Uputstvo za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje gostujućeg nastavnika Univerziteta
OBRAZAC [24.2.2012.]
 
Obrazac za prijavu na konkurs za dodelu privremenog smeštaja
OBRAZAC [4.6.2010.]

Obrazac predloga za dodelu zvanja profesora emeritusa
OBRAZAC–12 [14.02.2008.]
 
Obrasci za izbor u zvanje nastavnika i saradnika Univerziteta
Naziv obrasca Obrazac

Datum poslednje izmene
Obrazac za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika univerziteta
* sa uputstvom za popunjavanje obrasca
OBRAZAC–1
(.zip)
13.01.2012.
Obrazac za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika univerziteta (umetnost)
* sa uputstvom za popunjavanje obrasca
OBRAZAC–1
(.zip)
19.05.2011.
Zahtev za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta OBRAZAC-1/1
(MS Word)
19.05.2008.
Obrazac za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje saradnika univerziteta OBRAZAC–2
(MS Word)
08.07.2014.
 
Obrasci za kandidate koji stiču akademsko zvanje magistra nauka
u skladu sa propisima pre Zakona o visokom obrazovanju
Naziv obrasca Obrazac
(MS Word)
Datum poslednje izmene
Obrazac za prijavu teme za izradu magistarske teze
OBRAZAC–3 30.05.2005.
Lični podaci kandidata za izradu magistarske teze
OBRAZAC–4 30.05.2005.
Saglasnost mentora OBRAZAC–5
30.05.2005.
Obrazac za pisanje izveštaja o podobnosti teme za izradu magistarske teze OBRAZAC–6 30.05.2005.
Obrazac za pisanje izveštaja o oceni magistarske teze OBRAZAC–7 30.05.2005.
 
Obrasci za sticanje naučnog zvanje doktora nauka
Naziv obrasca Obrazac
(MS Word)
Datum poslednje izmene
Prijava teme za izradu doktorske disertacije OBRAZAC-1 28.05.2009.
Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije OBRAZAC–2 28.05.2009.
Saglasnost mentora
OBRAZAC–3 28.05.2009.
Izveštaj o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
OBRAZAC–4 19.05.2011.
Naslovna stranica doktorske disertacije OBRAZAC–5
28.05.2009.
Ključna dokumentacijska informacija OBRAZAC–5a
28.05.2009.
Izveštaj o oceni doktorske disertacije OBRAZAC–6 28.05.2009.
Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji OBRAZAC–7 28.05.2009.
Izveštaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka OBRAZAC–8
28.05.2009.
Izveštaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka OBRAZAC–9 28.05.2009.
 
 
Obrasci koji se koriste u proceduri prijave, izrade i odbrane završnog rada na master akademskim i specijalističkim akademskim studijama u okviru ACIMSI
Naziv obrasca Obrazac
(MS Word)
Datum poslednje izmene
Obrazac za prijavu završnog rada master akademskih studija
OBRAZAC–1 10.02.2011.
Lični podaci kandidata za izradu završnog rada master akademskih studija
OBRAZAC–2 10.02.2011.
Saglasnost mentora OBRAZAC–3
10.02.2011.
Obrazac za pisanje izveštaja o oceni završnog rada master akademskih studija OBRAZAC–4 10.02.2011.
Obrazac za prijavu završnog rada specijalističkih akademskih studija OBRAZAC–1 10.02.2011.
Lični podaci kandidata za izradu završnog rada specijalističkih akademskih studija OBRAZAC–2 10.02.2011.
Saglasnost mentora OBRAZAC–3 10.02.2011.
Obrazac za pisanje izveštaja o oceni završnog rada specijalističkih akademskih studija OBRAZAC–4 10.02.2011.
 
Obrazac za Ključnu dokumentacijsku informaciju-ACIMSI
kljucnaACIMSI.doc
 
Obrasci koji se koriste u proceduri prijave, izrade i odbrane završnog rada na master akademskim studijama u okviru UNESCO katedre
Naziv obrasca Obrazac
(MS Word)
Datum poslednje izmene
Obrazac za prijavu završnog rada master akademskih studija
OBRAZAC–1 4.10.2011.
Lični podaci kandidata za izradu završnog rada master akademskih studija
OBRAZAC–2 4.10.2011.
Saglasnost mentora OBRAZAC–3
4.10.2011.
Obrazac za pisanje izveštaja o oceni završnog rada master akademskih studija OBRAZAC–4 4.10.2011.
 
Obrazac za Ključnu dokumentacijsku informaciju - UNESCO katedra
kljucnaUNESCO.doc