u tranziciji
14. jul -
13. avgust 2009.
525. mr Sonja Krstić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Akustika Istraživanje uticaja promene vrste materijala na frekvencijski spektar muzičkih instrumenata
13. jul -
12. avgust 2009.
524. mr Dijana Karuović Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Informatika Model korisničkog interfejsa interaktivnog obrazovnog softvera
9. jul -
8. avgust 2009.
523. mr Slobodan Nedeljković Fakultet tehničkih nauka Grafičko inženjerstvo i dizajn Tipografije ćiriličnih baroknih pisama transponovane u savremenu tipografku formu
8. jul -
7. avgust 2009.
522. mr Enes Huseinagić ACIMSI Menadžment u obrazovanju EFIKASNOST KONTINGENCIJSKOG MODELA VOĐENJA I UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE
8. jul -
7. avgust 2009.
521. mr Hariz Agić ACIMSI Menadžment u obrazovanju Djelatnost direktora i upravljanje promjenama u obrazovanju
8. jul -
7. avgust 2009.
520. mr Tatjana Mihajilov–Krstev Prirodno-matematički fakultet Biologija Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost etarskih ulja biljnih vrsta roda Satureja L.
8. jul -
7. avgust 2009.
519. mr Predrag Ilić ACIMSI   Kvalitet vazduha i istraživanje uticaja aerozagađenja u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine u Banjoj Luci
7. jul -
6. avgust 2009.
518. mr Olivera Bjelić-Čabrilo Prirodno-matematički fakultet Biologija Nematofauna riđe voluhaice (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) (Mammalia: Rodentia) sa Fruške gore
29. jun -
29. jul 2009.
517. mr Dragan Kulina Ekonomski fakultet   SAVREMENI KONCEPTI REVIZIJE PRAVILNOSTI I USPEHA JAVNOG SEKTORA
25. jun -
25. jul 2009.
516. Mirjana Videnović-Mišić Fakultet tehničkih nauka   Modelovanje niskofrekvetnog šuma dual gejt MOSFET-a i istraživanje njegovog uticaja na performanse CMOS RF oscilatora
25. jun -
25. jul 2009.
515. Andrej Domazetović Fakultet tehničkih nauka   Analiza, modelovanje i optimizacija komunikacionog sistema za bežične kanale na kratkim rastojanjima
25. jun -
25. jul 2009.
514. mr Dragana Četojević- Siminn Prirodno-matematički fakultet Biologija Ćelijske linije kao model za detekciju cijanotoksina i metabolitа pesticidа u površinskim vodenim ekosistemima
22. jun -
22. jul 2009.
513. mr Julijana Išpanović Čapo Filozofski fakultet   ISTRAŽIVANjE IZVORA ISTORIJE MAĐARSKE KNjIŽEVNE KULTURE U BAČKOJ IZ ASPEKTA MAĐARSKOG IZDAVAŠTVA U REGIONU
18. jun -
18. jul 2009.
512. mr Biljana Mihailović Prirodno-matematički fakultet Matematika Reprezentacija pozitivne i negativne funkcionele korisnosti pomo´cu Šokeovog i Sugenovog integrala
12. jun -
12. jul 2009.
511. mr Aleksandra Tepić Tehnološki fakultet   Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom
12. jun -
12. jul 2009.
510. mr Bojana Filipčev Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Nutritivni profil, antioksidacioni potencijal i senzorski kvalitet specijalnih vrsta hlebova sa dodatkom melase šederne repe
11. jun -
11. jul 2009.
509. mr Kristina Košić Prirodno-matematički fakultet Geografija Ruralni turizam Vojvodine i održivi razvoj
5. jun -
5. jul 2009.
508. Aleksandar Tasić Poljoprivredni fakultet Parazitologija UPOREDNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA U DIJAGNOSTICI INFEKCIJE PASA VRSTOM DIROFILARIA IMMITIS
2. jun -
2. jul 2009.
507. mr Bojana Jokić Ekonomski fakultet   Inovativna organizacija kao posledica promena
1. jun -
1. jul 2009.
506. Milan Matić Medicinski fakultet Medicina Učestalost periferne arterijske bolesti obolelih od hronične venske insuficijencije i faktori rizika za ova oboljenja
1. jun -
1. jul 2009.
