B I L T E N
referata o kandidatima
za izbor nastavnika, naučnih radnika i saradnika

GODINA MMIX NOVI SAD 1. APRIL 2009. BROJ  1354

VAŽNO: Prigovor na izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika, naučnih radnika i saradnika dostaviti u štampanom obliku izbornom veću fakulteta u roku od 30 dana od dana stavljanja na uvid javnosti.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast numerička matematika
  dr Đorđe Herceg
Referat o kandidatu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Botanika
  dr Lana Zorić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast Informatika, za užu naučnu oblast Informacioni sistemi
  Mirjana Rakić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje istraživača-saradnika za naučnu oblast Hemija, uža naučna oblast Fizička hemija
  mr Vesna N. Despotović
Referat o kandidatu za reizbor u zvanje istraživača-saradnika za naučnu oblast Zaštita životne sredine
  mr Dubravka Polić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje istraživača-saradnika za naučnu oblast Fiziologija
  Nataša Stojkov
POLjOPRIVREDNI FAKULTET, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija
  vanredni profesor dr sc. vet. med Milenko Stevančević
Referat o kandidatu za reizbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedologija
  dr Ljiljana Nešić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomija
  dr Katarina Marković
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija
  mr Bojan Toholj
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Veterinarska mikrobiologija i zarazne bolesti
  mr Aleksandar Potkonjak
MEDICINSKI FAKULTET, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina (Pneumoftiziologija)
  prof. dr Branislav Perin
Referat o kandidatu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Epidemiologija
  dr Predrag Đurić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Zdravstvena nega
  asistent dr sci. med Ilija Andrijević
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistent pripravnik za užu naučnu oblast Farmakologija sa toksikologijom
  dr Saša Vukmirović
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija
  dr Bojana Andrejić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Farmacije (Industrijska farmacija sa kozmetologijom)
  mr Veljko Krstonošić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast medicina rada
  asistent prim. mr sc. med. dr Mirjana Glavaški Kraljević
Referat o kandidatu za izbor u zvanje dva asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija (Bolesti zuba i endodoncija)
  1. dr Ivana Kantgardžić
2. dr Karolina Vukoje
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija (Parodontologija)
  dr Ivana Gušić
Referat o kandidatu za reizbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija (Dečja hirurgija)
  asistent mr sc. med Aleksandar Komarčević
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija kardiohirurgija
  dr Aleksandar Redžek
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija (Anesteziologija sa reanimatologijom)
  dr Gordana Jovanović
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija
  Mirjana Savić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Biohemija
  asistent mr sci. med Jovica Oros
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihijatrija
  dr Miodrag Doroški
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Higijena
  asistent pripravnik mr sc dr Dragana Balać
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija
  1. asistent mr sc. med. dr Aleksandra Trninić Pjević
2. asistent dr sc. med. Ljiljana Mladenović Segedi
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Onkologija
  asistent mr sci med dr Milica Živaljević
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast Patološka fiziologija
  1. asistent mr Radmila Žeravica
2. asistent pripravnik Sunčica Kojić Damjanov
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (Endokrinologija i bolesti metabolizma)
  1. asistent dr Dragana Tomić Naglić
2. asistent dr Radoslav Pejin
Referat o kandidatu za reizbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija)
  asistent dr Milovan Petrović
Referat o kandidatu za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Zdravstvena nega
  1. Nataša Stojaković
2. Sanja Tomić
3. Ana Todorović
4. Svetlana Nikolić
TEHNOLOŠKI FAKULTET, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Primenjene i inženjerske hemije
  dr Sanja Podunavac Kuzmanović
Referat o kandidatu za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sintetski polimeri
  dr Radmila Radičević
Referat o kandidatu za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Primenjene i inženjerske hemije
  mr Vesna Tumbas
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
  docent dr Žarko Bošnjaković
Referat o kandidatu za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija
  docent dr Olivera Knežević Florić
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za predmet Matematika, za užu naučnu oblast Matematika
  1. Lidija Čomić
2. Zoran Ovcin
3. Gabrijela Grujić
4. Sandra Buhmiler
5. Tibor Lukić
6. Biljana Carić
7. Biljana Mihailović
8. Jelena Ivetić
9. Ljubo Nedović
10. Vladimir Ćurić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za užu naučnu oblast Grafičko inženjerstvo i dizajn
  1. mr Julija Fišl
2. mr Miljana Prica
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
  1. mr Branka Gvozdenac
2. mr Dragana Štrbac
3. mr Maja Turk Sekulić
4. mr Jelena Radonić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača strukovnih studija za užu naučnu oblast Tehnologije transportnih sistema
  1. mr Milica Miličić
2. mr Milan Simeunović
3. mr Gordan Stojić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala
  1. mr Čedomir Stefanović
2. mr Ivan Stanojević
3. mr Milan Narandžić
4. mr Milan Sečujski
5. mr Tatjana Lončar Turukalo
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi, organizacija i menadžment
  1. mr Ranko Bojanić
2. mr Ljubica Duđak
3. mr Jelena Borocki
4. mr Bojan Lalić
5. mr Slobodan Morača
6. mr Milovan Lazarević
7. mr Nenad Simeunović
8. mr Danijela Lalić
9. mr Slavica Mitrović
10. mr Branislava Kostić
11. mr Andrea Ivanišević
12. mr Dušan Dobromirov
13. mr Jelena Ćirić
14. mr Ivana Drezgić
15. mr Mladen Pečujlija
16. mr Željko Tekić
17. mr Đorđe Ćosić
18. mr Momčilo Simić
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača za užu naučnu oblast Grafičko inženjerstvo i dizajn
  1. mr Goran Jureša
2. mr Simonida Todorović
Referat o kandidatu za izbor u zvanje predavača strukovnih studija za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni
  1. mr Boris Dumnić
2. mr Dejan Reljić
3. mr Dragan Milićević
4. mr Marko Vekić
5. mr Zoran Ivanović
6. mr Vlado Porobić
7. mr Evgenije Adžić

BILTEN broj 1354