UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2011. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
1090. mr Džanan Berberović Filozofski fakultet Psihologija Karakteristike i faktori seksualno kompulzivnog ponašanja mladih
30. decembar 2011. - 29. januar 2012.
1089. Slobodanka Lemajić-Komazec Medicinski fakultet Medicina Evaluacija auditivnog i vestibularnog sistema kod pacijenata sa multiplom sklerozom
30. decembar 2011. - 29. januar 2012.
1088. mr Ljuan Marko Gaši Fakultet tehničkih nauka   Organizacione vrednosti zaposlenih i njihov uticaj na tokove investiranja
- Korak ka ravnomernom regionalnom razvoju -
29. decembar 2011. - 28. januar 2012.
1087. mr Danijela Zlatković Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Modeli kretanja vode i mineralnih sirovina i njihov uticaj na nivo kontaminacije zemljišta
28. decembar 2011. - 27. januar 2012.
1086. Čila Demeši Drljan Medicinski fakultet Medicina Faktori rizika i karakteristike dečje cerebralne paralize
28. decembar 2011. - 27. januar 2012.
1085. Maja Buljčik Čupić Medicinski fakultet Medicina Utvrđivanje efekata razliĉitih terapijskih pristupa u lečenju sinonazalne polipoze
28. decembar 2011. - 27. januar 2012.
1084. mr Bosiljka Krtinić Prirodno-matematički fakultet Biologija Prostorna i vremenska distribucija genetičkog i fenotipskog diverziteta vrste Culex pipiens
27. decembar 2011. - 26. januar 2012.
1083. Miloš Stojanović Medicinski fakultet Medicina Transtorakalna aspiraciona punkcija (FNAC) pod kontrolom kompjuterizovane tomografije u dijagnostici oboljenja pluća
27. decembar 2011. - 26. januar 2012.
1082. mr Slobodan Dudić Fakultet tehničkih nauka Mehatronika, robotika i automatizacija Prilog razvoju sistemskog prilaza povećanju energetske efikasnosti automatizovanih sistema vazduha pod pritiskom
27. decembar 2011. - 26. januar 2012.
1081. mr Dejan Ubavin Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine Model emisije i redukcije metana – gasa staklene bašte generisanog na deponijama komunalnog otpada u Srbiji
26. decembar 2011. - 25. januar 2012.
1080. mr Anita Radovniković Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Određivanje rezidua metabolita nitrofurana u životinjskoj plazmi primenom ultravisokopritisne tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom
26. decembar 2011. - 25. januar 2012.
1079. mr Tamara Zelenović Vasiljević Fakultet tehničkih nauka Zaštita životne sredine Primena GIS-a, analitičkog hijerarhijskog procesa i fuzzy logike pri izboru lokacija regionalnih deponija i transfer stanica
23. decembar 2011. - 22. januar 2012.
1078. Ljubinka Francuski Prirodno-matematički fakultet Biologija Molekularni i fenotipski diverzitet vrste Eristalis tenax (Diptera, Syrphidae)
20. decembar 2011. - 19. januar 2012.
1077. mr Ljiljana Radovanović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Metodologije održavanja sa aspekta njihove primene u industriji
19. decembar 2011. - 18. januar 2012.
1076. mr Oliver Lajić Pravni fakultet   Institut oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delom
14. decembar 2011. - 13. januar 2012.
1075. Snežana Jokić Fakultet tehničkih nauka Menadžment Model transformacije tradicionalne škole u učeću organizaciju
13. decembar 2011. - 12. januar 2012.
1074. Vladimir Harhaji Medicinski fakultet Medicina Prostorno određivanje položaja kalema u butnoj kosti posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena
12. decembar 2011. - 11. januar 2012.
1073. mr Žaneta Đukić Perišić Filozofski fakultet   Tematsko-motivski, idejni i poetički aspekti Andrićevog stvaralaštva u biografskom i istorijskom kontekstu
9. decembar 2011. - 8. januar 2012.
1072. mr Zorica Hadžić Filozofski fakultet Srpska književnost Književno delo Milete Jakšića
9. decembar 2011. - 8. januar 2012.
1071. mr Milica Slijepčević Fakultet tehničkih nauka   Savremeni model integrisane korporativne komunikacije
9. decembar 2011. - 8. januar 2012.
1070. Darinka Kukavica Medicinski fakultet Medicina Efekti intermitentnog lečenja tuberkuloze
9. decembar 2011. - 8. januar 2012.
1069. mr Bojana Stanić Prirodno-matematički fakultet Hemija Ekstracelularno redoks stanje u regulaciji ekspresije vaskularnih NADPH oksidaza
2. decembar 2011. - 1. januar 2012.
1068. mr Ivan Pihler Poljoprivredni fakultet Stočarstvo Genetičke i morfometrijske karakteristike dva tipa kranjske pčele
2. decembar 2011. - 1. januar 2012.
1067. Ivan Nikolić Medicinski fakultet Medicina Prediktivni faktori tumorskog odgovora na preperativnu hemioterapiju i radioterapiju kod bolesnika sa karcinomom rektuma u staijumu B2 i C
23. novembar - 23. decembar 2011.
1066. mr Lidija Orčić Filozofski fakultet Lingvistika Morfosintaksičke karakteristike engleskih kolokacija u oblasti ekonomije i njihovi prevodni ekvivalenti
21. novembar - 21. decembar 2011.
1065. mr Natalija Ludoški Filozofski fakultet Nauka o književnosti Književnokritičko i naučno delo Mladena Leskovca
21. novembar - 21. decembar 2011.
1064. mr Nikolina Konjević Filozofski fakultet Nauka o književnosti Poetika umetničke proze Vladana Desnice
21. novembar - 21. decembar 2011.
1063. mr Branislava Vasić Rakočević Filozofski fakultet Srpska književost Ispitivanje ontološke pozicije naratora kao motivski i oblikotvorni postupak u romanima Radomira Konstantinovića
21. novembar - 21. decembar 2011.
1062. mr Zuzana Čižikova Filozofski fakultet Slovakistika LITERÁRNA TVORBA JÁNA LABÁTHA
21. novembar - 21. decembar 2011.
1061. mr Mirsada Zukorlić Filozofski fakultet Pedagogija Pedagoška komunikacija u funkciji razvoja socijalne kompetencije učenika
21. novembar - 21. decembar 2011.
