UNS Logo
 
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2012. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
1357. mr Marina P. Savić Prirodno-matematički fakultet Hemija Sinteza i antiproliferativna aktivnost novih D-homo i D-seko derivata androstana
28. decembar 2012. - 27. januar 2013.
1356. Bojana Srećo Zelenović Prirodno-matematički fakultet Hemija Dizajn, sinteza i antiproliferativna aktivnost prirodnih citotoksičnih laktona i analoga
28. decembar 2012. - 27. januar 2013.
1355. Sanja Vujkov Medicinski fakultet Medicina Procena stanja oralnog zdravlja kod pacijenata sa urođenim koagulopatijama
28. decembar 2012. - 27. januar 2013.
1354. Sanja Vicković Medicinski fakultet Medicina Uticaj magnezijum-sulfata na kardiovaskularnu stabilnost pacijenata sa hipertenzijom u opštoj anesteziji
28. decembar 2012. - 27. januar 2013.
1353. mr Ranko Bojanić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj modela za praćenje uspešnosti rada u visokoškolskim obrazovnim institucijama
27. decembar 2012. - 26. januar 2013.
1352. Jasmina Katanić Medicinski fakultet Medicina Uticaj nanočestice fulerenola na modulaciju aktivnosti antioksidativnog sistema malignih ćelija
25. decembar 2012. - 24. januar 2013.
1351. Nemanja Stanisavljević Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine Modelovanje sistema za upravljanje otpadom primenom analize tokova materijala
21. decembar 2012. - 20. januar 2013.
1350. Milana Bojanić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Ekstrakcija i selekcija skupa obeležja za automatsko prepoznavanje emocija u govoru
21. decembar 2012. - 20. januar 2013.
1349. Vladimir Bojanić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke; mašinstvo Metodologija planiranja rada obalskih kontejnerskih dizalica pri pretovaru brodova i barži
19. decembar 2012. - 18. januar 2013.
1348. Goran Bojanić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke; mašinstvo Formulacije matematičkih modela za pretovarne sisteme i razvoj optimizacione metode za planiranje kontejnerskog pretovara kod vozova
19. decembar 2012. - 18. januar 2013.
1347. mr Snežana Gošić-Dondo Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Dinamika populacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis Hübner) i kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) i mogućnost suzbijanja pomoću entomopatogene gljive Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
14. decembar 2012. - 13. januar 2013.
1346. mr Aleksandar Ašonja Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Dijagnostika stanja kotrljajnih ležajeva i njen uticaj na pouzdanost kardanskih vratila na poljoprivrednim mašinama
13. decembar 2012. - 12. januar 2013.
1345. mr Selena Grujić Prirodno-matematički fakultet Fizika Brze nedestruktivne metode detekcije fisionih produkata pri dekomisiji nuklearnih reaktora
7. decembar 2012. - 6. januar 2013.
1344. mr Agota Vitkai Kučera ACIMSI Pedagogija, obrazovanje, medicina Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti
6. decembar 2012. - 5. januar 2013.
1343. mr Biljana Rabasović Ekonomski fakultet   Multidimenzionalnost koncepta satisfakcije potrošača turističkih usluga u Srbiji
6. decembar 2012. - 5. januar 2013.
1342. mr Srđan Stojanović Poljoprivredni fakultet Stočarstvo Kvalitet mesa i mleka podolskog govečeta
3. decembar 2012. - 2. januar 2013.
1341. mr Jelena Vukonjanski Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Menadžment Relacije dimenzija organizacione kulture i razliĉitih organizacionih ishoda u preduzećima u Srbiji
3. decembar 2012. - 2. januar 2013.
1340. Milan Bjelica Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Metode realizacije kontekstualnih platformi i kontekstualnih korisničkih sprega za primene u uređajima potrošačke elektronike
30. novembar - 30. decembar 2012.
1339. Biljana Miljković Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Matematički model sagorevanja pšenične slame u pokretnom sloju
28. novembar - 28. decembar 2012.
1338. mr Stanislava Delić Poljoprivredni fakultet Agroekonomija Faktori održivog razvoja poljoprivrede AP Vojvodine
27. novembar - 27. decembar 2012.
1337. Vera Gusman Medicinski fakultet Medicina Formiranje biofilma kod pseudomonas aeruginosa isolovanih iz vode za piće
27. novembar - 27. decembar 2012.
1336. Ali Emhemd Saed Al Malty Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo Parametarska analiza osnovnih svojstava betona sa visokim sadržajem recikliranog agregata i mineralnih dodataka
27. novembar - 27. decembar 2012.
1335. Predrag Poljak Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Prilog razvoju i standardizaciji mernih metoda u merenjima u tački i merenjima na intervalu
26. novembar - 26. decembar 2012.
1334. mr Aleksandra Čenejac Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo Povećanje energetske efikasnosti građevinskih objekata unapređenjem njihovih energetskih performansi i upotrebom obnovljivih izvora energije
26. novembar - 26. decembar 2012.
1333. mr Aleksandar Živković Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Računarska i eksperimentalna analiza ponašanja kugličnih ležaja za specijalne namene
23. novembar - 23. decembar 2012.
1332. Eldin Dobardžić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Dinamičke interakcije međunarodnih finansijskih tržišta i finansijskog sistema u tranzicionim ekonomijama
21. novembar - 21. decembar 2012.
1331. Slobodan Nićin Ekonomski fakultet   Razvoj metodologije za implementaciju korespondentne analize u istraživanju performansi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
20. novembar - 20. decembar 2012.
1330. mr Nikolina Novakov Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Obolenja riba izazvana vrstom Thelohanellus nikolskii
16. novembar - 16. decembar 2012.
1329. Milka Popović Medicinski fakultet Medicina Unos soli u uzorku odraslog stanovništva Novog Sada
15. novembar - 15. decembar 2012.
1328. mr Sanja Ninković Filozofski fakultet Germanistika Euphemismen und Tabuwörter in deutschen und österreichischen Zeitungen und Zeitschriften (Eufemizmi i tabu-reči u nemačkim i austrijskim novinama i časopisima)
15. novembar - 15. decembar 2012.
1327. Nataša Stojkov Prirodno-matematički fakultet Biohemija Adaptivni odgovor u uslovima imobilizacionog stresa - molekularni mehanizmi u Leydig-ovim ćelijama
9. novembar - 9. decembar 2012.
1326. Marija Janjić Prirodno-matematički fakultet Biohemija Signalni put cikličnog guanozin monofosfata u Leydig-ovim ćelijama
9. novembar - 9. decembar 2012.
