O Univerzitetu
   
Univerzitet u Novom Sadu je jedini državni i najstariji univerzitet na teritoriji AP Vojvodine. Osnovan je Zakonom o osnivanju Univerziteta koji je donela Narodna skupština Narodne Republike Srbije 28. juna 1960. godine, a Zakonom o visokom obrazovanju (2005) osnivačka prava preneta su na Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, u okviru poverenih poslova koje obavlja APV.

Delatnost organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Podatke za identifikaciju Univerziteta (PIB, matični broj, računi...) možete pogledati ovde.
   

 
:: Misija i vizija Univerziteta
::
Univerzitet u brojkama
::
Centralni kampus Univerziteta i sedišta fakulteta
:: Univerzitet danas: jedinice u sastavu Univerziteta
:: Istorijat Univerziteta
 

Univerzitet u Novom Sadu
Misija i vizija Univerziteta
Osnovna misija Univerziteta u Novom Sadu je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje opštih, naučnih i umetničkih znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim regionalnim i nacionalnim razvojem i da kroz stvaralački proces obezbedi bogaćenje riznice univerzalnih duhovnih vrednosti.

Vizija integrisanog Univerziteta jeste da postane univerzitet sa najvišim nivoom međunarodne izvrsnosti u nastavi, istraživanjima, umetnosti i preduzetništvu.

Osnovne vrednosti UNS-a su: otvorenost prema javnosti i građanima; uvažavanje humanističke i demokratske vrednosti evropske i nacionalne tradicije; usklađivanje sa evropskim sistemom visokog obrazovanja; učešće studenata u upravljanju i odlučivanju; i obezbeđivanje jednakih prava pristupa obrazovanju, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije.
Univerzitet u brojkama (2014/2015. školska godina)
42.315
- broj studenata - I stepen studija
8.434 - broj studenata - II i III stepen studija
4.999
- broj zaposlenih
3.684 - broj nastavnika, saradnika i istraživača
1.249 - broj nenastavnog osoblja
66 - broj angažovanih nastavnika i saradnika stranih državljana
357 - broj studijskih programa na svim stepenima studija (149 - I stepen, 155 - II stepen, 53 - III stepen)
Centralni kampus Univerziteta
Univerzitet se nalazi u univerzitetskom kampusu, površine 259,807 m2, na levoj obali Dunava, u neposrednoj blizini centra grada Novog Sada. Pored administrativne zgrade Univerziteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se fakulteti, studentski centar sa dva studentska doma i centralnim studentskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko – rekreativni sadržaj i mnoge naučne, stručne, kulturne, informativne, sportske i slične studentske organizacije, kao i veoma lep studentski trg. 
slika
slika
slika

Od 14 fakulteta koji čine Univerzitet u Novom Sadu, 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu, od kojih je 7 smešteno u univerzitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi. 
U sastavu Univerziteta su i 5 fakulteta koji nemaju sedište u Novom Sadu: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, a Pedagoški fakultet u Somboru. 
Mapa kampusa