1060. mr Demir Alihodžić Filozofski fakultet Nauka o književnosti Žanr kratke priče u okviru postkolonijalnih kultura Australije, Kanade i Novog Zelanda
21. novembar - 21. decembar 2011.
1059. mr Virđinija Popović Filozofski fakultet Rumunistika Poesis şi Mathesis în poezia lui Ion Barbu
21. novembar - 21. decembar 2011.
1058. mr Goran Dimitrić Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja   Biomotorički i psihomotorički status mladih plivača
21. novembar - 21. decembar 2011.
1057. Nenad Stojanac Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Dinamika formiranja aktivnog i pasivnog imuniteta u kontroli PPV infekcija svinja
21. novembar - 21. decembar 2011.
1056. Mirka Lukić Šarkanović Medicinski fakultet Medicina Uticaj transfuzije autologne krvi na perioperativni morbiditet kod ugradnje totalne proteze kuka i kolena
18. novembar - 18. decembar 2011.
1055. mr Ivan Šarčev Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje biokompatibilnosti nanokompozitnog biomaterijala bioresorbilnipolimer hidroksiapatit kao sistema za dostavu klindamicina
14. novembar - 14. decembar 2011.
1054. mr Vesna Matić ACIMSI Menadžment u obrazovanju Socijalno-obrazovni programi u funkciji održivog kvaliteta starenja
14. novembar - 14. decembar 2011.
1053. mr Dragan Mitrović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Menadžment u obrazovanju Obrazovanje menadžera u funkciji poljoprivredne tehnike
10. novembar - 10. decembar 2011.
1052. mr Velimir Lončarević Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj vlažnosti na fizičke osobine i životnu sposobnost semena soje
7. novembar - 7. decembar 2011.
1051. Branislava Brestovački Medicinski fakultet Medicina Procena bezbednosti pacijenata i grešaka u sprovođenju terapije lekovima u procesu bolničke zdravstvene nege
4. novembar - 4. decembar 2011.
1050. mr Biljana Rabrenović Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika semena uljane tikve (Cucurbita pepo L.) na kvalitet i nutritivna svojstva hladno presovanog ulja
4. novembar - 4. decembar 2011.
1049. mr Sanja Vranješ Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i menadžment Model razvoja ljudskih resursa u funkciji upravljanja organizacionim performansama
4. novembar - 4. decembar 2011.
1048. mr Željko Kanović Fakultet tehničkih nauka Automatika i upravljanje sistemima Modifikacije algoritama optimizacije rojem čestica sa primenom u detekciji kvarova na objektima automatskog upravljanja sa kontinualnom dinamikom
4. novembar - 4. decembar 2011.
1047. mr Dubravka Bojanić Fakultet tehničkih nauka Automatika i upravljanje sistemima Razvoj ekspertnog sistema za interpretaciju elektrofizioloških signala
4. novembar - 4. decembar 2011.
1046. mr Tibor Lukić Fakultet tehničkih nauka Matematika Regularized Problems in Image Processing
3. novembar - 3. decembar 2011.
1045. mr Ljiljana Krneta Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika u obrazovanju Barijere u nastavi informatike i računarstva u gimnazijskom obrazovanju i mogućnosti njihovog umanjenja
2. novembar - 2. decembar 2011.
1044. mr Milan Simeunović Fakultet tehničkih nauka   Modeliranje integracije transportne ponude u cilju povećanja saobraćajne pristupačnosti
1. novembar - 1. decembar 2011.
1043. mr Predrag Radišić Prirodno-matematički fakultet Biologija / Ekologija Polen kao pokazatelj kvaliteta životne sredine
27. oktobar - 26. novembar 2011.
1042. mr Milan Gavrić Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo biosistema Unapređenje pozicioniranja i automatskog upravljanja radnim operacijama poljoprivrednih mašina primenom GPS tehnologije
26. oktobar - 25. novembar 2011.
1041. mr Srđan Šeremešić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj sistema ratarenja na svojstva organske materije černozema
20. oktobar - 19. novembar 2011.
1040. mr Igor Dejanović Fakultet tehničkih nauka računarske nauke i informatika Prilog metodama brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezičkih specifikacija
19. oktobar - 18. novembar 2011.
1039. Nevenka Bujandrić Medicinski fakultet Medicina Mogućnost unapređenja kvaliteta testiranja markera transfuzijom prenosivih infekcija kod davalaca krvi
19. oktobar - 18. novembar 2011.
1038. Slobodan Spasojević Medicinski fakultet Medicina Perinatalna asfiksija i neuroprotektivni efekti primene hipotermije i eritropoetina
19. oktobar - 18. novembar 2011.
1037. mr Vojislav Simanović Poljoprivredni fakultet   Multifunkcionalnost ruralnih područja
18. oktobar - 17. novembar 2011.
1036. Ivan Levakov Medicinski fakultet Medicina Evaluacija efekata primene mTOR inhibitora kod bolesnika sa metastatskim karcinomom bubrega
14. oktobar - 13. novembar 2011.
1035. Nenad Grahovac Fakultet tehničkih nauka Mehanika Analiza disipacije energije u problemima sudara dva ili više tela
14. oktobar - 13. novembar 2011.
1034. Miodrag Žigić Fakultet tehničkih nauka Mehanika Oscilacije konstrukcije sa pasivnim prigušivačima frakcionog tipa i suvim trenjem pri seizmičkom dejstvu
14. oktobar - 13. novembar 2011.
1033. mr Dalibor Dobrilović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informacione tehnologije Modeliranje i realizacija virtuelne mrežne laboratorije bazirane na tehnologiji za virtuelizaciju
14. oktobar - 13. novembar 2011.
1032. mr Nataša Kljajić Poljoprivredni fakultet   Ekonomska efikasnost investicija u različitim uslovima proizvodnje maline
14. oktobar - 13. novembar 2011.
1031. mr Aleksandar Jevtić Fakultet tehničkih nauka Menadžment Mesto građevinskog zemljišta u menadžmentu urbanog razvoja
11. oktobar - 10. novembar 2011.
1030. mr Pavel Benka Poljoprivredni fakultet Tehničko tehnološke nauke Uređenje zemljišne teritorije na meliorisanom područjue
10. oktobar - 9. novembar 2011.
1029. mr Tatjana Đurin Filozofski fakultet Romanistika Srpski prevod Rableovog dela „Gargantua i Pantagruel“ iz perspektive modernih traduktoloških pristupa: etnocentričnost, hipertekstualnost, doslovnost
7. oktobar - 6. novembar 2011.