1325. Nenad Barišić Medicinski fakultet Medicina Dejstvo eritropoetina i laktoferina na oštećenje creva uzrokovano perinatalnom hipoksijom i hipotermijom: eksperiment na životinjskom modelu
7. novembar - 7. decembar 2012.
1324. mr Dejan M. Radulović ACIMSI Interdisciplinarna oblast pravnih i ekonomskih nauka Ugovor o kreditu kao instrument podrške razvoja malih i srednjih preduzeća
6. novembar - 6. decembar 2012.
1323. Miroslav Zarić Fakultet tehničkih nauka Primenjene računarske nauke i informatika Model za distribuirano i rangirano pretraživanje u bibliotečkim informacionim sistemima
6. novembar - 6. decembar 2012.
1322. mr Daliborka Popović Filozofski fakultet Pedagogija Značaj saradnje porodice i škole u prevenciji nasilja među vršnjacima
6. novembar - 6. decembar 2012.
1321. mr Milan Paroški Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo, Primenjene računarske nauke i informatika Modeliranje i implemetacija ubrzanog razvoja elektronske uprave
2. novembar - 2. decembar 2012.
1320. mr Jasna Dragosavac Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Koordinisana regulacija reaktivne snage i napona sabirnica termoelektrane
2. novembar - 2. decembar 2012.
1319. mr Velimir Strugar Fakultet tehničkih nauka Elektroenergetika Zonirani kvalitet napajanja električnom energijom u distributivnim mrežama sa disperziranom proizvodnjom
2. novembar - 2. decembar 2012.
1318. mr Dragana Šunjka Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Ostaci atrazina i njegovih degradacionih produkata u podzemnim vodama Srbije
2. novembar - 2. decembar 2012.
1317. mr Gordana Mitrović Preavni fakultet pravnoteorijska Specifičnosti analitičke jurisprudencije u engleskoj, nemačkoj i italijanskoj pravnoj misli
1. novembar - 1. decembar 2012.
1316. mr Aleksandra Anđelković Filozofski fakultet Pedagogija Profesionalni razvoj nastavnika i njihov vaspitni koncept u svetlu teorija vaspitanja i obrazovanja
1. novembar - 1. decembar 2012.
1315. Maja Grujičić Medicinski fakultet Medicina Motivacioni faktori koji utiču na zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika u domovima zdravlja kao element kvaliteta zdravstvene zaštite
31. oktobar - 30. novembar 2012.
1314. Ivan Stijepović Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Dobijanje lantan-galata za upotrebu u gorivnim ćelijama
30. oktobar - 29. novembar 2012.
1313. Stevan Jokić Fakultet tehničkih nauka   Modelovanje i analiza EKG signala uz aplikacije u mobilnim tele-medicinskim sistemima
26. oktobar - 25. novembar 2012.
1312. mr Slađana Medić-Pap Poljoprivredni fakultet Fitopatologija Rasprostranjenost rasa volovoda (Orobanche cumana Wallr.) na suncokretu i iznalaţenje izvora otpornosti
26. oktobar - 25. novembar 2012.
1311. mr Zlatko Čović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika Modelovanje i optimizacija sadržaja web sajta za mobilno učenje na primeru zdravstvenog savetovališta
25. oktobar - 24. novembar 2012.
1310. Biljana Kiprovski Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Biohemijske i agronomske karakteristike biljaka soje, kukuruza i šećerne repe inokulisanih korisnim i štetnim mikroorganizmima
25. oktobar - 24. novembar 2012.
1309. mr Aleksandra S. Velićanski Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive
25. oktobar - 24. novembar 2012.
1308. Dragana Petrović Medicinski fakultet Medicina Model prognoze dejstva preterapijskih i terapijskih parametara u nastanku neutropenije u toku citostatske terapije solidnih tumora
24. oktobar - 23. novembar 2012.
1307. mr Dragana Beleslijin Filozofski fakultet Nauka o književnosti Modeli stvarnog u kontekstu autoreferencijalnosti poezije i proze Judite Šalgo
24. oktobar - 23. novembar 2012.
1306. Nikoleta Kukučka Fakultet tehničkih nauka Tehničko - tehnološka Inženjerski dizajn nanofiltracionih modula za redukciju organskih materija i arsena iz akvifera podzemne vode
23. oktobar - 22. novembar 2012.
1305. mr Ivan Jovanović Filozofski fakultet Lingvistika Francuski frazeologizmi i poslovice sa imenima domaćih životinja i njihovi srpski ekvivalenti
23. oktobar - 22. novembar 2012.
1304. mr Dubravka Sladić Fakultet tehničkih nauka računarstvo i automatika Model ontologija prostornih sistema
19. oktobar - 18. novembar 2012.
1303. Natalija Petrić ACIMSI Rodne studije Uporedna analiza nacionalnih politika Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u porodici
16. oktobar - 15. novembar 2012.
1302. Nemanja Davidović Prirodno-matematički fakultet   Principi učeće regije kao okvir za izradu strategije razvoja turizma u Novom Sadu
11. oktobar - 10. novembar 2012.
1301. mr Dejan Vuković Poljoprivredni fakultet Biotehnologija Kontrola reprodukcije krava visoke mlečnosti, primenom različitih hormonskih metoda indukcije estrusa post partum
10. oktobar - 9. novembar 2012.
1300. mr Nataša Kiš Filozofski fakultet Srpski jezik i lingvistika Dopune prideva i deadjektivnih imenica
5. oktobar - 4. novembar 2012.
1299. mr Dejan Pajić Filozofski fakultet Psihologija Efikasnost, skalabilnost i korisničke preferencije različitih modela klasične i vizuelne pretrage podataka
5. oktobar - 4. novembar 2012.
1298. mr Silard Antal Akedemija umetnosti Filmologija Osnivanje Televizije Novi Sad i prve godine rada (1970-1980)
4. oktobar - 3. novembar 2012.
1297. mr Snežana Anđelković Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj rizobiuma, azotobaktera i aktinomiceta na produktivna svojstva lucerke (Medicago sativa L.)
1. - 31. oktobar 2012.
1296. mr Marija Runić Ristić Fakultet tehničkih nauka   Istraživanje procesa profesionalizacije menadžera u uslovima tranzicije
1. - 31. oktobar 2012.
1295. mr Željko Tekić Fakultet tehničkih nauka   Platforme znanja
kncept, uslovi nastanka i model
1. - 31. oktobar 2012.
1294. mr Borislav Đekić Prirodno-matematički fakultet Geografija Problemi nastave geografije u školama nacionalnih manjina u hrvatskom Podunavlju
28. septembar - 28. oktobar 2012.
1293. mr Ljiljana Knežević Filozofski fakultet Lingvistika Uticaj veštine usmenog izlaganja u nastavi engleskog jezika na razvoj kognitivnih strategija studenata
28. septembar - 28. oktobar 2012.
