UČITELJSKI FAKULTET na mađarskom nastavnom jeziku
Subotica
WWW: http://www.magister.uns.ac.rs    E-mail: office@magister.uns.ac.rs
TTF Building
Dekan: 
     Doc. dr Josip Lepeš, v.d. dekana
Adresa:
     UČITELJSKI FAKULTET na mađarskom nastavnom jeziku
     Štrosmajerova 11
     24000 Subotica
     Srbija
Telefon:
      024 624-444
Fax:
      024 624-424
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici najmlađa je visokoškolska institucija Univerziteta u Novom Sadu u čijem sastavu se nalazi od januara 2006. godine. Fakultet je nastao osamostaljivanjem subotičkog odeljenja Pedagoškog fakulteta u Somboru u okviru kojeg je realizovana nastava na mađarskom jeziku.

Preteču obrazovanja učitelja na mađarskom jeziku u Subotici predstavlja državna učiteljska škola osnovana 1871. godine iz koje je nakon Drugog svetskog rata nastala Pedagoška akademija kao viša škola za obrazovanje učitelja. Nakon 1993. godine obrazovanje budućih učitelja realizuje se isključivo u okviru tada novosonovanog Učiteljskog fakulteta u Somboru, današnjeg Pedagoškog fakulteta, da bi osamostaljivanjem subotičkog odeljenja ovog fakulteta nastao Učiteljski fakultet u Subotici, kao prva državna visokoškolska institucija na mađarskom nastavnom jeziku u Republici Srbiji.
OSNOVNI PODACI I BROJKE
Broj studenata - ukupno
(Rekapitulacija upisa 2013/14)
262
  Osnovne akademske studije
237
  Master akademske studije
25

Broj studijskih programa – ukupno
(Konkurs za upis 2013/14)
3
  Osnovne akademske studije
2
  Master akademske studije
1

Ukupno zaposlenih
(2013/14)
56
Nastavnici i saradnici - ukupno
40
NASTAVNICI
29
  redovni profesor
3
  vanredni profesor
7
  docent
14
  nastavnik stranog jezika
3
  viši nastavnik veština
1
  profesor emeritus
1
SARADNICI
11
  asistent
10
  stručni saradnik
1
Nenastavno osoblje - ukupno
16
FAKULTETSKI ČASOPISI
Fakultet izdaje časopis „Évkönyv“ iz oblasti društvenih i prirodnih nauka, kao i časopis "Módszertani Közlöny" iz oblasti metodike.