UČITELJSKI FAKULTET na mađarskom nastavnom jeziku
Subotica
WWW: http://www.magister.uns.ac.rs    E-mail: office@magister.uns.ac.rs
TTF Building
Dekan: 
     Prof. dr Marta Takač, v.d. dekana
Adresa:
     UČITELJSKI FAKULTET na mađarskom nastavnom jeziku
     Štrosmajerova 11
     24000 Subotica
     Srbija
Telefon:
      024 624-444
Fax:
      024 624-424
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici najmlađa je visokoškolska institucija Univerziteta u Novom Sadu u čijem sastavu se nalazi od januara 2006. godine. Fakultet je nastao osamostaljivanjem subotičkog odeljenja Pedagoškog fakulteta u Somboru u okviru kojeg je realizovana nastava na mađarskom jeziku.

Preteču obrazovanja učitelja na mađarskom jeziku u Subotici predstavlja državna učiteljska škola osnovana 1871. godine iz koje je nakon Drugog svetskog rata nastala Pedagoška akademija kao viša škola za obrazovanje učitelja. Nakon 1993. godine obrazovanje budućih učitelja realizuje se isključivo u okviru tada novosonovanog Učiteljskog fakulteta u Somboru, današnjeg Pedagoškog fakulteta, da bi osamostaljivanjem subotičkog odeljenja ovog fakulteta nastao Učiteljski fakultet u Subotici, kao prva državna visokoškolska institucija na mađarskom nastavnom jeziku u Republici Srbiji.

U školskoj 2011/2012. godini na Fakultetu studira ukupno 243 studenta na prvom i drugom nivou studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na pet katedri:
¬ Katedri za jezik i književnost;
¬ Katedri za društvene nauke;
¬ Katedri za prirodno-matematičke nauke;
¬ Katedri za stručno-umetničke predmete i fizičku i
¬ Katedri za didaktičko-metodičke nauke.
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2011/12)
243
  Osnovne akademske studije
221
  Master akademske studije
22

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2011/12)
3
  Osnovne akademske studije
2
  Master akademske studije
1

Ukupno zaposlenih
(2011/12)
51
Nastavnici i saradnici - ukupno
37
NASTAVNICI
26
  redovni profesor
6
  vanredni profesor
4
  docent
12
  viši predavač
2
  predavač
2
SARADNICI
11
  saradnik u nastavi
1
  asistent
10
Nenastavno osoblje - ukupno
14
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje časopis „Évkönyv“ iz oblasti društvenih i prirodnih nauka.