1292. mr Boris Stojkovski Filozofski fakultet Istorija Crkvena istorija Srema u srednjem veku
28. septembar - 28. oktobar 2012.
1291. mr Miroslava Maksimović Filozofski fakultet Psihologija Psihološki profil pomagača
28. septembar - 28. oktobar 2012.
1290. mr Marina Jurišić Filozofski fakultet Lingvistika Sintaksa padeža u govoru Gornje Pčinje
28. septembar - 28. oktobar 2012.
1289. mr Mirjana Laban Fakultet tehničkih nauka Arhitektura Unapređenje performansi omotača višespratnih montažnih i polumontažnih stambenih zgrada u Novom Sadu
27. septembar - 27. oktobar 2012.
1288. Milica Savić Filozofski fakultet Lingvistika Učtivost kao element komunikativne kompetencije studenata engleskog kao stranog jezika
27. septembar - 27. oktobar 2012.
1287. mr Đorđe Despić Filozofski fakultet Srpska književnost Esejistika Miodraga Pavlovića
27. septembar - 27. oktobar 2012.
1286. mr Isidora Popović Filozofski fakultet Nauka o književnosti Komedija u Srba pre Jovana Sterije Popovića (od početka do 1830. godine)
27. septembar - 27. oktobar 2012.
1285. mr Danijela Budiša Filozofski fakultet Psihologija Latentna suicidnost kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci
27. septembar - 27. oktobar 2012.
1284. Sandra Dedijer Fakultet tehničkih nauka Grafičko inženjerstvo i dizajn Razvoj modela procesne analize parametara izrade flekso štamparske forme 24. septembar - 24. oktobar 2012.
1283. Nada Padejski Filozofski fakultet Psihologija Faktori vulnerabilnosti i rezilijentnosti za traumatski poremećaj kod žrtava partnerskog zlostavljanja 18. septembar - 18. oktobar 2012.
1282. Nevena Mišljenović Tehnološki fakultet Prehrambeno - biotehnološke nauke Osmotska dehidratacija u melasi šećerne repe i rastvorima saharoze kao energetski efikasan i ekološki prihvatljiv tehnološki postupak povećanja održivosti voća i povrća 17. septembar - 17. oktobar 2012.
1281. Olja Nićiforović Šurković Medicinski fakultet Medicina Holistički pristup oceni zdravstvenog stanja školske dece i omaldine
17. septembar - 17. oktobar 2012.
1280. Dušanka Obradović Medicinski fakultet Medicina Značaj transtorakalne ehokardiografije u postavljanju dijagnoze plućne embolije
17. septembar - 17. oktobar 2012.
1279. mr Jugoslav Vojinović ACIMSI   Predviđanje kao faktor strategijskog menadžmenta u sportu
14. septembar - 14. oktobar 2012.
1278. Tatjana Kurucin Medicinski fakultet medicina Struktura, kretanje i fenotipsko ispoljavanje rezistencije bakterija izolovanih na kliničkim odeljenjima u Institutima Vojvodine u Sremskoj Kamenici (Bakteriološka mapa u Institutima Vojvodine u Sremskoj Kamenici)
13. septembar - 13. oktobar 2012.
1277. Dejan Bugarski Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Sistemski i lokalni humoralni imunološki odgovor kod goveda imunizovanih protiv goveđeg herpesvirusa 1
13. septembar - 13. oktobar 2012.
1276. mr Valentina Ivanić Fakultet tehničkih nauka   Organizaciona kultura kao determinanta konkurentnosti preduzeća u AP Vojvodini u recesionim uslovima
13. septembar - 13. oktobar 2012.
1275. mr Marija Jovanović Filozofski fakultet Pedagogija Karakteristike opisnog ocenjivanja i kvalitet pedagoške komunikacije u osnovnoškolskoj nastavi
11. septembar - 11. oktobar 2012.
1274. mr Jovana Čikić Filozofski fakultet Društveno-humanističke nauke Porodična gazdinstva i razvoj seoskih zajednica
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1273. mr Mihael Antolović Filozofski fakultet Istorija Istoriografsko delo Fridriha Majnekea
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1272. mr Milan Ajdžanović Filozofski fakultet Srpski jezik i lingvistika Reči stranog porekla sa terminološkim značenjem iz oblasti geografije od 1868. do danas (Dijahrono-sinhroni aspekt)
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1271. mr Goran Vasin Filozofski fakultet Istorija modernog doba Srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji 1861-1888
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1270. Jelena Srdanovic Maraš Filozofski fakultet Psihologija Suicidalno ponašanje homoseksualno orijentisanih mladica
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1269. Sandra Čačić Filozofski fakultet Psihologija Iracionalna uverenja i strategije regulacije emocija kod osoba sa nesigurnim stilovima afektivne vezanosti
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1268. mr Marina Kurešević Filozofski fakultet Lingvistika Sintaksičke odlike Srpske Aleksandride
7. septembar - 7. oktobar 2012.
1267. Nina Bosankić ACIMSI Interdisciplinarna naučna oblast - Rodne studije Žene vehabije u Bosni i Hercegovini: psihosocijalni i rodni aspekti pridruživanja vehabijskoj zajednici
5. septembar - 5. oktobar 2012.
1266. mr Milovan Krasavčić Prirodno-matematički fakultet Geografija Uticaj menadžmenta na kvalitet usluga u restoraterstvu Beograda
4. septembar - 4. oktobar 2012.
1265. Branka Kovačević Medicinski fakultet Medicina Mogućnost predviđanja neonatalnog ishoda kod dece veoma male telesne mase na rođenju na osnovu nivoa kortizola
4. septembar - 4. oktobar 2012.
1264. Zoran Golušin Medicinski fakultet Medicina Procena efikasnosti kombinovane primene podofilotoksina i tečnog azota u lečenju condylomata acuminata u genitalnoj regiji kod muškaraca
28. avgust - 27. septembar 2012.
1263. mr Andrej Pilipović Prirodno-matematički fakultet Biologija Fitoremedijacija naftom kontaminiranih zemljišta vrstama rodova Populus L. i Salix L.
27. avgust - 26. septembar 2012.
1262. mr Dejan Lukić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Razvoj opšteg modela tehnološke pripreme proizvodnje
24. avgust - 23. septembar 2012.
1261. mr Dragan Živanić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Logistika i simulacije tokova materijala kao podloga za optimalan izbor transportno skladišnih sistema
23. avgust - 22. septembar 2012.
