UNS Logo
   
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2006. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
134. mr Vesna Gojković Filozofski fakultet
Kibernetički model dimenzija ličnosti i tipovi kriminalnog ponašanja
28. decembar 2006-
27. januar 2007.
133. Enisa Uspenski Filozofski fakultet
Simbolistička drama Fjodora Sologuba
28. decembar 2006-
27. januar 2007.
132. mr Josip Ivanović Filozofski fakultet
Povezanost religioznosti i religijskog znanja s osobinama ličnosti srednjoškolske omladine
28. decembar 2006-
27. januar 2007.
131. mr Radoslav Avlijaš Fakultet tehničkih nauka industrijstvo inženjerstvo i menadžment Istraživanje i unapređenje faktora uspešnosti preduzetništva i  menadžmenta malih i srednjih preduzeća
25. decembar 2006 -
24. januar 2007.
130. mr Radoslav Mićić Tehnološki fakultet kataliza Definisanje optimalnih termičkih uslova aktivacije katalizatora za hidrodesulfurizaciju
8. decembar 2006 -
7. januar 2007.
129. mr Biljana Todorović Poljoprivredni fakultet
Bakteriološke karakteristike Xanthomonas campestris pv. phaseoli, patogena pasulja u Srbiji i mogućnosti suzbijanja
6. decembar 2006 -
5. januar 2007.
128. mr Dragan Petrović Prirodno-matematički fakultet geografija Rusija na početku XXI veka - geopolitička analiza
27. novembar -
27. decembar 2006.
127. mr  Dubravka Đurić
Filozofski fakultet
Moderne i postmoderne američke pesnikinje
22. novembar -
22. decembar 2006.
126. mr Slobodan Živković
Filozofski fakultet
Smisao pravoslavnih simbola i mistike u religioznom pesništvu vladike Nikolaja Velimirovića
22. novembar -
22. decembar 2006.
125. mr Aleksandra Izgarjan Filozofski fakultet
Prevod kao metafora u romanima Maksin Hong Kingston, Ejmi Ten i Nikol Mouns
20. novembar -
20. decembar 2006.
124. mr Rizos Pantzios ACIMSI interdisciplinarna Upravljanje promenama u javnim uslužnim preduzećima
17. novembar -
17. decembar 2006.
123. mr Tatjana Vulić Tehnološki fakultet kataliza Strukturna i katalitička svojstva sintetičkih, termički aktiviranih Mg-Al-Fe anjonskih glina
13. novembar -
13. decembar 2006.
122. mr Lazar Ožegović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" preduzetništvo Uticaj strukture životnih ciljeva preduzetnika na uspešno poslovanje preduzeća u preduzetničkim inkubatorima
8. novembar -
8. decembar 2006.
121. Jasmina Salević Obradović Medicinski fakultet medicina Kvalitet života pacijenata sa asimptomatskom karotidnom stenozom
1. novembar -
1. decembar 2006.
120. mr Sanja Nišević Filozofski fakultet psihologija Uticaj doživljaja psihološkog blagostanja i drugih psihosocijalnih faktora na subjektivnu procenu zdravlja
31. oktobar -
30. novembar 2006.
119. Zoran Ivanov Medicinski fakultet medicina Veličina i specifična distribucija masne mase tela kao faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih obolenja kod radnika
31. oktobar -
30. novembar 2006.
118. mr Slobodan J. Stefanović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" mašinstvo Uticaj pojava mehaničkih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage tekstilnih mašina
30. oktobar -
29. novembar 2006.
117. mr Branko Vidicki Fakultet tehničkih nauka
Model upravljanja otpadom biohazardnog porekla
30. oktobar -
29. novembar 2006.
116. Siniša Sevic Medicinski fakultet medicina Praćenje antimikrobne rezistencije i izrada protokola za početnu adekvatnu antimikrobnu terapiju
11. oktobar -
10. novembar 2006.
115. mr Aleksandar Takači Prirodno-matematički fakultet informatika Trougaone norme prioriteta i njihova primena na modeliranje ispunjenja fazi ograničenja
4. oktobar -
3. novembar 2006.
114. mr Slobodan Stokuća Poljoprivredni fakultet
Oštećenja glavnih ratarskih vrsta od grada na području Vojvodine
28. septembar -
28. oktobar 2006.
113. mr Žolt Lazar
Filozofski fakultet sociologija Sociokulturni i antropološki značaj magije
28. septembar -
28. oktobar 2006.
112. mr Nada Savković Akademija umetnosti teatrologija Nastajanje dramske književnosti u građanskoj kulturi kod Srba
27. septembar -
27. oktobar 2006.
111. mr Alpas Konstantinos ACIMSI
Кoncepcija olimpijskog sporta i njene vaspitno-obrazovne implikacije
27. septembar -
27. oktobar 2006.
110. mr Radovan Živanović Prirodno-matematički fakultet geografija Turistička organizacija rekreativnih aktivnosti Savezne Republike Nemačke i mogućnost njihove primene na Srbiju i Crnu Goru
26. septembar -
26. oktobar 2006.