505. Tatjana Ivković-Kapicl Medicinski fakultet Medicina Ekspresija luminalnih i bazalnih citokeratina u duktalnom invazivnom karcinomu dojke
28. maj -
27. jun 2009.
504. mr Jelena V. Živković Tehnološki fakultet Tehnčko-tehnološke nauke Farmakološki aktivne supstance kestena (Castanea sativa Mill.)
27. maj -
26. jun 2009.
503. dr Milica Živaljević Medicinski fakultet   Dijagnostička vrednost preoperativnog odreñivanja stadijuma karcinoma endometrijuma ultrazvukom i magnetnom rezonancom
26. maj -
25. jun 2009.
502. dr Katarina Mastilović Medicinski fakultet   Uporedne vrednosti ultrazvucnog, magnetnorezonantnog i hirursko-patohistoloskog nalaza u dijagnostici i preoperativnom odredjivanju stepena prosirenosti malignih tumora jajnika
25. maj -
24. jun 2009.
501. mr Velibor Ilić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Informacione tehnologije Interaktivni sistem zasnovan na Internet tehnologijama za psihometrijsku dijagnostiku
25. maj -
24. jun 2009.
500. mr Amira Žmirić Filozofski fakultet   AUSTRIJSKI I NJEMAČKI PUTOPISI O BOSNI I HERCEGOVINI DO 1941. GODINE
25. maj -
24. jun 2009.
499. mr Boris Šobot Prirodno-matematički fakultet   GAMES ON BOOLEAN ALGEBRAS
22. maj -
21. jun 2009.
498. mr Dimitris Grigoriadis ACIMSI   MENADŽMENT SPORTSKIH OBJEKATA U POST OLIMPIJSKOM PERIODU U GRČKOJ - NOVE MOGUĆNOSTI I RIZICI
20. maj -
19. jun 2009.
497. mr Vladimir Šinik Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“   JEDAN PRISTUP ANALIZI SISTEMA AUTOMATSKIH BESPREKIDNIH NAPAJANJA
20. maj -
19. jun 2009.
496. mr Aleskandra Fišteš Tehnološki fakultet   PRILOG PROUČAVANJU MOGUĆNOSTI RACIONALIZACIJE TEHNOLOŠKOG POSTUPKA MLEVENJA PŠENICE PRIMENOM OSMOVALJNE STOLICE
19. maj -
18. jun 2009.
495. mr Svetlana Goločorbin-Kon Tehnološki fakultet   UTICAJ FARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKE FORMULACIJE CEFOTAKSIMA SA ŽUČNIM KISELINAMA NA FARMAKOKINETIKU
19. maj -
18. jun 2009.
494. mr Velimir Čongradac Fakultet tehničkih nauka   Primena metoda veštačke inteligencije u realizaciji nadzorno upravljačkih sistema stambenih i poslovnih objekata
18. maj -
17. jun 2009.
493. mr Marko Bajčetić Fakultet tehničkih nauka Opšti menadžment Strategija strukturnog razvoja sistema vrednosti u vodoprivredi Srbije
18. maj -
17. jun 2009.
492. mr Daniela Šojić Prirodno-matematički fakultet Hemija Fotokatolitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u raygradnji nekih pesticida
15. maj -
14. jun 2009.
491. mr Rifat Alihodžić Fakultet tehničkih nauka   OPAŽANJE I PAMĆENJE ARHITEKTONSKOG PROSTORA I FORME
15. maj -
14. jun 2009.
490. mr Darko Pantelić Ekonomski fakultet   Specifičnosti marketinga farmaceutskih proizvoda
12. maj -
11. jun 2009.
489. mr Anto Gajić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo PRILOG OPTIMIZACIJI TRANSPORTA I ISTRAŽIVANJU POUZDANOSTI ELEMENATA TRANSPORTNE MEHANIZACIJE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA UGLJA
8. maj -
7. jun 2009.
488. mr Mirjana Puharić Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Mašinsko inženjerstvo Model aerodinamičkih istraživanja kod vozova velikih brzina
5. maj -
4. jun 2009.
487. mr Rada Rakić Prirodno-matematički fakultet Biologija Značaj nekih faktora sredine na rast i razvoj dece i adolescenata u Vojvodini
4. maj -
3. jun 2009.
486. Ksenija Gebauer-Bukurov Medicinski fakultet Medicina Epilepsija u adolescenciji i prateci psihopatološki fenomeni
4. maj -
3. jun 2009.
