UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2010. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
832. mr Tijana Zeremski Škorić Poljoprivredni fakultet   Usvajanje i translokacija bakra pod uticajem helatora i smetajućih jona kod uljane repice i suncokreta
29. decembar 2010. - 28. januar 2011.
831. mr Miljojko Janošević Poljoprivredni fakultet   Menadžment logističkog lanca u distribuciji hrane
24. decembar 2010. - 23. januar 2011.
830. mr Jovana Reba Filozofski fakultet Nauka o književnosti Književno stvaralaštvo Jele Spiridonović-Savić
21. decembar 2010. - 20. januar 2011.
829. mr Tanja Nedimović Filozofski fakultet Psihologija Vršnjačko nasilje u školama: pojavni oblici, učestalost i faktori rizika
21. decembar 2010. - 20. januar 2011.
828. mr Zdenko Kunčak Filozofski fakultet Pedagogija Potrebe i mogućnosti verskog obrazovanja i vaspitanja dece slovačke nacionalnosti u Vojvodini
21. decembar 2010. - 20. januar 2011.
827. mr Mária Pásztor Kicsi Filozofski fakultet   A MAI VAJDASÁGI MAGYAR NAPI SAJTÓ ÉS ELEKTRONIKUS MÉDIA INFORMATÍV SZÖVEGEINEK SZINTAKTIKAI, INTONÁCIÓS ÉS KOMMUNIKATÍV JELLEMZŐI
21. decembar 2010. - 20. januar 2011.
826. mr Mira Medić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Klonska selekcija sorte vinove loze župljanka 21. decembar 2010. - 20. januar 2011.
825. mr Dragi Stojiljković Poljoprivredni fakultet Ekonomija Ruralna razvijenost i mogućnost njenog merenja sa osvrtom na AP Vojvodinu
16. decembar 2010. - 15. januar 2011.
824. mr Vidoje Moračanin Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Upravljanje razvojem Unapređenje nacionalnog sistema akreditacije zasnovanog na stalnom obrazovanju za kvalitet
13. decembar 2010. - 12. januar 2011.
823. Ivan Turkalj Medicinski fakultet Medicina Uticaj ekspozicije na radnom mestu na vrstu i učestalost javljanja profesionalnih kožnih oboljenja
9. decembar 2010. - 8. januar 2011.
822. mr Dejan Stojković Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Menadžment Primena CRM koncepta u funkciji unapređenja kvaliteta poslovanja
8. decembar 2010. - 9. januar 2011.
821. mr Vladimir Radosavljević Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Savremene metode dijagnostike koi herpesviroze ciprinida
3. decembar 2010. - 2. januar 2011.
820. Zoran Radovanović Medicinski fakultet Medicina Značaj staplerskih tehnika na pojavu ranih hiruških komplikacija kod pacijenata opeisanih od karcinoma rektuma
2. decembar 2010. - 1. januar 2011.
819. Slavica Tomić Medicinski fakultet Medicina Sindrom hroničnog umora kod žena generativnog doba
30. novembar -
30. decembar 2010.
818. mr Vanja Dragićević Prirodno-matematički fakultet Geo-nauke Vojvodina kao destinacija poslovnog turizma
29. novembar -
29. decembar 2010.
817. Aljoša Mandić Medicinski fakultet Medicina Značaj ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i ciklooksigenaze-2 u intraepitelnim neoplazijama i karcinomu grlića materice
26. novembar -
26. decembar 2010.
816. mr Jasminka Radovanović Prirodno-matematički fakultet Matematika Primena računara na uvođenje pojmova više matematike
26. novembar -
26. decembar 2010.
815. mr Milica Miličić Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj Prilog istraživanju akumulativnosti rada međumesnih autobuskih linija
24. novembar -
24. decembar 2010.
814. Dušica Marijan Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Razvoj metodologije testiranja softvera u multimedijalnim sistemima
22. novembar -
22. decembar 2010.
813. mr Dea Karaba Jakovljevic Medicinski fakultet Medicina Povezanost leptinemije, antropometrijskih karakteristika i metabolickih faktora rizika kod žena razlicitog nivoa fizicke aktivnosti
19. novembar -
19. decembar 2010.
812. Žigmond Pap Prirodno-matematički fakultet Hemija Voltametrijska karakterizacija i određivanje odabranih neonikotinoida primenom različitih elektroda na bazi ugljenika
17. novembar -
17. decembar 2010.
811. mr Miloš Radovanović Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke High-Dimensional Data Representations and Metrics for Machine Learning and Data Mining
17. novembar -
17. decembar 2010.
810. mr Dragan Milić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Efikasnost testova potomstava u oceni heritabilnosti kvantitativnih osobina lucerke (Medicago sativa L.)  
16. novembar -
16. decembar 2010.
809. mr Nataša Cvejić-Starčević Filozofski fakultet Klinička psihologija Emocionalna regulacija i emocionalni poremećaji
15. novembar -
15. decembar 2010.
808. mr Svetlana Laziić Filozofski fakultet Pedagogija Značaj televizijskog obrazovnog programa za profesionalni razvoj nastavnika osnovne škole
15. novembar -
15. decembar 2010.
807. mr Vladimir Gvozden Filozofski fakultet   HRONOTOP SUSRETA U SRPSKOM PUTOPISU 1914-1939.
15. novembar -
15. decembar 2010.
806. Rajka Uljmanski Filozofski fakultet   Marko Maletin – život i delo
15. novembar -
15. decembar 2010.
805. mr Sonja Filipović-Kovačević Filozofski fakultet Lingvistika Indirektna komunikacija u reklamama na engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup
15. novembar -
15. decembar 2010.