1028. mr Diana Popović Filozofski fakultet Romanistika Kanadska frankofona književnost u srpskim prevodima
7. oktobar - 6. novembar 2011.
1027. mr Sanja Krimer Gaborović Filozofski fakultet Lingvistika Semantiĉka i tvorbena sintagmatika leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistiĉki pristup
7. oktobar - 6. novembar 2011.
1026. mr Jelena Pralas Filozofski fakultet Anglistika Prevođenje kulturoloških obrazaca u prozi Džulijana Barnsa
7. oktobar - 6. novembar 2011.
1025. mr Mira Milić Filozofski fakultet Lingvistika Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primeru književnih i novinskih tekstova)
7. oktobar - 6. novembar 2011.
1024. mr Branka Janković Prirodno-matematički fakultet Matematika Modeliranje mobilnosti u društvenim naukama pomoću idempotentnih poluprstena tranzicionih matrica
6. oktobar - 5. novembar 2011.
1023. mr Dragiša Radojković Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Skraćenje proizvodnih ciklusa primenom modifikovane metode trenutnih zapažanja
6. oktobar - 5. novembar 2011.
1022. Jasminka Marković Medicinski fakultet Medicina Povezanost sociodemografskih faktora i stepena porodične funkcionalnosti sa emocionalnim problemima i problemima ponašanja dece uzrasta 4 do 11 godina
6. oktobar - 5. novembar 2011.
1021. Bojana Petrovački Balj Medicinski fakultet Medicina Karakteristike mišića pri hodu kod dece sa spastičnom formom cerebralne paralize na osnovu dinamičke holter elektromiografije
5. oktobar - 4. novembar 2011.
1020. Andrej Pešikan Filozofski fakultet   Rečnik zakonika cara Dušana
3. oktobar - 2. novembar 2011.
1019. Gordana Vijatov-Đurić Medicinski fakultet Medicina Značaj interleukina-17 u juvenilnom idiopatskom artritisu
30. septembar - 30. oktobar 2011.
1018. mr Boris Kuzman Poljoprivredni fakultet Tržište poljoprivredno prehrambenih proizvoda Značaj sporazuma CEFTA na spoljnotrgovinsku razmenu agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije
30. septembar - 30. oktobar 2011.
1017. Sofija Davidović Medicinski fakultet Medicina Uloga angiogenih faktora rasta u dijabetesnoj retinopatiji
29. septembar - 29. oktobar 2011.
1016. mr Zorica Nedeljković Prirodno-matematički fakultet Biologija Taksonomska analiza vrsta iz podfamilije Syrphinae (Diptera: Syrphidae) u Srbiji
28. septembar - 28. oktobar 2011.
1015. Žužana Vaštag Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Biološki aktivni enzimski hidrolizati proteina hrane - Razvoj bioprocesa
28. septembar - 28. oktobar 2011.
1014. mr Tatjana Lončar Turukalo Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Modeling the Temporal Sequence Parameters in Surrogate Data of Cardiovascular Oscillations
28. septembar - 28. oktobar 2011.
1013. Suzana Simić Prirodno-matematički fakultet Matematika Okviri i translaciono invarijantni prostori
27. septembar - 27. oktobar 2011.
1012. Miodrag Stepanović Prirodno-matematički fakultet Geografija Savremene geomorfološke promene u Stigu
27. septembar - 27. oktobar 2011.
1011. Mirjana Štrboja Prirodno-matematički fakultet Matematika Nejednakosti za integrale bazirane na neaditivnim merama
26. septembar - 26. oktobar 2011.
1010. mr Nataša Tolimir Poljoprivredni fakultet Stočarstvo Uticaj multifazne ishrane brojlera na karakteristike rasta, proizvodne performanse i životnu sredinu
26. septembar - 26. oktobar 2011.
1009. mr Milan Bradić Prirodno-matematički fakultet Turizam Hotelijerstvo u kontekstu razvoja odgovornog turizma
23. septembar - 23. oktobar 2011.
1008. Marija Lesjak Prirodno-matematički fakultet Biohemija Biopotencijal i hemijska karakterizacija ekstrakata i etarskih ulja vrsta roda Juniperus L. (Cupressaceae).
22. septembar - 22. oktobar 2011.
1007. Biljana Ostojić Đokić Prirodno-matematički fakultet Geografija Komparativna analiza pogodnosti upotrebe tradicionalnih i savremenih nastavnih sredstava u nastavi geografije
21. septembar - 21. oktobar 2011.
1006. mr Miroslav Blagojević Poljoprivredni fakultet Stočarstvo Uticaj genotipa na intenzitet porasta i kvalitet trupa i mesa brojlerskih pilića u ekstenzivnim sistemima gajenja
21. septembar - 21. oktobar 2011.
1005. Bojan Zarić Medicinski fakultet Medicina Autofluorescentna videobronhoskopija i videobronhoskopija uskog snopa svetlosti u dijagnostici karcinoma bronha
19. septembar - 19. oktobar 2011.
1004. mr Branislav Stanković Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Procena uspeha dubokog zamrzavanja na osnovu kvaliteta spermatozoida u nativnoj spermi nerasta i fertilitet intrauterino osemenjenih krmača
13. septembar - 13. oktobar 2011.
1003. mr Mirjana Kovačević Fakultet tehničkih nauka   Uticaj menadžmenta medija na izbor medijskih sadržaja
13. septembar - 13. oktobar 2011.
1002. mr ŽeljkoRatković Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Prilog razvoju inteligentne podrške u procesu izbora i projektovanja mini i malih hidroelektrana
13. septembar - 13. oktobar 2011.
1001. mr Danica Zarić Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Optimizacija parametara proizvodnje čokolade sa sojinim mlekom u kugličnom mlinu
12. septembar - 12. oktobar 2011.
1000. Željko Marković Filozofski fakultet Savremeni srpski jezik Semantika i sintaksa glagola vizuelne percepcije u srpskom i slovenačkom jeziku
12. septembar - 12. oktobar 2011.
999. mr Nataša Milivojević Filozofski fakultet Anglistika Konstrukcioni idiomi sa glagolima emitovanja zvuka u engleskom i srpskom jeziku – generativna analiza
12. septembar - 12. oktobar 2011.