485. Zorica Gajinov Medicinski fakultet Medicina Morfološke karakteristike kapilicijuma zdravih osoba i obolelih od nekih oblika alopecija utvrdene površinskom mikroskopijom
29. april -
29. maj 2009.
484. Anastazija Stojšić - Milosavljević Medicinski fakultet Medicina EHOKARDIOGRAFSKA PROCENA SISTOLNE I DIJASTOLNE FUNKCIJE LEVE KOMORE KOD ISHEMIJSKE MITRALNE REGURGITACIJE
22. april -
22. maj 2009.
483. mr Goran Anačkov Prirodno-matematički fakultet Hemija Taksonomija i horologija roda Allium L. 1754 (Amaryllidales, Alliaceae) u Srbiji
21. april -
21. maj 2009.
482. mr Bratislav D. Iričanin Prirodno-matematički fakultet Matematika Kvalitativna analiza nekih klasa nelinearnih diferencnih jednačina
21. april -
21. maj 2009.
481. mr med.sc. dr Milanka Tatić Medicinski fakultet   ZNAČAJ PEDIJATRIJSKOG LOGISTIČKOG NUMERIČKOG SISTEMA ORGANSKE DISFUNKCIJE KOD PACIJENATA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE
16. april -
16. maj 2009.
480. dr Tatjana Puškar Medicinski fakultet   Holografsko ispitivanje deformacije zubnog patrljka endodontski lečenog zuba u toku pripreme za protetičku krunu
14. april -
14. maj 2009.
479. dr Sonja Prćić Medicinski fakultet Medicina Vitiligo i poremecaji funkcije štitaste žlezde kod dece i adolescenata
13. april -
13. maj 2009.
478. mr Biljana Maslovarić ACIMSI   Obrazovanje za demokratiju i uloga škole u razvoju demokratskih stavova učenika
13. april -
13. maj 2009.
477. mr Jelena Pejin Tehnološki fakultet   ISPITIVANJE SADRŽAJA I ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI FENOLNIH KISELINA U TOKU PROIZVODNJE SLADA I PIVA
10. april -
10. maj 2009.
476. mr Jovica Vasiljević Fakultet tehničkih nauka   Vozači visokog rizika – doprinos istraživanju uzroka povećanog rizika kod ovih vozača
10. april -
10. maj 2009.
475. mr Lidija Jevrić Prirodno-matematički fakultet Fizička hemija Ispitivanje korelacije između hemijske strukture, fizičko-hemijskih i retencionih parametara u hromatografiji na obrnutim fazama novosintetisanih derivata s-triazina
9. april -
9. maj 2009.
474. mr Aleksandar Ristić Fakultet tehničkih nauka   Estimacija optimalnih vrednosti parametara podzemnih cilindričnih objekata i zemljišta korišćenjem Georadara
2. april -
2. maj 2009.
473. mr Jelena Tričković Prirodno-matematički fakultet hemija Primena sorpcionih parametara odabranih hidrofobnih organskih jedinjenja na organskoj materiji sedimenta za procenu njihove dostupnosti u sistemu sediment-voda
30. mart -
29. april 2009.
472. Vojislava Bugarski Filozofski fakultet   Kognitivni status pacijenata nakon akutne faze ishemičkog moždanog udara
30. mart -
29. april 2009.
471. mr Gabrijela Grujić-Garić Filozofski fakultet   Mogućnosti delovanja na razvoj muzičkih sposobnosti u dečjem vrtiću
30. mart -
29. april 2009.
470. mr Tamara Pribišev Beleslin Filozofski fakultet   UTICAJ ISKUSTAVA U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA NA RAZVOJ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: IMPLIKACIJE ZA RANO OBRAZOVANJE
30. mart -
29. april 2009.
469. mr Ifigenija Draganić Filozofski fakultet   Slika Atine u Andokidovim besedama
30. mart -
29. april 2009.
468. mr Maja Meseldžija Poljoprivredni fakultet Fitofarmacija Ispitivanje rezistentnosti korovskih vrsta na herbicide iz grupe inhibitora acetolaktat sintetaze
30. mart -
29. april 2009.
467. mr Maja Pech Prirodno-matematički fakultet Matematika Local Methods for Relational Structures and theirWeak Krasner Algebras
27. mart -
26. april 2009.
