PEDAGOŠKI FAKULTET, Sombor
WWW: http://www.pef.uns.ac.rs  E-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs 
TTF Building
Dekan: 
     Prof. dr Aleksandar Petojević
Adresa:
     PEDAGOŠKI FAKULTET
     Podgorička 4
     25000 Sombor
     Srbija
Telefon:
      025 460 595
 Fax:
      025 26 461
Preteča visokog školstva u Srbiji nalazi se upravo u Somboru, gradu u kojem je u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji 1778. godine osnovana najstarija srpska škola za stručno osposobljavanje učitelja na srpskom jeziku “Norma”. Nekoliko decenija kasnije, 1812. godine u u gradu Sentandreji u današnjoj Mađarskoj osnovana je prvu srpsku učiteljsku školu “Kraljevski pedagogijum” koja je 1816. preseljena u Sombor. Ova Škola postojala je do 1973. kada je prerasla u Pedagošku akademiju na čijim osnovama je 1993. osnovan Učiteljski fakultet. Odlukom Saveta Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine Fakultet je transformisan u Pedagoški fakultet, a na temeljima njegovog Odeljenja u Subotici Univerzitet u Novom Sadu osniva najmlađi fakultet u njegovom sastavu – Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.


OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2013/14)
892
  Osnovne akademske studije
766
  Master akademske studije
126

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2013/14)
7
  Osnovne akademske studije
4
  Master akademske studije
3

Ukupno zaposlenih
(2013/14)
141
Nastavnici i saradnici - ukupno
92
NASTAVNICI
43
  redovni profesor
8
  vanredni profesor
7
  docent
22
  predavač
2
  nastavnik stranog jezika
3
  profesor emeritus
1
SARADNICI
49
  saradnik u nastavi
4
  asistent
34
  stručni saradnik
11
Nenastavno osoblje - ukupno
49
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje časopis „Norma“ iz oblasti pedagoške teorije i prakse.