804. Vladislav Jašo Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Uticaj nadmolekulske organizacije tecnih alkilmetakrilata na kinetiku radikalne polimerizacije
15. novembar -
15. decembar 2010.
803. Branislava Jakovljević Medicinski fakultet Medicina Intracelularni markeri oksidativnog stresa u etiologiji rekurentnih spontanih pobaĉaja
12. novembar -
12. decembar 2010.
802. mr Petar Đundić Pravni fakultet Međunarodnopravna Eksproprijacija u međunarodnom privatnom pravu investicija
12. novembar -
12. decembar 2010.
801. mr Bojan Tepavčević Fakultet tehničkih nauka Arhitektura i urbanizam Uticaj geometrijske reprezentacije prostora na savremenu arhitekturu
9. novembar -
9. decembar 2010.
800. mr Milan Borišev Prirodno-matematički fakultet Biologija Potencijal klonova vrba (Salix spp.) u fitoekstrakciji teških metala
9. novembar -
9. decembar 2010.
799. mr Valentina Basarić Fakultet tehničkih nauka   Model upravljanja raspodelom putovanja na vidove prevoza u funkciji održivog razvoja
8. novembar -
8. decembar 2010.
798. mr Branko Gledović Ekonomski fakultet   Komparativna analiza multivarijacionih metoda u elektronskom marketingu
5. novembar -
5. decembar 2010.
797. mr Vesna Cvetković Prirodno-matematički fakultet Hemija Elektrohemijsko izdvajanje magnezijuma iz rastopa smeše nitrata magnezijuma i amonijuma na različitim površinama pri potencijalima pozitivnijim od ravnotežnog
4. novembar -
4. decembar 2010.
796. mr Tihomir Đurić Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj ISTRAŽIVANJE ADEKVATNE KONTROLE BRZINE, DEFINISANJE MJERA I PROGRAMA ZA POVECANJE BEZBJEDNOSTI U SAOBRACAJU
4. novembar -
4. decembar 2010.
795. mr Budinski Ljubomir Građevinski fakultet   Matematičko modeliranje ravanskih (osrednjenih po dubini) jednačina strujanja vode, transporta nanosa i morfoloških promena u prirodnim aluvijalnim vodotocima
4. novembar -
4. decembar 2010.
794. mr Branislav Jović Prirodno-matematički fakultet Hemija Uporedno FTIR spektroskopsko ispitivanje NH ···O i N-H···π vodonicne veze odabranih Nsupstituisanih amida
2. novembar -
2. decembar 2010.
793. mr Nenad Magazin Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj vremena berbe, inhibitora etilena i antioksidanata na kvalitet i sposobnost čuvanja plodova sorti jabuke
29. oktobar -
28. novembar 2010.
792. mr Zdenko Kanački Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Uticaj promena faktora inkubacije na endokrini sistem i faktore rasta teških hibrida pilića
29. oktobar -
28. novembar 2010.
791. mr Dejan Đurić Medicinski fakultet Medicina Procena onkoloških kriterijuma proširenih plućnih resekcija u lečenju lokalno uznapredovalog karcinoma bronha
28. oktobar -
27. novembar 2010.
790. mr Aleksandra Dimitrijević Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Energetska efikasnost proizvodnje salate i paradajza na otvorenom polju i u objektima zaštićenog prostora
27. oktobar -
26. novembar 2010.
789. Jovan Lovrenski Medicinski fakultet Medicina Ultrasonografija u dijagnostici, stepenovanju i praćenju respiratornog distres sindroma kod nedonoščadi
15 oktobar -
14. novembar 2010.
788. mr Aleksandra Nikolić Prirodno-matematički fakultet Biohemija Poremećaj redoks ravnoteže u trudnoći sa patološkim kariotipom
14 oktobar -
13. novembar 2010.
787. Novica Supić Ekonomski fakultet Subotica Ekonomija Efikasnost modela države blagostanja: teorijsko-empirijske kontroverze redistribucije
14 oktobar -
13. novembar 2010.
786. mr Zoran Papić Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj Prilog istraživanju manevra bočnog izmicanja vozila za potrebe ekspertiza saobraćajnih nezgoda
14 oktobar -
13. novembar 2010.
785. mr Dušan Vučičević Ekonomski fakultet Subotica   Inteligentni sistemi podrške upravljanju finansijskim performansama organizacije
14 oktobar -
13. novembar 2010.
784. Vladimir Marković Prirodno-matematički fakultet Turizam Primena geografskih informacionih tehnologija u lovnom turizmu Vojvodine
12 oktobar -
11. novembar 2010.
783. mr Saša Todorović Prirodno-matematički fakultet Pedagogija Uloga direktora škole u primeni pedagoških inovacija
11 oktobar -
10. novembar 2010.
782. mr Dubravka Milić Prirodno-matematički fakultet Biologija Ekološka varijabilnost obligatnih halofita i njihova diferencijacija na kontinentalnim i maritimnim halobiomima
7 oktobar -
6. novembar 2010.
781. Silvija Lučić Medicinski fakultet Medicina Jednofotonska emisiona tomografska perfuziona scintigrafija miokarda u detekciji postojanja stenoze koronarnih arterija
4 oktobar -
3. novembar 2010.
780. Nikola Babić Medicinski fakultet Medicina Fiksne kombinacije u terapiji glauкoma otvorenog ugla i očne hipertenzije
1 oktobar -
31. oktobar 2010.
789. mr Saško Gramatnikovski Prirodno-matematički fakultet Geografija Turistička valorizacija Makedonskog dela Prespanskog jezera
1. oktobar -
31. oktobar 2010.
788. mr Željko Đurić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Model obezbeđenja kvaliteta ključnih performansi industrijskog preduzeća
29. septembar -
29. oktobar 2010.