466. Jelena Popadic Gaceša Medicinski fakultet Medicina Morfo-funkcionalne promene mišica ekstenzora nadlaktice kao adaptacija na trening snage
25. mart -
24. april 2009.
465. mr Aleksandra Sešić Fakultet tehničkih nauka   Dinamičko upravljanje potrošnjom energije autonomnih mikroprocesorskih sistema primenom probabilisticke provere modela
23. mart -
22. april 2009.
464. mr Aleksandra Vujić ACIMSI   Pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje u Vojvodini od 1974. do 2004. godine
23. mart -
22. april 2009.
463. mr Vladimir Njegomir Fakultet tehničkih nauka   TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA
20. mart -
19. april 2009.
462. mr sci. Vesna Đorđević Poljoprivredni fakultet   ČINIOCI OD ZNAČAJA ZA NALAZ FLUOROHINOLONA U TKIVIMA RIBA
19. mart -
18. april 2009.
461. mr Aleksandar Lebl Fakultet tehničkih nauka   PRILOZI RAZVOJU TEHNOLOGIJE PRENOSA TELEFONSKE SIGNALIZACIJE PREKO INTERNETA
18. mart -
17. april 2009.
461. mr Nataša Nikolić Prirodno-matematički fakultet Biologija Uticaj teških metala na morfo-anatomske i fiziološke karakteristike klonova topola (Populus spp.)
17. mart -
16. april 2009.
460. mr Stevan Savić Prirodno-matematički fakultet Geografija Kretanje ekstremnih temperatura vazduha na području Vojvodine u periodu 1951-2000
13. mart -
12. april 2009.
459. mr Jelena Srdić Poljoprivredni fakultet   Genetička varijabilnost i kombinacione sposobnosti samooplodnih linija kukuruza šećerca (Zea mays L. saccharata)
13. mart -
12. april 2009.
458. Diana Dolićanin Prirodno-matematički fakultet Matematika Izohroni i autoscilatorni dinamički sistemi u ravni sa frakcionim disipacijama
11. mart -
10. april 2009.
457. mr Vladimir Tomović Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Uticaj brzine hlađenja polutki, vremena otkoštavanja post mortem i postupka salamurenja na kvalitet i bezbednost kuvane šunke
11. mart -
10. april 2009.
456. mr Dragan Živković Prirodno-matematički fakultet Turizam Strategijski aspekt tržišnog pozicioniranja hotelskih preduzeća Beograda
10. mart -
9. april 2009.
455. mr Jelena Purać Prirodno-matematički fakultet Biologija Molekularne osnove otpornosti polarnih insekata na niske temperature
4. mart -
3. april 2009.
454. Biljana Srdić Medicinski fakultet Medicina Antropometrijske karakteristike i parametri morfološke analize masnotkivnih depoa abdomena u proceni rizičnog metaboličkog profila gojaznih žena
3. mart -
2. april 2009.
453. Olivera Nikolić Medicinski fakultet Medicina Višeslojna kompjuterizovano-tomografska urografija u evaluaciji oboljenja urinarnog trakta
3. mart -
2. april 2009.
452. Ivana Stojšin Medicinski fakultet Stomatologija DENTALNA MANIFESTACIJA GASTROEZOFAGEALNOG REFLUKSA
3. mart -
2. april 2009.
451. mr Maja Turk Sekulić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Rasprostiranje, depozicija i raspodela polihlorovanih bifenila u hetoregenom multikomponentnom sistemu
25. februar -
27. mart 2009.
450. Jelena Radonić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Atmosferski transport i modelovanje raspodele između čvrste i gasovite faze policikličnih aromatičnih ugljovodonika
25. februar -
27. mart 2009.
449. Đorđe Petrović Medicinski fakultet Medicina Faktori koji utiču na promenu dužine grlića materice tokom trudnoće
25. februar -
27. mart 2009.
448. Dušan Zorica Fakultet tehničkih nauka   Difuzno-talasna jednačina raspodeljenog reda
24. februar -
26. mart 2009.
447. mr Bojan Milošević ACIMSI   EVALUACIJA SPORTSKIH SADRŽAJA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE - GLOBALNO I LOKALNO MARKETINŠKO UMREŽAVANJE SPORTA
24. februar -
26. mart 2009.
446. mr Jozef Valihora Filozofski fakultet   BÁSNICKÁ A PROZAICKÁ TVORBA JURAJA TUŠIAKA
24. februar -
26. mart 2009.
