UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu
 
Na osnovu člana 7. Pravilnika o korišćenju sredstava Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i Odluke Saveta Fonda o raspodeli novčanih sredstava namenjenih za stipendije u školskoj 2012/2013. godini, Odbor Fonda raspisuje
K O N K U R S
za dodelu 66 stipendija studentima
Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2012/2013. godinu
GRUPA I:
U okviru grupe I biće dodeljeno 57 stipendija za navedene oblasti po sledećoj raspodeli:
- Prirodno-matematičke nauke (Prirodno-matematički fakultet)  
9 studenata
- Tehničke nauke (Fakultet tehničkih nauka, Građevinski fakultet, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin")  
15 studenata
- Poljoprivredne nauke (Poljoprivredni fakultet)  
2 studenta
- Tehnološke nauke (Tehnološki fakultet)  
2 studenta
- Medicinske nauke (Medicinski fakultet)  
5 studenata
- Ekonomske nauke (Ekonomski fakultet)  
6 studenata
- Pravne nauke (Pravni fakultet)  
6 studenata
- Humanističke nauke (Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku)  
6 studenata
- Umetnost (Akademija umetnosti)  
2 studenta
- Sport (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)  
3 studenta
- Interdisciplinarne studije (studije koje se realizuju u okviru ACIMSI, UNESKO katedre za studije preduzetništva, Univerzitetskog centra za primenjenu statistiku i Univerzitetskog centra za razvoj obrazovanja)  
1 student
USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS (grupa I):

Stipendija se može dodeliti sledećim studentima:

 1. III godine trogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 2. III i IV godine četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 3. master akademskih studija - ukoliko student nije u radnom odnosu;
 4. posledenje tri godine integrisanih studija, koje se organizuju u okviru osnovnih i master akademskih studija.

Studenti moraju ispunjavati sledeće uslove:

 1. da su imali status studenata Univerziteta u Novom Sadu neprekidno od upisa na osnovne akademske studije;
 2. za studente osnovnih akademskih studija i integrisanih studija - da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 9,00 iz svih položenih ispita;
 3. za studente master akademskih studija - da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 9,00 iz svih položenih ispita na master akademskim studijama kao i da su na prethodnom stepenu studija imali prosečnu ocenu najmanje 9,00;
 4. da u toku iste školske godine nisu korisnici stipendije iz budžetskih sredstava Republike Srbije po nekom drugom osnovu.

GRUPA II:
U okviru grupe II biće dodeljeno 9 stipendija za navedene specijalne podoblasti po sledećoj raspodeli:

Tehnološki fakultet
Studijski program:  
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo* 2 studenta
Fakultet tehničkih nauka
Studijski programi:  
Energetika i procesna tehnika; grupa izbornih predmeta Gasna i naftna tehnika* 1 student
Energetika, elektronika i telekomunikacije; studijska grupa Instrumentacija i merenje* 1 student
Građevinarstvo; modul Hidrotehnika 2 studenta
Poljoprivredni fakultet
Studijski program:  
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 2 studenta
Filozofski fakultet
Studijski program:  
Ruski jezik i književnost (engleski jezik kao drugi jezik)* 1 student
*U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za navedene studijske programe, razmatraće se preraspodela stipendija u okviru navedenih specijalnih podoblasti, u skladu sa zahtevom člana Fonda, koji je obezbedio sredstva.
USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS (grupa II):

Stipendija se može dodeliti sledećim studentima:

 1. III godine trogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 2. III i IV godine četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija;
 3. master akademskih studija - ukoliko student nije u radnom odnosu;
 4. posledenje tri godine integrisanih studija, koje se organizuju u okviru osnovnih i master akademskih studija.

Studenti moraju ispunjavati sledeće uslove:

 1. da su imali status studenata Univerziteta u Novom Sadu neprekidno od upisa na osnovne akademske studije;
 1. za studente osnovnih akademskih studija i integrisanih studija - da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50 iz svih položenih ispita;
 1. za studente master akademskih studija - da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50 iz svih položenih ispita na master akademskim studijama kao i da su na prethodnom stepenu studija imali prosečnu ocenu najmanje 8,50;
 2. da u toku iste školske godine nisu korisnici stipendije iz budžetskih sredstava Republike Srbije po nekom drugom osnovu.
POTREBNA DOKUMENTACIJA (ZA OBE GRUPE):
- popunjen prijavni list (može se preuzeti i na oglasnoj tabli Univerziteta u Novom Sadu, Rektorat, Trg Dositeja Obradovića 5, IV sprat);
- uverenje fakulteta o položenim ispitima sa ocenama i ESPB; uverenje treba da sadrži i podatak o datumu polaganja poslednjeg ispita;

Dodatna dokumentacija za studente master studija:
- uverenje o prethodno završenom stepenu studija (za studente jednogodišnjih master akademskih studija);
- uverenje o svim položenim ispitima na prethodnom stepenu studija (za studente 2. godine master akademskih studija);
- uverenje o nezaposlenosti.
Posebni bodovi:

U skladu sa Pravilnikom o korišćenju sredstava Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu posebni bodovi biće dodeljeni:

 • Za prva mesta odnosno nagrade osvojene u toku studija na nacionalnom takmičenju ili skupu takmičarskog karaktera iz obrazovno-naučnog odnosno obrazovno-umetničkog polja kojem pripada upisani studijski program. Pod nacionalnim takmičenjem ili skupom takmičarskog karaktera smatra se ono u kojem su se takmičili učesnici sa najmanje 4 fakulteta.
 • Za prva mesta odnosno nagrade osvojene u toku studija na međunarodnom takmičenju ili skupu takmičarskog karaktera iz obrazovno-naučnog odnosno obrazovno-umetničkog polja kojem pripada upisani studijski program. Pod međunarodnim takmičenjem ili skupom takmičarskog karaktera smatra se ono u kojem su se takmičili učesnici iz najmanje 10 država.

Ukoliko je student osvojio nagradu u skladu sa navedenim odredbama Pravilnika, potrebno je uz ostalu dokumentaciju priložiti i dokaz o tome.

***
Studenti koji dobiju stipendiju dužni su da se u svemu pridržavaju prava i obaveza utvrđenih posebnim opštim aktima i odlukama organa Fonda, kao i pojedinačnim ugovorom koji zaključe sa Fondom kojim se obavezuju da u školskoj 2012/2013. godini pored stipendije koju primaju od Fonda, neće biti korisnici stipendije iz budžetskih sredstava Republike Srbije po nekom drugom osnovu (stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije - Fond za mlade talente i Vlade APV). Ugovori sa dobitnicima stipendije biće potpisani nakon objavljivanja konačne Odluke Saveta Fonda bez obzira na to da li su u tom momentu objavljeni rezultati konkursa za dodelu stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije - Fond za mlade talente i Vlade APV. Potpisivanjem ugovora sa Fondom dobitnici stipendije se obavezuju da neće primati navedene stipendije u školskoj 2012/2013. godini.
DOKUMENTACIJU DOSTAVITI POŠTOM ILI LIČNO NA ADRESU:
Univerzitet u Novom Sadu
Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika UNS
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad

Konkurs je otvoren od 31. OKTOBRA do 30. NOVEMBRA 2012. godine.

Prijave se primaju radnim danom od 9,00 - 14,00 časova.

Nepotpuna i neblagovremno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.
Preuzmite tekst Konkursa u pdf formatu
O FONDU