1260. Marijana Štajner Medicinski fakultet Medicina Diurеtski i аntiоksidаntni pоtеnciјаl ekstrаkаtа Maydis stigma, Petroselinum crispum i Uvae ursi folium
20. avgust - 19. septembar 2012.
1259. mr Ilija Kuprešanin Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Generički metod za statističko testitanje paralelnih programa baziranih na stablu zadataka
17. avgust - 16. septembar 2012.
1258. Aleksandra Terzić Prirodno-matematički fakultet Geografija Tvrđave na Dunavu u Srbiji – potencijal razvoja kulturnih ruta
14. avgust - 13. septembar 2012.
1257. Mladen Jovanović Medicinski fakultet Medicina Komparativna analiza primene preparata sa nanočesticama srebra i srebrosulfadiazina u lokalnom lečenju opekotina na svinjskom modelu
1. - 31. avgust 2012.
1256. mr Gorica Vuković Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Određivanje ostataka pesticida u dečijoj hrani upotrebom gasne hromatografije i tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom
27. jul - 26. avgust 2012.
1255. mr Slavica Malinović Milićević Prirodno-matematički fakultet Geografija Monitoring nejonizujućeg zračenja, zagađujućih materija i toplotnih indeksa u regionu Vojvodine
27. jul - 26. avgust 2012.
1254. mr Mlađen Jovanović Prirodno-matematički fakultet Geografija Srednje pleistocene lesno-paleozemljišne sekvence Vojvodine
24. jul - 23. avgust 2012.
1253. Dušan Okanović Fakultet tehničkih nauka primenjene računarske nauke i informatika Model adaptivnog sistema za praćenje i predikciju rada distribuiranih aplikacija
19. jul - 18. avgust 2012.
1252. Bojan Matić Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo Razvoj modela za predviđanje temperatura asfaltnih slojeva kolovoznih konstrukcija u Srbiji
19. jul - 18. avgust 2012.
1251. Snežana Ukropina Medicinski fakultet Medicina Prevalencija pušenja i uticaj na ishod trudnoće
16. jul - 15. avgust 2012.
1250. mr Ana Stranjančević ACIMSI Turizam Razvoj sportsko-rekreativnog turizma Crnogorskog primorja
13. jul - 12. avgust 2012.
1249. mr Ivana Jošanov-Vrgović ACIMSI Menadžment u obrazovanju Zadovoljstvo poslom i organizaciona privrženost zaposlenih u obrazovnim institucijama
13. jul - 12. avgust 2012.
1248. mr Nataša Đurišić-Mladenović Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo Raspodela i profil zagađujućih jedinjenja u abiotskim i biotskim matriksima multivarijacionom analizom
12. jul - 11. avgust 2012.
1247. mr Srđan Budišin Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Paraunitarna reprezentacija komplementarnih sekvenci
11. jul - 10. avgust 2012.
1246. mr Ljiljana Nikolić-Bujanović Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološka Optimizacija parametara procesa dobijanja ferata(VI) kao sredstva za tretman otpadnih voda
10. jul - 9. avgust 2012.
1245. Dragana Radovanović Medicinski fakultet Medicina Poređenje epiduralne analgezije i intravenske analgezije kontrolisane od strane pacijenta u terapiji akutnog postoperativnog bola nakon radikalnih operacija kolorektalnog karcinoma
10. jul - 9. avgust 2012.
1244. Vedrana Babić Prirodno-matematički fakultet Geo - nauke Folkorno nasleđe kao osnova razvoja ruralnog turizma Braničevskog okruga
10. jul - 9. avgust 2012.
1243. mr Dragana Litričin-Dunić Filozofski fakultet   Književno-kritički pogledi Petra Džadžića
9. jul - 8. avgust 2012.
1242. Tanja Popov Medicinski fakultet Medicina Rezultati lečenja ishemijske kardiomiopatije perkutanom koronarnom angioplastikom i hirurškom revaskularizacijom miokarda
4. jul - 3. avgust 2012.
1241. mr Dejan Beljaković Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Optimizacija organizacione strukture graditeljskog projekta primenom ekspertnog fazi sistema
3. jul - 2. avgust 2012.
1240. mr Branka Maksimović Ekonomski fakultet Ekonomija Primena marketing koncepcije u funkciji unapređenja izvoza voća i prerađevina iz Republike Srbije
3. jul - 2. avgust 2012.
1239. Miloš Petrović Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Utvrđivanje prisustva infekcije ovnova sa vrstom Brucella ovis i predlog dijagnostičkog protokola ispitivanja
2. jul - 1. avgust 2012.
1238. Bojan Bašić Prirodno-matematički fakultet Matematika Palindromi u konačnim i beskonačnim rečima
29. jun - 29. jul 2012.
1237. Arijana Luburić-Cvijanović Filozofski fakultet Anglistika (Nauka o književnosti) Karil Filips, Džon Maksvel Kuci i Salman Ruždi: problem identiteta u postkolonijalnoj prozi
28. jun - 28. jul 2012.
1236. Jovo Bogdanović Medicinski fakultet Medicina Proširena verzus standardna limfadenektomija u hirurškom lečenju bolesnika sa klinički lokalizovanim karcinomom prostate
28. jun - 28. jul 2012.
1235. mr Goran I. Benedeković Prirodno-matematički fakultet Hemija Enantiodivergentna totalna sinteza odabranih stiril laktona i preliminarno ispitivanje njihove citotoksičnosti
28. jun - 28. jul 2012.
1234. Marija Radojković Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Ekstrakti duda (Morus spp., Morasceae), sastav, delovanje i primena
27. jun - 27. jul 2012.
1233. mr Olivera Ilić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Efekat različitih agrotehničkih mera u proizvodnji krompira na sastav korovske flore
26. jun - 26. jul 2012.
1232. mr Jasmina Dražić Filozofski fakultet Srpski jezik i lingvistika Leksičke i gramatičke kolokacije u nastavi srpskog jezika kao stranog: leksikološki i leksikografski aspekti
26. jun - 26. jul 2012.
1231. mr Robert Pinter Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika u obrazovanju Personalizacija kombinovanog oblika nastave programskih jezika pomoću modela integracije stilova učenja
25. jun - 25. jul 2012.
1230. Maja Olujić Medicinski fakultet Medicina Morfometrijska analiza razvoja krvnih sudova mrežnjače
25. jun - 25. jul 2012.
1229. Mirjana Ljubojević Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Genetički diverzitet višnje u oplemenjivanju slbobujnih vegetativnih podloga
22. jun - 22. jul 2012.
1228. mr Đorđe Krstić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj združene setve na zasnivanje i proizvodno-kvalitativne osobine lucerke
22. jun - 22. jul 2012.
1227. mr Slađana Stajčić Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Visokovredna funkcionalna jedinjenja iz sporednih proizvoda prerade paradajza
20. jun - 20. jul 2012.