445. Slobodan Vladušić Filozofski fakultet   SLIKE EVROPSKIH METROPOLA U PROZI MILOŠA CRNJANSKOG
23. februar -
25. mart 2009.
444. Tamara Valčić-Bulić Filozofski fakultet   EVOLUCIJA FRANCUSKE KRATKE NARATIVNE PROZE XVI VEKA (1550 – 1615) I BENINJ POASNO
23. februar -
25. mart 2009.
443. mr Jasmina Jokić Filozofski fakultet   „Kraljice“ i kraljičke pesme u kontekstu prolećnih obrednih ophoda
23. februar -
25. mart 2009.
442. Đura Hardi Filozofski fakultet   Porodica Druget u srednjem veku
23. februar -
25. mart 2009.
441. Andriopoulos Ioannis ACIMSI   Upravljanje ljudskim resursima u sportskom turizmu i društveno – ekonomski razvoj
20. februar -
22. mart 2009.
440. mr Goran Barović Prirodno-matematički fakultet Geografija Kartometrijska analiza rječne mreže Crne Gore i njena primjena u GIS-u
11. februar -
13. mart 2009.
439. mr Ognjan Lužanin Fakultet tehničkih nauka   Integracija tehnologija virtuelne stvarnosti u sistem za računarom podržano projektovanje u domenu proizvodnog mašinstva
10. februar -
12. mart 2009.
438. mr Matija Stipić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Analiza uticaja protivpožarnih potreba za vodom na tehničke i ekonomske parametre javnih vodovodnih sistema
10. februar -
12. mart 2009.
437. Miodrag Drapšin Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje validnosti izokinetiĉke dinamometrije pri evaluaciji snage mišića natkolenice kod ispitanika sa oštećenjem prednjeg ukrštenog ligamenta kolena
6. februar -
8. mart 2009.
436. mr Miljana Prica Prirodno-matematički fakultet Hemija Efekti primene različitih postupaka remedijacije na imobilizaciju teških metala u sedimentu
2. februar -
4. mart 2009.
435. Biljana Božin Prirodno-matematički fakultet Hemija Biohemijska i farmakološka ispitivanja vrsta roda Allium, L. (Sect. Allium)
16. januar -
15. februar 2009.
434. mr Dragan Milić Poljoprivredni fakultet   Uticaj organski vezanog selena i mananoligosaharida na performanse brojlerskih roditelja i njihovog potomstva
14. januar -
13. februar 2009.
433. mr Adel Nagi Mohamed Ahmed Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inžinjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj novog privatnog sektora i politika zapošljavanja u Libijskoj Džamahiriji
12. januar -
11. februar 2009.
432. Đenđi Major Ekonomski fakultet   Ekonomske i moralne kontraverze globalizma
9. januar -
8. februar 2009.
431. mr Dragan Rogožarski Poljoprivredni fakultet   PATOGENEZA I DIJAGNOSTIKA BRUCELOZE SVINJA IZAZVANA SA BRUCELLA SUIS BIOTIP 2
8. januar -
7. februar 2009.
430. mr Snežana Tanasković Poljoprivredni fakultet   DINAMIKA POPULACIJA I ŠTETNOST ŠLJIVINE LISNE BUVE, Cacopsylla pruni Scopolli (Homoptera, Cacopsyllidae)
8. januar -
7. februar 2009.
429. mr Zoltan Perlaki Poljoprivredni fakultet   PRINOS I KVALITET RENA U FUNKCIJI PRIMENE ORGANSKIH I MINERALNIH ĐUBRIVA
8. januar -
7. februar 2009.
428. mr Nada Kosanović Poljoprivredni fakultet   Kvalitet hrane kao faktor konkurentnosti agroprivrede Republike Srbije
8. januar -
7. februar 2009.
427. mr Biljana Gorjanović Poljoprivredni fakultet   Fenotipska varijabilnost parametara efikasnosti korišćenja azota kod pšenice (Triticum aestivum ssp. vulgare)
8. januar -
7. februar 2009.
426. mr SnežanaPavlović Poljoprivredni fakultet   Mikoze značajnih lekovitih biljaka u Srbiji
8. januar -
7. februar 2009.
425. mr Tatjana Popović Poljoprivredni fakultet   Detekcija fitopatogenih bakterija na semenu pasulja i osetljivost sorti
8. januar -
7. februar 2009.

Backup 2009