787. mr Vojislav Jovanović Tehnološki fakultet   Uticaj nanočestica punila na svojstva elastomernih materijala dobijenih od različitih prekursora mreža
27. septembar -
27. oktobar 2010.
786. mr Goran Maksimović Poljoprivredni fakultet Ekonomija Ruralni razvoj kao ĉinilac lokalnog ekonomskog razvoja u Republici Srbiji
27. septembar -
27. oktobar 2010.
785. mr Dušan Rakić Prirodno-matematički fakultet Matematika Malotalasna transformacija u prostorima distribucija i ultradistribucija i teoreme Abelovog i Tauberovog tipa
24. septembar -
24. oktobar 2010.
784. dr Dejan Ninčić Medicinski fakultet Medicina Primena Dopler ultrasonografije u ispitivanju vaskularnih faktora u razvoju seksualnih disfunkcija kod žena nakon hirurških procedura u maloj karlici
22. septembar -
22. oktobar 2010.
783. Saša Vojinov Medicinski fakultet Medicina Elektromiografski profili kavernoznog tela i njihova korelacija sa oporavkom erektilne funkcije nakon radikalne prostatektomije
22. septembar -
22. oktobar 2010.
782. mr Aleksandar Kupusinac Fakultet tehničkih nauka Primenjene računarske nauke i informatika Analiza osobina dinamičkih postuslova u Horovim tripletima
20. septembar -
20. oktobar 2010.
781. mr Sebastian Baloš Fakultet tehničkih nauka Nauka o materijalima Nehomogeni dodatni razmaknuti metalni oklop za oklopna vozila
17. septembar -
17. oktobar 2010.
780. mr Predrag Todorović Filozofski fakultet Književnost Dadaizam u srpskoj književnosti
15. septembar -
15. oktobar 2010.
779. mr Almazaga Ćatović Prirodno-matematički fakultet Turizam Turizam u ekonomskoj strukturi regije Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine
14. septembar -
14. oktobar 2010.
778. mr Zorica Nikitović Filozofski fakultet   Složenice u originalnim srpskoslovenskim djelima sakralnog karaktera
14. septembar -
14. oktobar 2010.
777. mr Nedica Dašić Prirodno-matematički fakultet Turizam Segmentacija tržišta u hotelijerstvu Crnogorskog primorja
9. septembar -
9. oktobar 2010.
776. mr Marija Ivanović Prirodno-matematički fakultet Turizam Menadžment ljudskih resursa u hotelijerstvu na Crnogorskom primorju
9. septembar -
9. oktobar 2010.
775. mr Radenko Purić Fakultet tehničkih nauka   PRAĆENjE ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA ZA POTREBE INDUSTRIJE OSIGURANjA
1. septembar -
1. oktobar 2010.
774. mr Ninoslav Zuber Fakultet tehničkih nauka   Automatizacija identifikacije otkaza rotirajućih mašina analizom mehaničkih vibracija
17.avgust -
16. septembar 2010.
773. mr Vladislav Blagojević Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo Prilog razvoju energetski efikasnog upravljanja pneumatskim izvršnim organima
29.jul -
28. avgust 2010.
772. mr Aleksandar Potkonjak Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Razvoj optimalnog protokola za dijagnostiku infekcije pasa sa erlihijama
29.jul -
28. avgust 2010.
771. mr Tatjana Perović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Optimizacija vremena primjene sredstava za zaštitu bilja i redukcija muve masline Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae)
28.jul -
27. avgust 2010.
770. mr Dragoslav Stefanovic ACIMSI Zaštita životne sredine Efekti reakcionih filtera na bazi modifikovanih prirodnih minerala u precišcavanju otpadnih voda
28.jul -
27. avgust 2010.
769. Miles Kumaresan Prirodno-matematički fakultet Matematika Optimization of Conditional Trajectories in a Market Place of Multiple Liquidity
27.jul -
26. avgust 2010.
768. mr Ljubica Duđak Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inžinjerstvo i inžinjerski menadžment Razvoj korporativne i lične odgovornosti u industrijskim sistemima
27.jul -
26. avgust 2010.
767. mr Dušan Dobromirov Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inžinjerstvo i inžinjerski menadžment Razvoj modela za obradu signala u finansijskom inženjeringu
26.jul -
25. avgust 2010.
766. Dejan Davidović Tehnološki fakultet Biotehnologija Ispitivanje mogućnosti primene biljnih ekstrakata u proivodnji hleba
23.jul -
22. avgust 2010.
765. mr Bogdana Vujić Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine Razvijanje opšteg modela za procenu nivoa koncentracije suspendovanih čestica primenom veštačkih neuronskih mreža
21.jul -
20. avgust 2010.
764. mr Uglješa Stankov Prirodno-matematički fakultet turizam Veb marketing i geografski informacioni sistemi u turizmu Vojvodine
21.jul -
20. avgust 2010.
763. Ljiljana Rajić Prirodno-matematički fakultet Hemija Unapređivanje elektrokinetičke remedijacije sedimenta zagađenog teškim metalima
19.jul -
18. avgust 2010.
762. mr Marjana Pardanjac Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika Model učenja programskog jezika PACAL na daljinu
19.jul -
18. avgust 2010.
761. mr Maja Batez Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Efikasnost usvajanja nastavnih sadržaja fizičkog vaspitanja primenom različitih metoda rada
9.jul -
8. avgust 2010.
760. mr Snežana Kravić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Određivanje trans masnih kiselina u prehrambenim proizvodima gasnom hromatografijom-masenom spektrometrijom
7.jul -
6. avgust 2010.
759. mr Velibor Ivanišević Fakultet tehničkih nauka Menadžment ljudskih resursa Istraživanje uticaja uslova za rad na zadovoljstvo poslom, motivaciju za rad i vrednosne stavove zaposlenih u sistemima posebne namene
7.jul -
6. avgust 2010.