1226. Sonja Stefanov Fakultet tehničkih nauka Menadžment zaštite životne sredine Razvoj modela integralne kontrole i sprečavanje zagađivanja u naftno-petrohemijskoj industriji na primeru Pančeva
20. jun - 20. jul 2012.
1225. Ivana Davidov Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Uticaj cinka i selena iz mleĉnog i krvnog seruma na pojavu patomorfoloških promena vimena krava
19. jun - 19. jul 2012.
1224. mr Zvonko Nježić Fakultet tehničkih nauka Održivi razvoj Model ekološkog redukovanja efluenata prirodnih bioremedijacionih jedinica
15. jun - 15. jul 2012.
1223. mr Jasna Grabić Poljoprivredni fakultet Uređenje, zaštita i korišćenje voda Procena uticaja različitih faktora na promene kvaliteta vode u kanalskoj mreži
15. jun - 15. jul 2012.
1222. Kristina Ratković Prirodno-matematički fakultet Geografija Javno-privatno partnerstvo u turizmu Zlatiborskog regiona
12. jun - 12. jul 2012.
1221. Tijana Ičin Medicinski fakultet Medicina Efekat antiresorptivne terapije osteoporoze na metaboličku aktivnost kosti
11. jun - 11. jul 2012.
1220. mr Žarko Živanov Fakultet tehničkih nauka   Prilagođavanje aplikacija uslovima bežičnih senzorskih mreža sa baterijskim napajanjem i njihova simulacija
11. jun - 11. jul 2012.
1219. mr Stanimir Čajetinac Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo Prilog razvoju modela odlučivanja za izbor elektropneumatskog upravljanja
8. jun - 8. jul 2012.

1218.

Violeta Knežević Medicinski fakultet Medicina Značaj faktora rizika na progresiju vaskularnih kalcifikacija kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
6. jun - 6. jul 2012.
1217. mr Divna Marić Poljoprivredni fakultet Fitofarmacija Rezistentnost korovskih vrsta Datura stramonium L. i Xanthium strumarium L. na ALS inhibitore
5. jun - 5. jul 2012.
1216. Slobodan Radošević Prirodno-matematički fakultet Fizika Termodinamička svojstva složenih antiferomagnetnih sistema opisanih Hajzenbergovim modelom
31. maj - 30. jun 2012.
1215. Branislav Popović Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora
31. maj - 30. jun 2012.
1214. mr Zorana Banovački Prirodno-matematički fakultet Biologija Efekat sinergističkog delovanja ekstremnonisokofrekventnog elektromagnetnog polja (ENF EMP) i abitotičkih faktora sredine na neurosekretorne ćelija cerebralne ganglije Eisenia foetida (Lumbricidae)
29. maj - 28. jun 2012.
1213. Dušan Majstorović Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Jedno rešenje procesorske arhitekture visokih performansi prilagođene modelovanju hibridnih dinamičkih sistema za rad u realnom vremenu
29. maj - 28. jun 2012.
1212. mr Anton Puškarić Poljoprivredni fakultet Ekonomika poljoprivrede Izvoz povrća u funkciji razvoja povrtarske proizvodnje u Republici Srbiji
29. maj - 28. jun 2012.
1210. mr Jovan Šurbatović ACIMSI Menadžment u sportu Javni interes i potrebe građana kao faktor upravljanja sportskim centrima
28. maj - 27. jun 2012.
1209. mr Branislav Blagojević Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine Razvoj metodologije procjene erozije tla i pronosa nanosa primjenom GIS tehnologija u funkciji upravljanja zaštitom životne sredine
25. maj - 24. jun 2012.
1208. Gordana Popović Medicinski fakultet Medicina Mogućnosti i ishod lečenja kod rezistentne tuberkuloze u Vojvodini
25. maj - 24. jun 2012.
1207. mr Boro Reljić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Primena softverskih paketa i numeričkih metoda u analizi i konstrukciji novih tipova prelaza sa mikrotrakastog voda na talasovod
25. maj - 24. jun 2012.
1206. mr Nedžad Azemović  Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Upravljački model organizacijom zasnovan na motivaciji zaposlenih i zadovoljstvu upravljanjem
25. maj - 24. jun 2012.
1205. mr Marija Servo Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Metodologija poslovnog predviđanja kao osnova za strategijsko odlučivanje u malim i srednjim preduzećima
25. maj - 24. jun 2012.
1204. mr Dragan Matić Fakultet tehničkih nauka Automatika i upravljanje sistemima Detekcija otkaza tipa slomljene šipke kod asinhronih motora primenom metoda računarske inteligencije
25. maj - 24. jun 2012.
1203. mr Dragica Koldžin Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj modela inovacione politike zasnovanom na konceptu otvorenih inovacija
25. maj - 24. jun 2012.
1202. Darko Stefanović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Prilog istraživanju uslova za integraciju savremenih ICT u poslovanju industrijskih proizvodno - poslovnih sistema
24. maj - 23. jun 2012.
1201. mr Željko Eremić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika Unаpređenje nаvigаcije аdаptivnih veb sаjtovа korišćenjem log fаjlovа
23. maj - 22. jun 2012.
1200. Dragica Višnjevac Fink Filozofski fakultet Psihologija Psihološki, klinički i demografski prediktori psihosocijalne rehabilitacije hronično duševno obolelih osoba; kroskulturalno poređenje
22. maj - 21. jun 2012.
1199. mr Tatjana Glušac Filozofski fakultet Lingvistika Međusobno obučavanje kolega kao oblik stalnog stručnog usavršavanja profesora engleskog jezika: teorijski, metodološki i praktični aspekti
22. maj - 21. jun 2012.
1198. Ilija Srdanović Medicinski fakultet Medicina Efikasnost različitih modova neinvazivne mehaničke ventilacije u akutnom kardiogenom edemu pluća kod bolesnika sa ishemijskom kardiomiopatijom
22. maj - 21. jun 2012.
1197. mr Nebojša Radenković Filozofski fakultet Istorija Milan Budimir kao balkanolog
21. maj - 20. jun 2012.
1196. mr Svetlana Tomić Filozofski fakultet Književnost Tipologija junaka i junakinja u prozi srpskog realizma iz rodne perspektive
21. maj - 20. jun 2012.
1195. mr Mirjana Beara Filozofski fakultet Psihologija Uloga primarne i sekundarne kontrole u procesu samoregulacije profesionalnog razvoja nastavnika
21. maj - 20. jun 2012.
1194. Silvia Dražić ACIMSI Rodne studije Stvarni i imaginarni svetovi Judite Šalgo
17. maj - 16. jun 2012.