109. mr Radivoje Stojković Prirodno-matematički fakultet matematika Nastava trigonometrije u srednjoj školi
25. septembar -
25. oktobar 2006.
108. mr Nataša Čalija Ekonomski fakultet
Performanse revizije javnog sektora
20. septembar -
20. oktobar 2006.
107. mr Milimir Lisov Fakultet tehničkih nauka aktuarstvo Aktuarski aspekti upravljanja penzijskim fondovima i penzijskim planovima
13. septembar -
13. oktobar 2006.
106. Slobodan Sekulić Medicinski fakultet medicina Ispitivanje razvoja motornih obrazaca i refleksa uspravljanja ploda na eksperimentalnom modelu zamorčića
25. avgust -
24. septembar 2006.
105. mr Dragica Stanković Prirodno-matematički fakultet
Istraživanje uticaja saobraćaja na koncentraciju polutanata u šumskim ekosistemima NP ''Fruška  gora'',   u  funkciji  zaštite i unapređivanja  životne sredine
8. avgust -
7. septembar 2006.
104. Radoslava Doder Medicinski fakultet medicina
Ishod akutnih infekcija centralnog nervnog sistema i kvalitet života
28. jul -
27. avgust 2006.
103. mr Zoran Zdjelar Ekonomski fakultet
Lizing u funkciji prevazilaženja tehnološkog zaostajanja i podsticaja izvoza
20. jul -
19. avgust 2006.
102. Mr sci. dr Sandra Stefan-Mikić Medicinski fakultet medicina Farmakoekonomija u savremenoj farmakoterapiji bakterijskih oboljenja
19. jul -
18. avgust 2006.
101. mr Eva Pataki Ekonomski fakultet
Mogućnost birokratske organizacije preduzeća u zemljama u tranziciji
19. jul -
18. avgust 2006.
100. mr Slobodan Lazić Fakultet tehničkih nauka saobraćaj Prilog definisanju mogućnosti prognoze i procene saobraćajnih nezgoda u funkciji savremenog inženjerskog koncepta menadžmenta bezbednosti saobraćaja
13. jul -
12. avgust 2006.
99. mr Slavko Karavidić UNS - ACIMSI obrazovanje Sоciо-еkоnomski aspekti rаzvоја i mоdеli finansiranja obrazovanja
13. jul -
12. avgust 2006.
98. mr Jadranka Ravić Medicinski fakultet ginekologija Značaj oportunog sistematskog ginekološkog pregleda u ranoj detekciji i prevenciji premalignih i malignih promena grlića materice
13. jul -
12. avgust 2006.
97. mr Boris Golubović Medicinski fakultet psihijatrija Uloga atpičnih antipsihotika u tretmanu shizofrenih i shizoafektivnih poremećaja
12. jul -
11. avgust 2006.
96. mr Aleksandar Čudan Ekonomski fakultet
Destrukcije finansijskih transakcija na tržištu
30. jun -
30. jul 2006.
95. mr Srđan Glišović UNS - ACIMSI
Upravljanje kvalitetom životne sredine reinženjeringom industrijskih proizvoda i procesa konstruisanja
29. jun -
29. jul 2006.
94. mr Maja Štrbac Poljoprivredni fakultet
Uporedna analiza potrošnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
15. jun -
15. jul 2006.
93. mr Spasoje Šćepanović Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" mašinstvo i industrijsko inženjerstvo Efikasnost modela održavanja termoelektrana
14. jun -
14. jul 2006.
92. Predrag Vučinić Medicinski fakultet stomatologija Primena metode aktivnog modela oblikovanja u oblasti automatske identifikacije rendgenkefalometrijskih tačaka
12. jun -
12. jul 2006.
91. mr  Sava Maksimović UNS - ACIMSI
Uticaj socijalnog statusa na morfološki, motorički i posturalni status kao pokazatelje fizičke razvijenosti i gotovosti dece za polazak u školu
9. jun -
9. jul 2006.
90. mr  Zoran Matijević Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo - menadžment, tehnologija i organizacija Procesno orijentisana transformacija građevinskih preduzeća
8. jun -
8. jul 2006.
89. mr  Vlada Krunić Fakultet tehničkih nauka upravljanje kvalitetom u industriji Razvoj modela integrisanog sistema upravljanja kvalitetom u industrijskoj proizvodnji uz podršku informacionih tehnologija
8. jun -
8. jul 2006.
88. mr  Vučeta Jaćimović Poljoprivredni fakultet
Biološko tehnološke osobine selekcija drijena (Cornus mas L.) u Gornjem Polimlju i mogućnosti razmnožavanja
8. jun -
8. jul 2006.
87. mr Ljubisa Milačić
Ekonomski fakultet
Konkurentnost u troškovima kao generička strategija
8. jun -
8. jul 2006.
86. mr Dragica Tomić Ekonomski fakultet
Zakonitosti profesionalizacije menadžmenta
8. jun -
8. jul 2006.
85. mr Valerija Gužvanj Prirodno-matematički fakultet analiticka hemija Prilog karakterizaciji i odredivanju nekih
neonikotinoida
2. jun -
2. jul 2006.