998. mr Zoran Obrenović Tehnološki fakultet Hemijsko–tehnološke nauke Ispitivanje uticaja procesnih parametara na dobijanje alumine velike specifične površine
12. septembar - 12. oktobar 2011.
997. mr Dane Malešević Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Upravljanje razvojem Metodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnje
12. septembar - 12. oktobar 2011.
996. mr Vanja Voskresenski Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Daljinsko praćenje dijagnostičkih parametara i njihov uticaj na pouzdanost tehničkih sistema
9. septembar - 9. oktobar 2011.
995. Bojan Blagojević Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Haptoglobin, makroskopski i bakteriološki indikatori rizika po bezbednost mesa na klanici
8. septembar - 8. oktobar 2011.
994. mr Igor Falak Poljoprivredni fakultet Fitopatologija Stvaranje genotipova uljane repice (Brassica napus L.) sa otpornošću prema beloj truleţi stabljike (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary)
6. septembar - 6. oktobar 2011.
993. mr Željko Grujčić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Mašinstvo Komparativna analiza efikasnosti neprofitnih organizacija primenom DEA metode (na primeru državnih srednjih mašinskih tehničkih škola beogradskog okruga)
2. septembar - 2. oktobar 2011.
992. Milan Drobac Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje jačine adhezivne veze i odnosa kompozitnih sistema sa karijesno izmenjenim dentinom
30. avgust - 29. septembar 2011.
991. mr Dragana Toljagić Milodanović Ekonomski fakultet Ekonomija Dizajniranje kanala marketinga prehrambenih proizvoda primenom međunarodnih standarda
29. avgust - 28. septembar 2011.
990. Čedomir Stefanović Fakultet tehničkih nauka Telekomunikacije Construction and Analysis of Distributed Coding Algorithms for Data Persistence and Data Gathering in Wireless Ad-hoc Networks
26. avgust - 25. septembar 2011.
989. Miloš Kopić Fakultet tehničkih nauka Arhitektura Koncept urbanih prostora koji sadrže šinske sisteme za prevoz putnika
26. avgust - 25. septembar 2011.
988. Ferenc Vicko Medicinski fakultet Medicina Onkoplastične procedure u hirurškom lečenju karcinoma dojke i njihov uticaj na kvalitet života
25. avgust - 24. septembar 2011.
987. Ivan Anić Prirodno-matematički fakultet Matematika Kognitivni procesi u rešavanju matematičkih problema u realnom kontekstu
25. avgust - 24. septembar 2011.
986. Danijela Jojkić Pavkov Medicinski fakultet Medicina Učestalost i karakteristike helicobacter pylori infekcije kod dece sa recidivirajućim abdominalnim bolom
23. avgust - 22. septembar 2011.
985. mr Marko Janev Fakultet tehničkih nauka Primenjena matematika Primena frakcionog računa u obradi slike
18. avgust - 17. septembar 2011.
984. Igor Stojanac Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje dinamičkog zamora endodontskih nikl-titanijumskih instrumenata pune rotacije
16. avgust - 15. septembar 2011.
983. mr Vojislava Bursić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Optimizacija metode određivanja ostataka azoksistrobina, metalaksila i hlorotalonila u plodovima krastavca
16. avgust - 15. septembar 2011.
982. mr Ferenc Kiš Poljoprivredni fakultet Društveno-humanističke nauke Ekonomsko vrednovanje ekoloških efekata primene biodizela
16. avgust - 15. septembar 2011.
981. Lada Petrović Medicinski fakultet Medicina Kvalitet života bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom u predijaliznom, dijaliznom periodu i nakon transplantacije bubrega
15. avgust - 14. septembar 2011.
980. mr Vuk Garača Prirodno-matematički fakultet Turizam Mikroregionalni aspekti turističkog uređenja Novog Sada i njegovog gravitacionog područja
12. avgust - 11. septembar 2011.
979. mr Željko Stojanov Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Prilog upravljanju promenama kroz integrisanje servisa za generisanje zahteva za promenama u model standardnog softverskog proizvoda
3. avgust - 2. septembar 2011.
978. Leposava Sikimić Medicinski fakultet Medicina Efikasnost primene perioperativnog spasavanja krvi kod elektivnih ortopedskih operacija artroplastika velikih zglobova
28. jul - 27. avgust 2011.
977. mr Damir Đaković Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Modelovanje fenomena prenosa toplote i mase pri sušenju zrnastih materijala u sušari
26. jul - 25. avgust 2011.
976. mr Mirko Nagl Prirodno-matematički fakultet Fizika Primena naučnog metoda u nastavi fizike u društveno - jezičkom smeru gimnazije
25. jul - 24. avgust 2011.
975. Dejan Ćelić Medicinski fakultet Medicina Imunološki aspekti inflamatornih markera u serumu i plodovoj vodi kao prediktora prevremenog porođaja
22. jul - 21. avgust 2011.
974. Milovan Petrović Medicinski fakultet Medicina Uticaj Tirofibana na tok i prognozu nestabilne angine pektoris
21. jul - 20. avgust 2011.
973. mr Marina Gavrilović Ekonomski fakultet Računovodstvo, revizija i analiza Integrisanje interne revizije u proces upravljanja rizicima
18. jul - 17. avgust 2011.
972. Aleksandar Kovačević Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Automatizovano izdvajanje semantike iz naučnih članaka u oblasti Informatike
18. jul - 17. avgust 2011.
971. Biljana Milošević Medicinski fakultet Medicina Postnatalno praćenje dece sa prenatalnom dijagnozom hidronefroze uzrokovane opstrukcijom urinarnog trakta
18. jul - 17. avgust 2011.
970. Srđan Popov Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Primena modela servisa za integraciju heterogenih podataka u analizi rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama
14. jul - 13. avgust 2011.
969. Daniela Marić Medicinski fakultet Medicina Uticaj vitaminsko mineralne suplementacije na antioksidativni kapacitet i kvalitet života žena sa sindromom hroničnog umora
13. jul - 12. avgust 2011.
968. mr Vesna Vujasinović Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo UTICAJ TERMICKE OBRADE NA NUTRITIVNU VREDNOST I OKSIDATIVNU STABILNOST ULJA SEMENA ULJANE TIKVE GOLICE Cucurbita pepoL.
12. jul - 11. avgust 2011.
967. Velibor Čabarkapa Medicinski fakultet Medicina Odnos specifičnih biomarkera i progresije hronične bubreţne insuficijencije u bolesnika sa dijabetesnom nefropatijom
12. jul - 11. avgust 2011.