758. mr Mladen Pečujlija Fakultet tehničkih nauka   Model uvođenja etički zasnovanog menadžmenta u visokoobrazovne institucije
7.jul -
6. avgust 2010.
757. Marko Janićijević Filozofski fakultet Lingvistika Diskurs zakonskih akata: uporedno-dijahronijski pristup
6.jul -
5. avgust 2010.
756. mr Marija Vukelić Basarić Filozofski fakultet Psihologija Promena hijerarhije afektivne vezanosti adolescenata i relacije sa psihosocijalnom adaptacijom
6.jul -
5. avgust 2010.
755. mr Đorđe Đurić Filozofski fakultet Istorija Evropski uticaji na novovekovnu srpsku istoriografiju, od sredine XVIII do sredine XIX veka
6.jul -
5. avgust 2010.
754. mr Biljana Radić-Bojanić Filozofski fakultet Lingvistika Primena pojmovne metafore u usvajanju vokabulara engleskog jezika kao stranog
6.jul -
5. avgust 2010.
753. mr Milica Pojić Tehnološki fakultet Prehrambene-biotehnološke nauke Definisanje postupka za razvoj kalibracionog modela za blisku infracrvenu spektroskopiju
6.jul -
5. avgust 2010.
752. Borislava Petrović ACIMSI Fizika Verifikacija dinamičkog klina linearnog akceleratora elektronskim portal imidžingom
6.jul -
5. avgust 2010.
751. mr Radoje Ljubojević Poljoprivredni fakultet Lovstvo / stočarstvo Efekat genotipova fosfoheksozo izomeraze i 6-fosfoglukonat dehidrogenaze na proizvodne osobine divljih i plemenitih svinja
5.jul -
4. avgust 2010.
750. mr Mirjana Obadović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inžinjerstvo i menadžment Uticaj rizika osiguranja na rizike osiguravajućeg društva
2.jul -
1. avgust 2010.
749. mr Svetlana Pelemiš Prirodno-matematički fakultet Fizika Optičke osobine nanokristalnih dielektričnih film-struktura
1.jul -
31. jul 2010.
748. mr Robert Molnar Fakultet tehničkih nauka Menadžment Razvoj sistemske nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u Srbiji
30.jun -
30. jul 2010.
747. mr Mirjana Kranjac Fakultet tehničkih nauka Strateški menadžment Modeli realizacije projekata uz podršku fondova Evropske unije na području AP Vojvodine
30.jun -
30. jul 2010.
746. mr Branka Ljevnaić-Mašić Prirodno-matemati Biologija Hidrofite Osnovne kanalske mreže Hidrosistema DTD na području Banata
29.jun -
29. jul 2010.
745. mr Veljko Krstonošić Tehnološki fakultet Primenjena hemija Uticaj oktenil sukcinata skroba na reološke i disperzione osobine emulzija ulja u vodi
28.jun -
28. jul 2010.
744. Olga Horvat Medicinski fakultet Medicina Upotreba antibakterijskih lekova i rezistencija bakterija u vanbolničkim uslovima Južnobačkog okruga
24.jun -
24. jul 2010.
743. mr Pavle Botić Filozofski fakultet   Slike osamnaestog veka u Seobama i drugoj knjizi Seoba Miloša Crnjanskog
22.jun -
22. jul 2010.
742. mr Radmila Gikić Petrović Filozofski fakultet   ŽIVOT I KNjIŽEVNO DELO MILICE STOJADINOVIĆ SRPKINjE
22.jun -
22. jul 2010.
741. mr Jelica Petrović Filozofski fakultet Psihologija Karakteristike i uloga konflikata u adolescentnim vršnjačkim grupama
22.jun -
22. jul 2010.
740. mr Dragoslava Žutić Filozofski fakultet   METODIČKI PRISTUP NOVELI U NASTAVNIM PROGRAMIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
22.jun -
22. jul 2010.
739. mr Dejan Krčmar Prirodno-matematički fakultet Hemija Uticaj promene fizičko-hemijskih uslova i odabranih tretmana na mobilnost metala u sistemu sediment/voda
22.jun -
22. jul 2010.
738. mr Ljiljana Drinić Poljoprivredni fakultet   Mogućnosti razvoja prehrambene industrije Republike Srpske
21.jun -
21. jul 2010.
737. mr Aleksandar Ilić Prirodno-matematički fakultet Geografija Prilog modelu izgradnje nacionalne infrastrukture prostornih podataka na principu interoperabillnosti
18.jun -
18. jul 2010.
736. mr Platon Sovilj Fakultet tehničkih nauka Električna merenja STOHASTIČKO DIGITALNO MERENJE EEG SIGNALA
9.jun -
9. jul 2010.
735. mr Goran Radosavljević Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Nove konfiguracije induktorskih struktura i njihova primena u RF elektronici i mikrosenzorima
9.jun -
9. jul 2010.
734. mr Branislava Batos Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Populaciona i individualna varijabilnost hemijskih markera - flavonoida i morfo - anatomskih karakteristika hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
9.jun -
9. jul 2010.
733. mr Petar Čisar Ekonomski fakultet Subotica Informatičke nauke Metode otkrivanja malfunkcija internet saobraćaja u elektronskom poslovanju
8.jun -
8. jul 2010.
732. Mirjana Savić Medicinski fakultet Medicina Uticaj liĉne procene znaĉaja funkcionalnih sposobnosti na ishod rehabilitacije bolesnika sa hemiplegijom nakon cerebrovaskularnog insulta
7.jun -
7. jul 2010.
731. mr Gordan Stojić Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj Razvoj modela za vrednovanje načina upravljanja železničkom infrastrukturom
4.jun -
4. jul 2010.