1193. Majda Šahman - Zaimović Medicinski fakultet Medicina Odnos farmakoterapijske prakse i rezistencije kod vanbolničkih bakterijskih infekcija
15. maj - 14. jun 2012.
1192. mr Boris Milović Ekonomski fakultet Ekonomija Anatomija i modelovanje uspešne implementacije elektronskog upravljanja odnosima sa kupcima
15. maj - 14. jun 2012.
1191. mr Miroslava Polovinski Horvatović Poljoprivredni fakultet Ishrana životinja Svarljivost hranljivih materija i energije u smešama za brojlerske piliće uz upotrebu egzogenih enzima
14. maj - 13. jun 2012.
1190. Stevan Gostojić Fakultet tehničkih nauka Primenjene računarske nauka i informatika Kreiranje i korišćenje digitalnih dokumenata pravne regulative
10. maj - 9. jun 2012.
1189. mr Vesna Vučurović Tehnološki fakultet Biotehnologija Alkoholna fermentacija melase i gustog soka šećerne repe pomoću imobilisanih ćelija Saccharomyces cerevisiae
9. maj - 8. jun 2012.
1188. Veljko Jovanović Filozofski fakultet Psihologija Efekat srećnog i disforiĉnog afekta i vulnerabilnosti za depresiju na proces paţnje: studija oĉnih pokreta
9. maj - 8. jun 2012.
1187. Jelena Vulić Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Funkcionalne i antioksidativne osobine tropa cvekle (Beta vulgaris)
8. maj - 7. jun 2012.
1186. mr Zoran Maletić Poljoprivredni fakultet Stočarstvo Reproduktivna efikasnost krmača u zavisnosti od modela ishrane u suprasnosti i laktaciji
8. maj - 7. jun 2012.
1185. Predrag Tekić Prirodno-matematički fakultet Informatika Implementacija LATTICE BOLTZMANN metode na arhitekturama sa više jezgara korišćenjem OPENCL standarda
4. maj - 3. jun 2012.
1184. mr Predrag Pap Poljoprivredni fakultet Fitopatologija Pepelnica hrasta (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) i njen značaj u obnavljanju sastojina lužnjaka
4. maj - 3. jun 2012.
1183. mr Daniela Nuševa Ekonomski fakultet   Institucionalno regulisanje svetskog tržišta kafe – kriza i perspektive
4. maj - 3. jun 2012.
1182. Nikolaos Kapoulas Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Prinos i kvalitet paradajza iz organske i konvencionalne plasteničke proizvodnje u Severoistočnoj Grčkoj
27. april - 27. maj 2012.
1181. Dragan Popov Prirodno-matematički fakultet Geografija Geomorfološka evolucija doline Tise u Srbiji
27. april - 27. maj 2012.

1180.

mr Ivan Mezei Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Aukcijski agregacioni algoritmi za izbor izvršioca u bežičnim muti-hop mrežama elektronskih senzora i aktuatora
25. april - 25. maj 2012.
1179. Nevena Grujić Medicinski fakultet Farmacija Ekstrakcija Mate (Ilex paraguariensis) ugljendioskidom pod pritiskom
25. april - 25. maj 2012.
1178. Mr Dragoslav Ivanišević Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Izbor sorti vinove loze za organsku proizvodnju grožđa
25. april - 25. maj 2012.
1177. Mijodrag Milošević Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Kolaborativni sistem za projektovanje tehnoloških procesa izrade proizvoda baziran na internet tehnologijama
24. april - 24. maj 2012.
1176. Jelka Rajović Medicinski fakultet Medicina Klinička vrednost određivanja prisustva infekcije humanim papiloma virusima (HPV) visokog onkogenog potencijala u organizovanom skriningu raka grlća materice
23. april - 23. maj 2012.
1175. Milica Atanacković Medicinski fakultet Farmacija Resveratrol – analiza u prirodnim proizvodima i ispitivanje rastvorljivosti u micelarnim i lipozomalnim sistemima
23. april - 23. maj 2012.
1174. mr Mihaela Lazović Filozofski fakultet Lingvistika Teličnost i glagolski vid u engleskom i rumunskom jeziku u okviru prošlog vremena
23. april - 23. maj 2012.
1173. Snežana Tovilović Filozofski fakultet Psihologija Anksioznost:jedan ili više fenomena?
23. april - 23. maj 2012.
1172. mr Ivana Katić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj karijere zaposlenih u funkciji uspešnog poslovanja organizacije
20. april - 20. maj 2012.
1171. mr Aleksandar Bošković Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Mere i modeli varijabilnosti srčanog pritiska i srčanog ritma: entropijska analiza i parametri
19. april - 19. maj 2012.
1170. Petar Vrgović Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Razvoj modela organizacione komunikacije za stvaranje i upravljanje idejama u organizaciji
19. april - 19. maj 2012.
1169. Tatjana Tasić Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Formiranje biogenih amina u tradicionalnoj fermentisanoj kobasici (Petrovská klobása) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta
17. april - 17. maj 2012.
1168. Marko Petković Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Uticaj procesnih parametara proizyvodnje na fizičke osobine, toplotna svojstva i kvalitet mayivog krem proizvoda sa maltitolom
12. april - 12. maj 2012.
1167. Mladena Lalić-Popović Medicinski fakultet Farmacija Razlika u prodoru antidijabetika kroz krvno-moždanu barijeru kod zdravih i životinja obolelih od dijabetes melitusa
12. april - 12. maj 2012.
1166. Oskar Bera Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Dobijanje i karakterizacija suspenzija nanočestica i njihovih kompozita
11. april - 11. maj 2012.
1165. mr Sanja Maravić Čisar Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Informatika u obrazovanju Evaluacija znanja programskih jezika C++ i Java primenom računarskih adaptivnih testova
10. april - 10. maj 2012.
1164. mr Ivan Pavkov Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Kombinovana tehnologija sušenja voćnog tkiva
10. april - 10. maj 2012.
1163. mr Sunčica Kocić-Tanackov Tehnološki fakultet Prehrambena inženjerstvo Uticaj ekstrakata začina na rast plesni i biosintezu mikotoksina
9. april - 9. maj 2012.
1162. mr Miodrag Radinović Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Nalaz specifičnih antitela za Coxiella burnetii u hronično inficiranih krava i kontrola njenog izlučivanja mlekom
3. april - 3. maj 2012.
1161. mr Nenad Simic Fakultet tehničkih nauka   Uticaj korupcije na radne karakteristike i izlazne velicine proizvodnih i uslužnih sistema
3. april - 3. maj 2012.