966. Miroslav Ilić Medicinski fakultet Medicina Karakteristike tuberkuloze u Vojvodini na prelazu dva veka (XX-XXI) sa trendom kretanja do 2020.godine
12. jul - 11. avgust 2011.
965. mr Olivera Đuragić Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Optimizacija procesa mešanja hrane za životinje u vertikalnim cilindričnim mešalicama
7. jul - 6. avgust 2011.
964. mr Biljana Gemović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i menadžment Upravljanje rizicima kao elemenat integrisanog sistema menadžmenta preduzeća
7. jul - 6. avgust 2011.
963. Imre Lendak Fakultet tehničkih nauka   Algoritam za nalaženje repetitivnih topoloških podstruktura u modelima elektroenergetskih sistema
6. jul - 5. avgust 2011.
962. mr Đerđi Erdeš-Kavečan ACIMSI Menadžment u obrazovanju Porodični odnosi i činioci uspešnog školskog funkcionisanja učenika u srednjim školama
6. jul - 5. avgust 2011.
961. Zora Jandrić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Razvoj hromatografskih metoda za simultano određivanje tropanskih i glikoalkaloida i praćenje apsorpcije i translokacije atropina 14C u pšenici
5. jul - 4. avgust 2011.
960. Borislava Pujić Medicinski fakultet Medicina Procena nivoa hroničnog stresa kod lekara specijalista nakon noćnog rada u specijalizovanim tercijernim ustanovama hirurških grana
5. jul - 4. avgust 2011.
959. Ana Pilipović Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje uticaja molekulske strukture na lipofilnost žučnih kiselina
5. jul - 4. avgust 2011.
958. Aleksandra Vujko Prirodno-matematički fakultet Turizam Fruška gora i Vršačke planine – sadašnje i buduće destinacije sportsko-rekreativnog turizma
5. jul - 4. avgust 2011.
957. Zorica Stojanović Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Elektrohemijsko određivanje histamina
4. jul - 3. avgust 2011.
956. mr Goran Petković Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Politehnika Definisanje faktora koji determinišu tehničku inovativnost učenika srednjih škola
4. jul - 3. avgust 2011.
955. Srđan Ninković Medicinski fakultet Medicina Uvećanje koštanog kanala u butnoj kosti i golenjači nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligementa kolena
4.jul - 3. avgust 2011.
954. mr Tanja Kitanović Pravni fakultet Pravo Sporazumni razvod braka u domaćem i uporednom pravu
30.jun - 30. jul 2011.
953. mr Jelena Prtljaga Filozofski fakultet Lingvistika Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku
27.jun - 27. jul 2011.
952. mr Olivera Petrović Filozofski fakultet   Stereotipi i predrasude o "drugom" u postmodernom britanskom romanu
27.jun - 27. jul 2011.
951. mr Aleksandra Gojkov-Rajić Filozofski fakultet književne nauke Nemačka drama na sceni vršačkog Gradskog pozorišta
27.jun - 27. jul 2011.
950. mr Gojko Čelebić Filozofski fakultet   Recepcija Servantesa u praškom književnom krugu XX vijeka
27.jun - 27. jul 2011.
949. mr Jelena Šakotić-Kurbalija Filozofski fakultet Psihologija Karakteristike bračnog odnosa i traženje psihološke pomoći
27.jun - 27. jul 2011.
948. mr Dejan Sredojević Filozofski fakultet Filologija Eksperimentalno-fonetsko ispitivanje prozodijskih karakteristika novosadskog govora
27.jun - 27. jul 2011.
947. mr Eva Vukov Raffai Filozofski fakultet   Društveni i jezički faktori verbalne komunikacije u dvojezičnoj sredini uzrasta od 7–14 godina
27.jun - 27. jul 2011.
946. mr Laslo Juhas Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Regulacija hibridnog mikropozicionog sistema za primene u industriji i robotici
27.jun - 27. jul 2011.
945. Jelena Molnar Prirodno-matematički fakultet Hemija Efekti odabranih unapredenih procesa oksidacije i koagulacije na sadržaj prirodnih organskih materija u vodi
27.jun - 27. jul 2011.
944. mr Dragan Bulatović Ekonomski fakultet Menadžment Ekoturizam u zaštićenim područjima Republike Crne Gore
27.jun - 27. jul 2011.
943. mr Bojan Lalić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Prilog istraživanju uslova za razvoj inteligentnih preduzeća
23.jun - 23. jul 2011.
942. mr Dragutin Avramović Pravni fakultet   Savremena pravna država – pravnoteorijski aspekti
21.jun - 21. jul 2011.
941. mr Eva Balažević ACIMSI Opšta muzička pedagogija Uticaj individualnih i socijalnih činilaca na razvoj muzičkih interesovanja učenika u osnovnoj školi
21.jun - 21. jul 2011.
940. mr Zvonko Rakarić Fakultet tehničkih nauka Mehanika Slobodne i prinudne oscilacije nekonzervativnih sistema sa restitucionom silom necelog stepena
20.jun - 20. jul 2011.
939. Tihomir Dugandžija Medicinski fakultet Medicina Stavovi žena o faktorima rizika odgovornim za nastanak karcinoma grlića materice
15.jun - 15. jul 2011.
938. Biljana Dobrić Medicinski fakultet Medicina Potrošnja kiseonika pri testu opterećenja kao faktor ranih postoperativnih kardiopulmonalnih komplikacija u hirurgiji karcinoma bronha
13.jun - 13. jul 2011.
937. Borko Matijević Prirodno-matematički fakultet Hemija Građenje halogenidnih kompleksa kobalta(II) u rastopima smeše neorganskih soli i polarnih organskih jedinjenja
10.jun - 10. jul 2011.
936. Berta Holló Prirodno-matematički fakultet Hemija Sinteza i karakterizacija nekih derivata pirazola i njihove reakcije sa prelaznim metalima
9.jun - 9. jul 2011.
935. mr Branko M. Gledović Ekonomski fakultet   Komparativna analiza multivarijacionih metoda u elektronskom marketingu
7.jun - 7. jul 2011.
934. Miloš Vojinović Medicinski fakultet Medicina Značaj imunohistohemijskog određivanja vaskularnog endotelijalnog faktora i njegovog receptora R2 pri primeni hiperbarične terapije u lečenju dijabetesnog stopala
6.jun - 6. jul 2011.