730. mr Vasa Radonić Fakultet tehničkih nauka   NOVE KONFIGURACIJE JEDINIČNIH ĆELIJA METAMATERIJALA I NJIHOVE PRIMENE
4.jun -
4. jul 2010.
729. Aleksandra Tubić Prirodno-matematički fakultet hemija Efekti primene ozona, ozon/vodonik-peroksida i hipohlorita na promenu sadržaja prirodnih organskih materija i oksidacionih nusproizvoda u vodi nakon procesa koagulacije, flokulacije i adsorpcije
4.jun -
4. jul 2010.
728. mr Mirjana Lukač Bulatović Poljoprivredni fakultet Društveno-humanističke nauke Ekonomska efikasnost proizvodnje i prerade važnijih voćnih vrsta u Republici Srbiji
1.jun -
1. jul 2010.
727. mr Mladen Dobrić Poljoprivredni fakultet   Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu
1.jun -
1. jul 2010.
726. mr Suzana Jovanović-Šanta Prirodno-matematički fakultet Hemija Biološka aktivnost novosintetisanih D-seko- i D-homo-estratrienskih derivata u in vivo i in vitro uslovima
1.jun -
1. jul 2010.
725. mr Jelena Kovačević Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalim multimedijalnim mrežama
31.maj -
30. jun 2010.
725. mr Svetlana Vukosav Prirodno-matematički fakultet Turizam PRILAGOĐAVANJE HOTELSKOG PROIZVODA VOJVODINE SAVREMENIM TENDENCIJAMA U TURIZMU.
27.maj -
26. jun 2010.
724. Oliver Stojanov Medicinski fakultet   Evaluacija uticaja volumena retrobulbarnog masnog tkiva na intraokularni pritisak gojaznih osoba
25.maj -
24. jun 2010.
723. mr Todor Marković Poljoprivredni fakultet   Vremenski derivati kao finansijski instrument u osiguranju useva i plodova
25.maj -
24. jun 2010.
722. mr Hargita Horvat Futo Filozofski fakultet   LOKÁLIS KONTEXTUS, ELBESZÉLŐI SZEREPKÖRÖK ÉS A SZÖVEGEK ÁTJÁRHATÓSÁGA GION NÁNDOR OPUSÁBAN
24.maj -
23. jun 2010.
721. mr Nataša Bikicki Filozofski fakultet   UTICAJ ZNAČENJA PARTIKULE PROZIRNIH FRAZALNIH GLAGOLA NA NJIHOVO USVAJANJE
24.maj -
23. jun 2010.
720. mr Mirjana Brković Filozofski fakultet Istorija književnosti Proza Bogoboja Atanackovića
24.maj -
23. jun 2010.
719. Radislav Filipović Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Uticaj procesnih parametara na strukturu mezoporoznih čestica silicijum dioksida sintetisanih taloženjem iz natrijum silikatnih rastvora
24.maj -
23. jun 2010.
718. Đorđe Vukelić Fakultet tehničkih nauka Mašinsko inženjerstvo Razvoj sistema za projektovanje i optimizaciju konstrukcije pribora
21.maj -
20. jun 2010.
717. mr Dejan Orčić Prirodno-matematički fakultet Biohemija Vrste tribusa Scandiceae (Apiaceae Lindley 1836, subfam. Apioideae) – potencijalni izvor biološki i farmakološki aktivnih sekundarnih biomolekula
19.maj -
18. jun 2010.
716. mr Imre Pataki Poljoprivredni fakultet   KOMBINACIONE SPOSOBNOSTI I NAČIN NASLEĐIVANJA KOMPONENTI PRINOSA F1 HIBRIDA KRMNOG SIRKA (Sorghum bicolor L. Moench) STVORENIH UKRŠTANJEM SIRKA ZA ZRNO I SUDANSKE TRAVE
18.maj -
17. jun 2010.
715. mr Ivana Beara Prirodno-matematički fakultet Biohemija Fitohemijski skrining i procena antioksidantnog i antiinflamatornog potencijala sekundarnih biomolekula u vrstama roda Plantago L.
18.maj -
17. jun 2010.
714. Mirjana Milošević-Tošić Medicinski fakultet Medicina Hiperhomocisteinemije kao faktor rizika okluzivnih vaskularnih bolesti sa procenom laboratorijskih metoda odredjivanja homocisteina
17.maj -
16. jun 2010.
713. Miloš Slankamenac Fakultet tehničkih nauka Elektronika Merenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika
17.maj -
16. jun 2010.
712. mr Aco Antić Fakultet tehničkih nauka tehničko tehnološke nauke Prepoznavanje stanja pohabanosti alata za obradu rezanjem primenom neuro-fazi klasifikatora
17.maj -
16. jun 2010.
711. Emilija Beker Pucar Ekonomski fakultet Subotica Ekonomija Upravljano fluktuiranje deviznog kursa u režimu inflacionog targetiranja u tranzicionim ekonomijama sa osvrtom na Srbiju
14.maj -
13. jun 2010.
710. mr Snežana Todosijević Lazović Ekonomski fakultet Subotica Menadžment i ekonomika preduzeća Novi proizvodni programi, rast proizvodne sposobnosti i ekonomska efikasnost preduzeća
14.maj -
13. jun 2010.
709. mr Igor Karlović Fakultet tehničkih nauka   Karakterizacija kolorimetrijskih i geometrijskih osobina oplemenjenih površina u štampi
13.maj -
12. jun 2010.
708. mr Jelena Banović Fakultet tehničkih nauka Softversko inženjerstvo Jedan pristup generisanju izvršnih softverskih specifikacija informacionog sistema
13.maj -
12. jun 2010.