1160. Emina Mladenović Poljoprivredni fakultet Hortikultura Varijabilnost i dekorativna upotreba vrsta iz familije Cucurbitaceae
29. mart - 28. april 2012.
1159. mr Daniela Hristić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Istraživanje indikatora uticaja na pozicioniranje žene u menadžmentu
29. mart - 28. april 2012.
1158. Nadica Kovačević Medicinski fakultet Medicina Terapijski pristup enterokolitisu uzrokovanom bakterijom Clostridium difficile
29. mart - 28. april 2012.
1157. mr Goran Jaćimović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Optimiranje mineralne ishrane pšenice u zavisnosti od vremenskih uslova godine
28. mart - 27. april 2012.
1156. Anitа Sabo Fakultet tehničkih nauka Elektronika Algoritmi za interaktivnu obuku studenata u projektovanju mikroprocesorskih sistema za digitalnu obradu signala
28. mart - 27. april 2012.
1155. mr Dragana Radovanović Filozofski fakultet Lingvistika Govor Valjevske Podgorine
27. mart - 26. april 2012.
1154. mr Isidora Bjelaković Filozofski fakultet Filologija Geografska terminologija kod Srba u 18. i 19. veku
27. mart - 26. april 2012.
1153. mr Živko Pavlović Fakultet tehničkih nauka Grafičko inženjerstvo i dizajn Karakterizacija površinske strukture neštampajućih elemenata CtP termalne štamparske forme za ofset štampu
27. mart - 26. april 2012.
1152. mr Aleksandar Vasić Akademija umetnosti Društveno-humanističke nauke Srpska muzikografija međuratnog doba u ogledalu korpusa muzičke periodike
26. mart - 25. april 2012.
1151. mr Danijela Prošić-Santovac Filozofski fakultet Anglistika, Nauka o književnosti Engleske narodne bajke i pesme za decu: uvid u način života u prošlosti
26. mart - 25. april 2012.
1150. mr Petar Čolović Filozofski fakultet Psihologija Tipološka perspektiva u psihologiji ličnosti: tradicionalni i taksometrijski pristup
26. mart - 25. april 2012.
1149. Miloš Zubac Filozofski fakultet Nauka o književnosti Poetika Duška Trifunovića
26. mart - 25. april 2012.
1148. Miloš Savin Filozofski fakultet Istorija Srpska liberalna stranka u Ugarskoj 1884-1912.
26. mart - 25. april 2012.
1147. mr Ljiljana Rakić Ekonomski fakultet Ekonomija, Računovodstvo Konsolidovanje finansijskih izveštaja obrazovnih institucija u Republici Srbiji
23. mart - 22. april 2012.
1145. Vlado B. Porobić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Upravljanje asinhronim motorom bez davača položaja pri velikim brzinama obrtanja
23. mart - 22. april 2012.
1144. Vanja Stepanović Prirodno-matematički fakultet Matematika Problem reprezentacije mreže slabih kongruencija
22. mart - 21. april 2012.
1143. Jovan Dorić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Unapređenje efektivnosti motora SUS primenom nekonvencionalnog klipnog mehanizma
22. mart - 21. april 2012.
1142. mr Jelena Šavanja Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i menadžment Modeli optimalizacije procene štete u funkciji strategijskog upravljanja rizicima
22. mart - 21. april 2012.
1141. mr Milana Pantelić Prirodno-matematički fakultet Geografija Sanacija i zaštita Velikog bačkog kanala kao uslov održivog korišćenja njegovih razvojnih potencijala
20. mart - 19. april 2012.
1140. mr Milica Kostreš Fakultet tehničkih nauka Arhitektura i urbanizam Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja
19. mart - 18. april 2012.
1139. Dragana Tomić-Naglić Medicinski fakultet Medicina Korelacija veličine masne mase, metaboličkih faktora rizika i pojedinih adipocitokina sa kardiometaboličkim rizikom kod gojaznih osoba
19. mart - 18. april 2012.
1138. mr Goran Nestorović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Modeli projektovanja pouzdanosti mašina i njihov uticaj na proces eksploatacije
19. mart - 18. april 2012.
1137. mr Jožef Kabok Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Razvoj modela investiranja u visoko obrazovanje sa ciljem povećanja njegove konkurentnosti
19. mart - 18. april 2012.
1136. mr Verica Vasić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Efikasnost i selektivnost herbicida u obnovljenim šumama hrasta lužnjaka
16. mart - 15. april 2012.
1135. mr Danica Goleš Građevinski fakultet Subotica Građevinarstvo Reološko-dinamička analiza armiranobetonskih poliedarskih ljuski
13. mart - 12. april 2012.
1134. mr Ljubica M. Ivanović Prirodno-matematički fakultet Geografija Demografski problemi stanovništva Šajkaške
12. mart - 11. april 2012.
1133. Maja Čavić Fakultet tehničkih nauka   Modularni pristup analizi i sintezi mehanizama sa kinematičkim grupama više klase
9. mart - 8. april 2012.
1132. mr Marijana Kokanović Marković Akademija umetnosti Društveno-humanističke Društvena uloga salonske muzike u životu i sistemu vrednosti srpskog građanstva u 19. veku
5. mart - 4. april 2012.
1131. mr Bojan Tubić Pravni fakultet Međunarodnopravna Sudska kontrola akata međunarodnih organizacija i posebno Evropskih zajednica i Evropske unije
5. mart - 4. april 2012.
1130. mr Igor Dimovski Prirodno-matematički fakultet Matematika Uticaj informacione tehnologije na kvalitet znanja vezanih za funkcije
5. mart - 4. april 2012.
1129. Sandra Trivunić Dajko Medicinski fakultet Medicina Diferencijalna dijagnoza tumora bubrega sa granuliranom-onkocitnom citoplazmom
1. mart - 31. mart 2012.
1128. Ivan Dobrosavljević Poljoprivredni fakultet Veterinarstvo Detekcija sojeva virusa Gumboro bolesti sa našeg područja, metodom polymerase chain reaction (PCR), u vakcinisanih i naknadno inficiranih SPF pilića
1. mart - 31. mart 2012.
1127. mr Jasmina Milenković Poljoprivredni fakultet   Fenotipska varijabilnost svojstava semena samooplodnih linija kukuruza (Zea mays L.)
24. februar - 25. mart 2012.
1126. mr Nenad Simeunović Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Istraživanje uslova za primenu metoda i tehnika operacionog menadžmenta u uslužnim sistemima
24. februar - 25. mart 2012.
1125. mr Gordana Bursać Filozofski fakultet Filologija Struktura leksikona lektire za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
22. februar - 23. mart 2012.
1124. mr Ljubiša Josimović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Industrijsko inženjerstvo Optimizacija postupaka vibrodijagnostike turbogeneratora
22. februar - 23. mart 2012.