933. mr Željko Popović Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Planiranje razvoja distributivnih mreža u prisustvu neizvesnosti
3.jun - 3. jul 2011.
932. mr Aleksandar Sedlar Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Kvalitet i efikasnost zaštite voćnjaka u zavisnosti od tipa orošivača i norme tretiranja
3.jun - 3. jul 2011.
931. mr Đurđe Milanović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Fizika i matematika Matematički model UV reaktora
2.jun - 2. jul 2011.
930. mr Milica Rutonjski Prirodno-matematički fakultet Fizika Teorijska istraživanja osobina jako korelisanih kvazi-dvodimenzionalnih nedopiranih kuprata
2.jun - 2. jul 2011.
929. mr Miodrag Velojić Prirodno-matematički fakultet Geografija Etno-demografske karakteristike Stare planine u funkciji turizma
1.jun - 1. jul 2011.
928. mr Stevan Grabić Fakultet tehničkih nauka   Pogon vetroelektrane sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima upravljan serijskim pretvaračem
1.jun - 1. jul 2011.
927. mr Moftah Almadini Fakultet tehničkih nauka   Comparative Analysis of Axially Loaded Composite Columns
1.jun - 1. jul 2011.
926. mr Dušan Gavanski Fakultet tehničkih nauka   Procena rizika u industriji prema novoformiranoj metodi sa posebnim osvrtom na efekte požara
31. maj - 30. jun 2011.
925. mr Slavica Mitrović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Menadžersko odlučivanje u industrijskim sistemima u uslovima rastuće neodređenosti i povećanog rizika u poslovanju
27. maj - 26. jun 2011.
924. mr Mirjana Jovičić Tehnološki fakultet   Projektovanje strukture premaza na bazi klasičnih i hiperrazgranatih alkidnih smola
26. maj - 25. jun 2011.
923. mr Ninoslav Golubović Prirodno-matematički fakultet Geografija Savremeni demografski razvoj Nišavskog okruga
26. maj - 25. jun 2011.
922. mr Valentina Baić Filozofski fakultet Psihologija Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza
23. maj - 22. jun 2011.
921. mr Nadežda Rodić Filozofski fakultet Pedagogija Uticaj roditeljskog stila vaspitanja na odnos majke prema detetu
23. maj - 22. jun 2011.
920. mr Lela Marić ACIMSI Razvoj motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa motoričkom efikasnošću studenata Vojne akademije
20. maj - 19. jun 2011.
919. mr Milena Krklješ Fakultet tehničkih nauka Programski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini
20. maj - 19. jun 2011.
918. mr sci. Jan Suđi ACIMSI Prenatalni skrining:ukupni antioksidantni status, 8-hidroksi-2′-deoksiguanozin i drugi biomarkeri oksidativnog stresa u plodovoj vodi
20. maj - 19. jun 2011.
917. mr Biljana Basarin Prirodno-matematički fakultet Identifikovanje i analiza Milankovićevih ciklusa zapisanih u lesno-paleozemljišnim sekvencama u Vojvodini
19. maj - 18. jun 2011.
916. Vesna Stojaković Fakultet tehničkih nauka Generisanje prostora na osnovu perspektivnih slika i primena u oblasti graditeljskog nasleđa
19. maj - 18. jun 2011.
915. mr Dragan Rahović Poljoprivredni fakultet Pomološko – tehnološke osobine novosadskih sorti i selekcija kajsije
19. maj - 18. jun 2011.
914. mr Vladimir Matić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Model informatičke podrške ekološkom obrazovanju učenika strukovnih škola
18. maj - 17. jun 2011.
913. mr Olgica Radočaj Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje namaza sa visokim sadržajem omega masnih kiselina upotrebom pogače semena uljane tikve golice
18. maj - 17. jun 2011.
912. mr Piroška Stanić Molcer Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Integrisana komponenta sistema učenja digitalne obrade signala implementirana u mrežnom okruženju
13. maj - 12. jun 2011.
911. mr Mirko Simikić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Istraživanje podloga za povećanje energetske efikasnosti traktora
13. maj - 12. jun 2011.
910. mr Aleksandar Martinović Pravni fakultet   Odnos vlade i uprave - s posebnim osvrtom na sprsko i nemačko pravo
13. maj - 12. jun 2011.
909. mr Saša Spaić Prirodno-matematički fakultet Hemija Sinteza i antiproliferativna aktivnost tiazolnih C-nukleozida i njihovih mimetika
12. maj - 11. jun 2011.
908. mr Andrea Ivanišević Fakultet tehničkih nauka Industrijski sistemi i inženjerski menadžment Razvoj sistema za planiranje, praćenje i usklađivanje ključnih segmenata poslovanja industrijskog sistema u skladu sa promenama u okruženju
10. maj - 9. jun 2011.
907. Branka Budimirović Prirodno-matematički fakultet Matematika Mrežno vrednosni identiteti i neke klase mrežno vrednosnih podalgebri
10. maj - 9. jun 2011.
906. Ljiljana Tanasić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Višeskalna strategija strukturiranja polimernih nano-kompozita na osnovu različitih prekursora
6. maj - 5. jun 2011.
905. mr Aleksandra Ignjatović Ćupina Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Fauna simulida (Diptera: Simuliidae) pribrežja Fruške gore
6. maj - 5. jun 2011.
904. mr Dragana Perić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Metode za zaštitu saobraćaja u IP radio mrežama iznad 70 GHz
5. maj - 4. jun 2011.
903. Gordana Stojaković ACIMSI Rodne studije Rodna perspektiva novina Antifačističkog fronta žena (1945-1953)
5. maj - 4. jun 2011.
902. mr Apostolos Papapostolou ACIMSI Primenjena umetnost Socijalno-ekonomska i informativna dimenzija recepcije i delovanja informacionih grafikona (na materijalu periodične i dnevne štampe)
28. april - 28. maj 2011.
901. Nebojša Pavlović ACIMSI Pedagogija Stil liderstva i organizacione kulture u školi
28. april - 28. maj 2011.
900. Aniko Katona – Đureković Medicinski fakultet Medicina Uticaj stepena zdravstvene kulture na tok šećerne bolesti
26. april - 26. maj 2011.
899. mr Milan Živković Filozofski fakultet Anglistika Promene u engleskom jeziku nastale u okrilju anglofone distopije dvadesetog veka
20. april - 20. maj 2011.