707. mr Vladimir Puškaš Tehnološki fakultet Biotehnologija Uticaj tehnoloških faktora u proizvodnji crvenih vina na sadržaj i stabilnost katehina i njihovih oligomera
13.maj -
12. jun 2010.
706. mr Đorđe Ćosić Fakultet tehničkih nauka   Razvoj integralnog modela osiguranja u cilju smanjenja rizika od hazardnih pojava
12.maj -
11. jun 2010.
705. mr Vera Rašković Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj kalemljenja, malčovanja agrotekstila i niskih tunela na ranostasnost, prinos i kvalitet lubenica
11.maj -
10. jun 2010.
704. mr Aleksandar Komarčević Medicinski fakultet Medicina Zarastanje površnih dermalnih opekotina dece i testiranje novih terapijskih mogućnosti na eksperimentalnom modelu
11.maj -
10. jun 2010.
703. mr Zoran Radosavljević Fakultet tehničkih nauka   MODEL UNAPREĐENJA INDUSTRIJSKE OPREME PREMA ZAHTEVIMA AUTOMATIZOVANIH SISTEMA
10.maj -
9. jun 2010.
702. mr Ljiljana Glamočić Fakultet tehničkih nauka   METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNOG NIVOA AUTOMATIZACIJE SREDNJENAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE
10.maj -
9. jun 2010.
701. Vladan Jevremović Fakultet tehničkih nauka elektrotehnika Vektorsko upravljanje asinhronim motorom bez davača brzine zasnovano na reaktivnoj snazi
10.maj -
9. jun 2010.
700. Dragoslava Živkov Šaponja Medicinski fakultet medicina Dijagnostički značaj ultrazvuka karotidnih arterija u etiologiji poremećene funkcije sinusnog čvora
10.maj -
9. jun 2010.
699. mr Maša Kulauzov Pravni fakultet   Porodična zadruga kod Južnih Slovena u XIX veku
7.maj -
6. jun 2010.
698. mr Zvonimir Blagojević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Procesna tehnika Definisanje kriterijalnih jednačina prenosa toplote pri konvektivnom sušenju kukuruznog skroba
6.maj -
5. jun 2010.
697. Otto Barak Medicinski fakultet Medicina Dinamika oporavka i promenljivost srcane frekvencije nakon fizickog opterecenja
30. april -
30. maj 2010.
696. mr Eleonora Desnica Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Model učenja na daljinu kao faktor efikasnosti nastave grafičkih komunikacija u visokom obrazovanju tehničkih struka
29. april -
29. maj 2010.
695. mr Olgica Tomić ACIMSI Menadžment u obrazovanju Uticaj sredinskih činilaca na kreiranje strategije podsticanja razvoja darovitosti kod učenika
29. april -
29. maj 2010.
694. mr Dragan Todorovic Prirodno-matematički fakultet Fizika Solitonski transport energije u nehomogenom linearnom polimernom lancu
29. april -
29. maj 2010.
693. mr Danijela Lalić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Socijalne mreže u funkciji unapređenja internih odnosa s javnošću
27. april -
27. maj 2010.
692. Marija Milanović Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Sinteza i karakterizacija nanočestičnih prahova na bazi cink-ferita
27. april -
27. maj 2010.
691. mr Aleksandar Jokić Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Modelovanje "cross-flow" mikrofiltracije suspenzija kvasca primenom koncepta neuronskih mreža i postupka odzivne površine
26. april -
26. maj 2010.
690. mr Gordana Štrbac Filozofski fakultet Srpski jezik i lingvistika Rekcijske dopune komunikativnih glagola i glagolskih imenica
26. april -
26. maj 2010.
689. mr Ivana Mihić Filozofski fakultet Psihologija Činioci uključivanja oca u brigu o detetu
26. april -
26. maj 2010.
688. mr Nataša Karanfilović Filozofski fakultet Nauka o književnosti Tekst, identitet i alernativna istorija u romanima Pitera Kerija
26. april -
26. maj 2010.
687. mr Lidija Petrović Tehnološki fakultet   Dobijanje ekstrakta nevena (Calendula officinalis L.) ugljen dioksidom pod pritiskom i njegovo mikrokapsuliranje u sistemu polimer–površinski aktivna materija
26. april -
26. maj 2010.
686. mr Jaroslav Katona Tehnološki fakultet   Primena polimer-polimer nekompatibilnosti za mikrokapsulaciju ulja metodom koacervacije
23. april -
23. maj 2010.
685. mr Vesna Mačić Prirodno-matematički fakultet Biologija Ekološki potencijal i bioindikatorske karakteristike roda Cystoseira C. Agardh 1820 (Phaeophyceae) u crnogorskom podmorju
23. april -
23. maj 2010.
684. mr Marina Kutin Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"   Optimizacija primene dijagnostičkih tehnika i njihov uticaj na pouzdanost tehničkih sistema
21. april -
21. maj 2010.
683. Milena Dalmacija Prirodno-matematički fakultet   Procena potencijala remedijacije sedimenta kontaminiranog metalima primenom imobilizacionih agenasa
19. april -
19. maj 2010.
682. mr Pero Škobić Ekonomski fakultet Subotica   Potrebe i mogućnosti standardizacije finansijskog izveštavanja u uslovima globalizacije
15. april -
15. maj 2010.
681. mr Željko Krneta Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Metodologija razvoja modela informacionog sistema odbojkaškog kluba
15. april -
15. maj 2010.
680. mr Boris Popović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Specifičnosti antropološkog statusa devojčica mlađeg školskog uzrasta pod uticajem programiranog vežbanja razvojne gimnastike
15. april -
15. maj 2010.
679. Jelena Pavličević Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Strukturiranje poliuretanskih materijala primenom različitih prekursora mreža
15. april -
15. maj 2010.