1123. Stevan Milisavljević Fakultet tehničkih nauka   Razvoj modela sistema upravljanja odnosima sa korisnicima u organizacijama u Srbiji
22. februar - 23. mart 2012.
1122. mr Mladen Jakovljevic Filozofski fakultet Nauka o književnosti Paralelni svetovi: odnos postmoderne proze prema fantasticnoj i naucnofantasticnoj književnosti
22. februar - 23. mart 2012.
1121. mr Zorica Ćirić Filozofski fakultet   Književni opus Oscara Wildea: potvrda ili negacija osnovnih principa estetizma
22. februar - 23. mart 2012.
1120. mr Jelena Spasić Filozofski fakultet   Engleski avanturistički roman XVIII i XIX veka – kulturološki kontekst i žanrovsko određenje
22. februar - 23. mart 2012.
1119. Vesna Todorov Filozofski fakultet Nauka o književnosti Dekonstrukcija nacionalnih karaktera u stvaralaštvu Grigorija Božovića
22. februar - 23. mart 2012.
1118. Ferenc Nemet Filozofski fakultet   Varijante regionalnih i lokalnih književnih kultova
22. februar - 23. mart 2012.
1117. mr Jasmina Pekić Filozofski fakultet Psihologija Karakteristike porodica sa akademski darovitim adolescentom
22. februar - 23. mart 2012.
1116. Ljiljana Popović Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina
20. februar - 21. mart 2012.
1115. Tijana Levajković Prirodno-matematički fakultet Matematika Malliavin Calculus for Chaos Expansions of Generalized Stochastic Processes with Applications to Some Classes of Differential Equations
20. februar - 21. mart 2012.
1114. Dunja Sokolović Tehnološki fakultet Tehničko-tehnološke nauke Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi
13. februar - 12. mart 2012.
1113. mr Branislav Karadžić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Mogućnosti poboljšanja dinamičkog ponašanja elektrohidrauličkih sistema upravljanja na poljoprivrednim mašinama
10. februar - 9. mart 2012.
1112. mr Nemanja Kašiković Fakultet tehničkih nauka Grafičko inženjerstvo i dizajn Razvoj modela praćenja procesnih parametara štampe tekstilnih materijala
9. februar - 10. mart 2012.
1111. mr Atila Dudaš Pravni fakultet Građanskopravna Kauza obligacionih ugovora
9. februar - 10. mart 2012.
1110. mr Dražen Jovanović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Menadžment Istraživanje optimalnih pravaca strategijskog delovanja top menadžmenta preduzeća
8. februar - 9. mart 2012.
1109. mr Miladin Kalinić Prirodno-matematički fakultet Geografija Edukacioni turizam u gravitacionoj zoni Novog Sada, stanje i mogućnosti razvoja
8. februar - 9. mart 2012.
1108. mr Dragan Nikolić Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo Primena genetskih algoritama u optimizaciji greda od betona visokih i ultra visokih čvrstoća sa aspekta nosivosti na savijanje i smicanje
7. februar - 8. mart 2012.
1107. mr Željana Prijić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Neparazitske osnove varijabilnosti karaktera otpornosti prema Puccinia triticina
7. februar - 8. mart 2012.
1106. mr Dejan Prvulović Prirodno-matematički fakultet Hemija Aluminosilikati u ishrani pilića: biohemijski parametri i antitoksični efekti
6. februar - 7. mart 2012.
1105. Aleksandar Jurišić Poljoprivredni fakultet Zoologija Iksodidni krpelji (ACARI: IXODIDAE) - vektori i rezervoari uzročnika obolenja kod ljudi i životinja
3. februar - 4. mart 2012.
1104. mr Miroslav Hadnađev Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Funkcionalne karakteristike smeša maltodekstrina i namenske masti kao komponenti niskoenergetskih masnih punjenja za konditorske proizvode
2. februar - 3. mart 2012.
1103. Predrag Matković Ekonomski fakultet Ekonomija / poslovna informatika Metodološko radni okvir za realizaciju softverskih projekata male i srednje veličine
1. februar - 2. mart 2012.
1102. Svetlana Ugarčina Perović Prirodno-matematički fakultet Hemija Ispitivanje biološke stabilnosti vode za piće primenom rotirajućih prstenastih reaktora
30. januar - 29. februar 2012.
1101. Milan Mirković Fakultet tehničkih nauka   Application of data mining techniques and methods in the domain of publicly available, user-generated multimedia content analysis
27. januar - 26. februar 2012.
1100. mr Darko Čapko Fakultet tehničkih nauka Automatsko upravljanje sistemima Optimalna podela velikih modela podataka u okviru nadzorno-upravljačkih elektroenergetskih sistema
27. januar - 26. februar 2012.
1099. Tomislav Preveden Medicinski fakultet Medicina Uticaj steatoze jetre na efikasnost antivirusne terapije hroničnog hepatitisa C
25. januar - 24. februar 2012.
1098. mr Miroslav Božović Fakultet tehničkih nauka   Prilog istraživanju performansi gradskog masovnog transporta putnika kao javnog servisa
25. januar - 24. februar 2012.
1097. Jelena Stojčević Maletić Medicinski fakultet Medicina Detekcija mutacija gena za alfa1-antitripsin primenom lančane reakcije polimeraze kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća
24. januar - 23. februar 2012.
1096. mr Borko Popović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Inženjerski menadžment Doprinos povećanju efikasnosti uslužnih organizacija u Republici Srbiji
18. januar - 17. februar 2012.
1095. mr Aleksandra Milatović Fakultet tehničkih nauka Merenja i metrologija Metrološko obezbeđenje kvaliteta u medicinskoj primeni izvora jonizujućih zračenja
16. januar - 15. februar 2012.
1094. mr Dragan Vajgand Poljoprivredni fakultet Tehničko – tehnološke nauke Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) Vojvodine i parametri prognoze brojnosti
16. januar - 15. februar 2012.
1093. Đenđi Silađi-Mladenović Medicinski fakultet Medicina Upoređivanje efektivnosti i podnošljivosti olanzapina i risperidona u terapiji shizofrenih poremećaja
13. januar - 12. februar 2012.
1092. mr Mara S. Šiljak Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Politehnika Implikacije promene nastavnog programa u osnovnoj školi na obrazovno postignuće učenika u nastavi tehničkog obrazovanja
11. januar - 10. februar 2012.
1091. Nataša Milošević Medicinski fakultet Medicina Farmakokinetski model i biometrijski parametri kod indirektnog određivanja gubitaka krvi tokom carskog reza
11. januar - 10. februar 2012.

Backup 2012