898. Mia Marić Filozofski fakultet Psihologija Činioci upotrebe psihoaktivnih supstanci u adolescenciji
20. april - 20. maj 2011.
897. Goran Vasić Medicinski fakultet Medicina Kardiorespiratorni i metabolički profili sportista koji se bave aerobnim i anaerobnim sportovima
19. april - 19. maj 2011.
896. mr Đorđe Obradović Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Model računarskog simulacionog sistema za upravljanje geoprostorom u uslovima neodređenosti
18. april - 18. maj 2011.
895. mr Lazar Velicki Medicinski fakultet Medicina Evaluacija prediktivne vrednosti EuroSCORE–a kao modela stratifikacije rizika u kardiohirurgiji
13. april - 13. maj 2011.
894. mr Branka Gvozdenac-Urošević Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke MODEL PLANIRANJA RAZVOJA DISTRIBUIRANE KOGENERACIJE I NJENE INTEGRACIJE U REGIONALNI ENERGETSKI SISTEM
12. april - 12. maj 2011.
893. mr Ana Paunović Prirodno-matematički fakultet Biologija Ishrana češnjarki (Pelobates spp.) u uslovima sintopije i alotopije
11. april - 11. maj 2011.
892. mr Goran Sladić Fakultet tehničkih nauka računarske nauke i informatika Model kontekstno zavisne kontrole pristupa u poslovnim sistemima
7. april - 7. maj 2011.
891. mr Dragana Štrbac Prirodno-matematički fakultet Fizika Karakterizacija metal-halkogenidnih tankih filmova sistema Cu - AsSeyIz
5. april - 5. maj 2011.
890. mr Marija Milašinović-Šeremešić Tehnološki fakultet Tehničko-tehnološke nauke Funkcionalne karakteristike rezistentnog skroba kukuruza kao komponente finih pekarskih proizvoda
5. april - 5. maj 2011.
889. mr Živko Bojović Fakultet tehničkih nauka Telekomunikacije i obrada signala Testiranje kvaliteta servisa u živoj IP MPLS mreži
4. april - 4. maj 2011.
888. Mladen Radišić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Portfolio investitori u evropskim zemljama u tranziciji: procena rizika i potencijala rasta tržišta
1. april - 1. maj 2011.
887. mr Slobodan Stojanović Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Morfodinamika embrionalnog i postnatalnog razvoja skeletne muskulature teških hibrida pilica uslovljena promenama faktora inkubacije
1. april - 1. maj 2011.
886. mr Bahrija Kačar Poljoprivredni fakultet Ekonomija Lokalni ekonomski razvoj u Republici Srbiji i mogućnosti njegovog finansiranja
31. mart - 30. april 2011.
885. mr Žana Šaranović Tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo Prečišćavanje otpadne vode iz procesa proizvodnje pšeničnog skroba mikro – i ultrafiltracijom
31. mart - 30. april 2011.
884. mr Bojan Toholj Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Oboljenja akropodijuma kod muznih krava prevalencija, faktori rizika, mogućnosti terapije i profilakse
30. mart - 29. april 2011.
883. mr Jasmina Bogićević Ekonomski fakultet   Prevođenje strane valute i valutni hedžing u međunarodnom računovodstvu
30. mart - 29. april 2011.
882. mr Igor Balaž ACIMSI   Modeliranje formalno logičkih osnova funkcionisanja kompleksnih bioloških sistema: pojavljivanje i varijacije organizacionih struktura u različitim životnim sredinama
30. mart - 29. april 2011.
881. mr Svetlana Kašiković Lečić Medicinski fakultet Medicina Klinički značaj interferona gama u otkrivanju tuberkulozne infekcije
25. mart - 24. april 2011.
880. mr Dalianis Georgios ACIMSI   Uloga direktora na unapređenju organizacije rada u osnovnim školama Grčke
22. mart - 21. april 2011.
879. mr Dejan Janković Filozofski fakultet Sociologija Sociološki aspekti razvoja lokalnih seoskih zajednica
21. mart - 20. april 2011.
878. mr Svetozar Boškov Filozofski fakultet Istorija Antička i rana srednjovekovna prošlost u srpskoj istoriografiji
18. mart - 17. april 2011.
877. Svetlana Popović Tehnološki fakultet Tehničko - tehnološke nauke Uticaj tipa promotora turbulencije na membransku filtraciju proteina mleka
18. mart - 17. april 2011.
876. Svetlana Milošević Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Ekstrakcija ginka (Ginkgo biloba L) ugljenik (IV)-oksidom pod pritiskom
18. mart - 17. april 2011.
875. mr Bojana Ikonić Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Modelovanje i optimizacija procesa mikrofiltracije suspenzija pšeničnog skroba
17. mart - 16. april 2011.
874. mr Snežana Kirin Fakultet tehničkih nauka   Upravljanje rizikom u savremenim industrijskim sistemima
11. mart - 10. april 2011.
873. Ivan Ristić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Razvoj postupaka sinteze polimernih mreža i hibridnih materijala
7. mart - 6. april 2011.
872. mr Ilija Arsenić ACIMSI   Primena potpuno Lagranževskog pristupa za numeričko modeliranje procesa advekcije u atmosferi
7. mart - 6. april 2011.
871. mr Predrag Rakić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Objedinjeni objektno orjentisani programski interfejs operativnih sistema za bežične senzorske mreže sa stalni i baterijskim napajanjem
4. mart - 3. april 2011.
870. mr Sonja Kaišarević Prirodno-matematički fakultet Biologija Ćelijski markeri toksičnosti kao integrisan signal nivoa kontaminacije perzistentnim organskim polutantima
4. mart - 3. april 2011.
869. mr sci. vet. med. Dragan Antić Poljoprivredni fakultet Bolesti životinja Antimikrobni tretman kože goveda u cilju unapređenja mikrobiološke bezbednosti goveđeg mesa
4. mart - 3. april 2011.
868. mr Snežana Aksentijević Fakultet tehničkih nauka   Model distribucije rezidua hazardnih teških metala između čvrste i tečne faze
3. mart - 2. april 2011.
867. mr Sanja Mrazovac ACIMSI   Modelovanje dvofaznog sistema termomineralnih metanskih voda i korelacija fizičko-hemijskih parametara
28 februar - 30. mart 2011.