678. mr Dragoljub Šević Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Razvoj modela upravljanja logističkim procesima na bazi procesnog prilaza, održivog razvoja i sistema upravljanja zaštitom životne sredine
13. april -
13. maj 2010.
677. mr Vladimir Kostć Prirodno-matematički fakultet Matematika Prednosti generalizovane dijagonalne dominacije
13. april -
13. maj 2010.
676. Danijela Boberić Prirodno-matematički fakultet Informatika Softverski sistem za preuzimanje bibliografskih zapisa
9. april -
9. maj 2010.
675. mr Vesna T. Tumbas Tehnološki fakultet Organska hemija Antiradikalska i antiproliferativna aktivnost ekstrakata odabranih biljaka iz familija Rosaceae i Ericaceae
8. april -
8. maj 2010.
674. mr Ivana Blešić Prirodno-matematički fakultet Turizam Kvalitet hotelskih usluga kao faktor tržišnog pozicioniranja u banjama Zapadnomoravske banjske zone
8. april -
8. maj 2010.
673. Dragan Ivanović Fakultet tehničkih nauka Informacioni sistemi Informacioni sistem naučno-istraživačke delatnosti
6. april -
6. maj 2010.
672. mr Nebojša Čokorilo Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Efekti primene dva modela hodanja na telesnu kompoziciju i funkcionalne sposobnosti žena starije dobi
1. april -
1. maj 2010.
671. mr Dragana Aleksić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških sposobnosti i karakteristika kod učenica mlađeg školskog uzrasta
1. april -
1. maj 2010.
670. mr Mirela Iličić Tehnološki fakultet Prehrambena biotehnologija Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje funkcionalnog fermentisanog mlečnog napitka
31. mart -
30. april 2010.
669. mr Timea Hajnal-Jafari Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj inokulacije na prinos i mikrobiološku aktivnost u zemljištu pod usevom kukuruza
31. mart -
30. april 2010.
668. mr Lazo Manojlović Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Niskokoherentni interferometrijski senzor pomeraja zasnovan na praćenju centra oblasti koherencije u relnom vremenu
29. mart -
28. april 2010.
667. mr Slobodan Morača Fakultet tehničkih nauka   Razvoj opšteg modela za uspostavljanje i razvoj industrijskih klastera
26. mart -
25. april 2010.
666. Vesna Stojanović Medicinski fakultet Medicina Uticaj hipotermije i eritropetina na oštećene bubrege pacova u perinatalnoj asfiksiji
25. mart -
24. april 2010.
665. mr Gordana Milosavljević Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Prilog metodama brzog razvoja adaptivnih poslovnih informacionih sistema
25. mart -
24. april 2010.
664. Mirjana Glavaški-Kraljević Medicinski fakultet Medicina Povrede na radnom mestu sa smrtnim ishodom u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
24. mart -
23. april 2010.
663. Snežana Maletić Prirodno-matematički fakultet hemija Karakterizacija biodegradabilnosti naftnih ugljovodonika u zemljištu i bioremedijacionih procesa u toku tretmana biogomilama i površinskom obradom
24. mart -
23. april 2010.
662. Branislava Srđenović Medicinski fakultet Farmacija Uticaj fulerenola C60(OH)24 na oksidativni status bubrega, pluća I testisa pacova nakon jednokratne primene doksorubicina
23. mart -
22. april 2010.
661. mr Snežana Božanić Filozofski fakultet Istorija Čuvanje prostora: međe, granice, razgraničenja u srpskoj državi od 13. do 15. veka
22. mart -
21. april 2010.
660. mr Bojan Janičić Filozofski fakultet Psihologija Da li se računarski podržano testiranje razlikuje od klasičnog? - Povezanost načina zadavanja psiholoških testova i odgovora ispitanika
22. mart -
21. april 2010.
659. mr Aleksandra Trogrlić Filozofski fakultet Opšta psihologija – psihologija ličnosti Relacije saznajnog stila, kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina
22. mart -
21. april 2010.
658. mr Vladimir Mihić Filozofski fakultet Psihologija Korelati i determinante etničkih predrasuda, polnih predrasuda i predrasuda prema starima kod stanovnika Vojvodine
22. mart -
21. april 2010.
657. mr Milivoj Alanović Filozofski fakultet Lingvistika Leksičko-sintaksička formalizacija kauzativno-manipulativnog koncepta
22. mart -
21. april 2010.
656. mr Marijan Jelić Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik Rekcijski modeli u savremenom srpskom jeziku
22. mart -
21. april 2010.
655. mr Sanja Golijanin Elez Filozofski fakultet Srpska književnost (Kniževne nauke) Lirski ciklusi i pesničke zbirke u savremenoj nastavi književnosti (Nastavni rad na lirskim ciklusima i zbirkama M. Pavlovića, V. Pope, B. Miljkovića i S. Raičkovića)
22. mart -
21. april 2010.
654. mr Ivana Lazić-Konjik Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik Glagoli sa egzistencijalnim značenjem u srpskom jeziku
22. mart -
21. april 2010.
653. mr Dragica Koljanin Filozofski fakultet Istorija Istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovne škole u Srbiji 1929-1952.godine
22. mart -
21. april 2010.
652. Danijela Tešendić Prirodno-matematički fakultet Informatika Softverski sistem za cirkulaciju bibliotečke građe u okviru bibliotečke mreže
19. mart -
18. april 2010.
651. Mirela Erić Medicinski fakultet Medicina Anatomske karakteristike prednjeg trbušnog zida i njegov značaj u rekonstruktivnoj hirurgiji dojke
19. mart -
18. april 2010.
650. mr Emir Ćorović Pravni fakultet Pravo Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara u krivičnom pravu
15. mart -
14. april 2010.
649. mr Momčilo Đ. Spasojević Fakultet tehničkih nauka   Dijabatska destilacija kao razvojni trend adijabatske destilacije
15. mart -
14. april 2010.
648. Dragana Popovic ACIMSI   Developing resources of a high-tech start-up company through early sales
11. mart -
10. april 2010.
647. mr Dragan Pejić Fakultet tehničkih nauka   Stohastičko merenje električne snage i energije
11. mart -
10. april 2010.
646. mr Ljubomir Jovanović Prirodno-matematički fakultet   Turističko uređenje Stare planine
8. mart -
7. april 2010.
645. Slavenko Grbović Prirodno-matematički fakultet Hemija Hemijska karakterizacija i biološke aktivnosti vrsta Eucalyptus camaldulensis Dehnh. i Eucalyptus gunnii Hook. iz Crne Gore
1. mart -
31. mart 2010.
644. Dušan Bugarin Prirodno-matematički fakultet Hemija Antioksidantni, antibakterijski i antimutageni potencijal vrste Myrtus communis L. iz Crne Gore
1. mart -
31. mart 2010.
643. mr Ljubica Mijić Prirodno-matematički fakultet Hemija Efekti primene multimedije u nastavi biohemije u visokom strukovnom obrazovanju
1. mart -
31. mart 2010.
642. Branislav Bajkin Medicinski fakultet Stomatologija Ekstrakcija zuba kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terpiji
23. februar -
25. mart 2010.
641. mr Čila Utaši Filozofski fakultet   Mađarska proza 16. veka („Száz fabula” Gašpara Heltaija u kontekstu lektire za razonodu tog doba)
23. februar -
25. mart 2010.
640. Tamara Grujić Filozofski fakultet   Refleksi usmene književnosti u poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja – zastupljenost i funkcija
23. februar -
25. mart 2010.
639. mr Mirjana Nikolić Filozofski fakultet Psihologija Trajnost efekata predškolskog uvežbavanja sintaksičke svesti u toku razredne nastave
23. februar -
25. mart 2010.
638. mr Anđelka Bulatović Filozofski fakultet Pedagogija Položaj i vaspitanje žene na tlu Crne Gore od kraja XVIII vijeka do danas
23. februar -
25. mart 2010.
637. mr Danijela Vidanović Filozofski fakultet Pedagogija Kontinuitet između predškolske ustanove i osnovne škole u savremenoj reformi sistema vaspitanja i obrazovanja
23. februar -
25. mart 2010.
636. Mr sci. dr Ilija Grujić Medicinski fakultet Medicina Uloga oksidativnog stresa kod spontanih pobačaja u prvom trimestru trudnoće
19. februar -
21. mart 2010.
635. mr Sandra Fišer-Šobot Pravni fakultet Pravo Odgovornost prodavca za isporuku robe u međunarodnom i domaćem pravu
16. februar -
18. mart 2010.
634. Tamara Gajić Prirodno-matematički fakultet Turizam Upravljanje razvojem turizma Južnobačkog okruga
12. februar -
14. mart 2010.
633. Aleksandra Trninić Pjević Medicinski fakultet Medicina Mogućnosti transvaginalne laparoskopije i histeroskopije u dijagnostici bračne neplodnosti
11. februar -
13. mart 2010.
632. Mr Rada Jevtić-Mučibabić Tehnološki fakultet Biotehnologija Proizvodnja bioetanola iz međufaznih produkata prerade šećerne repe
11. februar -
13. mart 2010.
631. Dušica Marić Medicinski fakultet Medicina Kvalitativna i kvantitativna analiza neurona zupčastog jedra kod čoveka
3. februar -
5. mart 2010.
630. Kristina Pogrmić Prirodno-matematički fakultet Biohemija Mehanizmi delovanja atrazina na steroidogenu aktivnost Leydig-ovih ćelija peripubertalnih pacova
3. februar -
5. mart 2010.
629. Mile Stanišić Ekonomski fakultet   Principi procene rizika u internoj reviziji banke
27. januar -
26. februar 2010.
628. mr Ljiljana Vukajlov Fakultet tehničkih nauka   Uloga urbanog i ruralnog bloka u formiranju strukture i identiteta naselja u Vojvodini
27. januar -
26. februar 2010.
627. mr Mitar Jocanović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo - logistika Prilaz istraživanju i definisanju modela za proračun proticanja čvrstih čestica sa uljnom masom kroz zazore u funkciji konstrukciono radnih parametara hidrauličnih komponenti
22. januar -
21. februar 2010.
626. Svetlana Ivanović-Kovačević Medicinski fakultet Medicina Psihosocijalne i psihopatološke karakteristike maloletnih počinioca krivičnih dela
20. januar -
19. februar 2010.
625. Vesna Mijatović Jovanović Medicinski fakultet Medicina Zdravstveni profil odraslog stanovništva Vojvodine prema demografskim i socijalno-ekonomskim karakteristikama
20. januar -
19. februar 2010.
624. мr Ivana Ignjatov-Popović Filozofski fakultet Srpska književnost Dramsko stvaralaštvo i kritička misao o drami i pozorištu Ranka Mladenovića
18. januar -
17. februar 2010.
623. mr Anđelka Lazić Filozofski fakultet   Leksika tradicionalne kulture u Mačvi
18. januar -
17. februar 2010.
622. мr Zvezdana Stošljević Filozofski fakultet Pedagogija Karakteristike ličnosti i menadžment u obrazovanju
18. januar -
17. februar 2010.
621. mr Tivadar Gaudenji Prirodno-matematički fakultet Geografija Paleoklimatska i paleoekološka rekonstrukcija poslenjeg glacijalnog ciklusa na prostoru Titelskog brega
14. januar -
13. februar 2010.

Backup 2010