866. Senka S. Vidović Tehnološki fakultet Tehničko-tehnološke nauke Ekstrakcija, sastav, delovanje i moguće primene odabranih vrsta pečuraka
25 februar - 27. mart 2011.
865. Miodrag Arsić Medicinski fakultet Medicina Faktori rizika hroničnih nezaraznih oboljenja
24 februar - 26. mart 2011.
864. mr Stevo Popović ACIMSI Sport i fizičko vaspitanje Reklamiranje u sportu kao efektivno sredstvo savremene poslovne komunikacije
24 februar - 26. mart 2011.
863. mr Svetlana Nikoličić Fakultet tehničkih nauka   Prilog poboljšanju postojećih metoda i modela za utvrđivanje performansi maloprodajnog logističkog sistema
23 februar - 25. mart 2011.
862. mr Srđan Vukmirović Fakultet tehničkih nauka   Inteligentno upravljanje raspodelom zadataka u velikim nadzorno-upravljačkim sistemima
23 februar - 25. mart 2011.
861. mr Aleksandar Pešić Fakultet tehničkih nauka   Inovacije u analizi internih faktora organizacije – fuzzy pristup
23 februar - 25. mart 2011.
860. mr Radenko Marić Ekonomski fakultet Ekonomske nauke Proizvod kao uzrok moralnih dilema u korporativnom poslovanju
22 februar - 24. mart 2011.
859. Dušanka Đurović Filozofski fakultet Psihologija Psihološki činioci razlika između podtipova poremećaja ishrane
21 februar - 23. mart 2011.
858. Milan R. Rapaić Fakultet tehničkih nauka   Optimalno i suboptimalno upravljanje klasom sistema sa raspodeljenim parametrima
21 februar - 23. mart 2011.
857. mr Radmila Bodrič Filozofski fakultet Lingvistika Testiranje gramatike engleskog jezika na nivoima A2, B1 i B2 Zajedničkog evropskog okvira
18 februar - 20. mart 2011.
856. mr Maja Stokin Filozofski fakultet Lingvistika Etnolingvističko istraživanje zimskog ciklusa običaja i verovanja u Novom Sadu
18 februar - 20. mart 2011.
855. mr Predrag Jašović Filozofski fakultet   Religioznost i kosovski motivi u poeziji srpskih modernista – Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Milan Rakić, Sima Pandurović i Vladislav Petković-DIS –
18 februar - 20. mart 2011.
854. Ivan I. Mulec Prirodno-matematički fakultet   Modeli menadžmenta turističke destinacije Vojvodine u funkciji postizanja međunarodne kompetitivnosti
18 februar - 20. mart 2011.
853. Nikola Jovančević Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika Analiza neutronima generisane aktivnosti u niskofonskim gama spektroskopskim sistemima
14 februar - 16. mart 2011.
852. mr Mladenka Pestorić Tehnološki fakultet Prehrambene-biotehnološke nauke Razvoj i vrednovanje senzorskih i instrumentalnih metoda za ocjenu teksturnih svojstava tjestenine
14 februar - 16. mart 2011.
851. mr Sandra Bijelić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Pomološka karakterizacija prirodnih populacija drena (Cornus mas L.)
14 februar - 16. mart 2011.
850. mr Slavica Vuković Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Biološki efekti pesticida zavisno od kvaliteta vode za tretiranje
14 februar - 16. mart 2011.
849 mr Radomir D. Brkić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Železnički saobraćaj Modelovanje sigurnosti i pouzdanosti prenosa podataka u železničkom integralnom sistemu
10 februar - 12. mart 2011.
848. mr Ivana Sedej Tehnološki fakultet Prehrambene-biotehnološke nauke Funkcionalna i antioksidativna svojstva novih proizvoda od heljde
7 februar - 9. mart 2011.
847. Jovana Grahovac Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Optimizacija dobijanja etanola fermentacijom međuproizvoda tehnologije prerade šećerne repe
4. februar - 6. mart 2011.
846. asist. dr Ivana Kavečan Medicinski fakultet Medicina Hromozomske aberacije kao uzrok spontanih pobačaja i ciljanih prekida trudnoća
4. februar - 6. mart 2011.
845. Dragan Govedarica Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Koalescencija mineralnih ulja u vlaknastom sloju
2. februar - 4. mart 2011.
844. mr Vladimir Bulatović Fakultet tehničkih nauka Geoinformatika Model distribuiranja geopodataka u komunalnim sistemima
2. februar - 4. mart 2011.
843. mr Svetlana Živković Poljoprivredni fakultet   Uporedna proučavanja izolata Colletotrichum spp. prouzrokovača antraknoze
31. januar - 2. mart 2011.
842. Mr sc. med. Svetlana Bukarica Medicinski fakultet Medicina Faktori rizika za nastanak nekrotizirajućeg enterokolitisa i terapijski pristup
31. januar - 2. mart 2011.
841. mr Živka Mićanović Cvejić Filozofski fakultet   Afektivna vezanost u anksioznim i depresivnim stanjima
25. januar - 24. februar 2011.
840. mr Selena Stanković Filozofski fakultet   Sistem zamenica u francuskom i srpskom jeziku
25. januar - 24. februar 2011.
839. mr Marko Škorić Filozofski fakultet   “Standardni model društvene nauke” i noviji pokušaji integracije sociologije, antropologije i biologije
25. januar - 24. februar 2011.
838. mr Goran Bojović Prirodno-matematički fakultet   Komplementarnost planinskog i banjskog turizma na Kopaoniku
24. januar - 23. februar 2011.
837. mr Ognjen Radović Ekonomski fakultet   Agent-bazirani model elektronskog finansijskog tržišta
19. januar - 18. februar 2011.
836. Danica Popović-Babić Medicinski fakultet Medicina Neurofiziološki aspekti straha od bola u stomatologiji kod dece starijeg školskog uzrasta
19. januar - 18. februar 2011.
835. mr Aleksandar Menićanin Fakultet tehničkih nauka   Analiza karakteristika EMI potiskivača u visokofrekventnom opsegu u balansiranom režimu rada
18. januar - 17. februar 2011.
834. Sanja Bijelović Medicinski fakultet Medicina Činioci životne sredine kao pokazatelji uticaja na zdravlje ljudi
14. januar - 13. februar 2011.
833. Gordana Radeka Medicinski fakultet Medicina Kriterijumi za vođenje porođaja kod pacijentkinja sa prethodnim carskim rezom
11. januar - 10. februar 2011.

Backup 2011