84. mr Branko Miljanović Prirodno-matematički fakultet hidrobiologija Biodiverzitet akvaticnih Oligochaeta, njihova distribucija i odredjivanje ekoregiona u AP Vojvodini
30. maj -
29. jun 2006.
83. mr Ivan Milenković Ekonomski fakultet
Efekti politike deviznog kursa u zemljama tranzicije
30. maj -
29. jun 2006.
82. mr Rade Stanisavljević Poljoprivredni fakultet  
Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L.)
24. maj -
23. jun 2006.
81. mr Mirjana Damnjanović Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Projektovanje, modelovanje i karakterizacija EMI potiskivača
18. maj -
17. jun 2006.
80. Damir Lukač Medicinski fakultet Medicina Značaj ultrasonografije u dijagnostici i evaluaciji  povreda mekih tkiva lokomotornog sistema
16. maj -
15. jun 2006.
79. mr Vladimir Medović Pravni fakultet
Međunarodni ugovori kao izvor prava Evropske unije
16. maj -
15. jun 2006.
78. mr Zoran Marošan Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin Informatika
Učenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u AP Vojvodini
11. maj -
10. jun 2006.
77. dr Olga Hadžić Prirodno-matematički fakultet menadžment u turizmu Stejkholderski pristup upravljanju održivim razvojem kulturnog turizma
11. maj -
10. jun 2006.
76. mr Marinko Vranković Ekonomski fakultet
Načini uspostavljanja povratne sprege ciljnog i ostvarenog profitnog položaja kompanije
11. maj -
10. jun 2006.
75. Dejan Ivanov Medicinski fakultet
Značaj primene vodenog testa na prevenciju dehiscencije anastomoze kod resekcije rektosigme
3. maj -
2. jun 2006.
74. mr Branislava Lalić ACIMSI Interdisciplinarna - Meteorologija i modeliranje životne sredine Jedan mogući postupak u parametrizaciji turbulentnog
transporta unutar i iznad šume za potrebe numeričkog
modeliranja atmosferskih procesa različitih razmera
26. april -
26. maj 2006.
73. mr  Vladimir  Krpač Prirodno-matematički fakultet biologija Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Makedonije
20. april -
20. maj 2006.
72. mr Saša Miletić Fakultet tehničkih nauka Zaštita životne sredine Uticaj amonijačno-sulfatnih voda na koroziju cementnog kamena
20. april -
20. maj 2006.
71. mr Vojislav Andrić Prirodno-matematički fakultet matematika Metodička transformacija sadržaja o Diofantovim jednačinama u nastavi matematike u srednjoj školi
17. april -
17. maj 2006.
70. mr Dragoslav Pavić Prirodno-matematički fakultet geografija Potamološke karakteristike Tise u Srbiji i predispozicije za razvoj nautičkog turizma
17. april -
17. maj 2006.
69. mr Zdravko Tešić Fakultet tehničkih nauka
Prilog razvoju opšteg modela sistema za upravljanje procesima rada u industrijskim preduzećima
14. april -
14. maj 2006.
68. mr Veselin Perović Fakultet tehničkih nauka industrijski sistemi Razvoj modela kontrolinga u industrijskim sistemima
7. april -
7. maj 2006.
67. mr Branislav Nerandžić Fakultet tehničkih nauka industrijski sistemi Razvoj modela operativne revizije u industrijskim sistemima
7. april -
7. maj 2006.
66. mr Predrag Pavić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Razvoj postupaka za istraživanje statičkog i dinamičkog  ponašanja jednoužnih žičara
7. april -
7. maj 2006.
65. mr Predrag Kovačević Prirodno-matematički fakultet Matematika, metodika nastave matematike Primena računara u nastavi matematike od petog do osmog razreda osnovne škole
6. april -
6. maj 2006.
64. mr Olja Munitlak Ivanović Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija Ekološki aspekti održivog razvoja – međunarodna i regionalna komparacija
6. april -
6. maj 2006.
63. mr Ferenc Bagi Poljoprivredni fakultet
Viroze gajenog sirka u Vojvodini
6. april -
6. maj 2006.
62. Atila Fenjveši Medicinski fakultet patologija Prognostički značaj mikrosatelitne nestabilnosti u kolorektalnim karcinomima
5. april -
5. maj 2006.
61. mr Spomenka Lazić Fakultet tehničkih nauka
Prilog optimalnom oblikovanju distribucionih kanala na logističkim principima
30. mart -
29. april 2006.
60. mr Olivera Erić Fakultet tehničkih nauka Nauka o materijalima i inženjerski materijali
Određivanje opsega procesiranja legiranih ADI materijala
30. mart -
29. april 2006.
59.
mr Duška Pešić
Prirodno-matematički fakultet

Neprekidnost funkcije u nastavi matematike
30. mart -
29. april 2006.
58. mr Miodrag Kušljević Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika, električna merenja Merenje električnih veličina u elektroenergetskoj mreži metodom maksimalne verodostojnosti
29. mart -
28. april 2006.
57. mr Goran Bošnjak Fakultet fizičke kulture
Relacije antropoloških obeležja sa rezultatskom efikasnošću u bacanju koplja kod srednjoškolske omladine
28. mart -
27. april 2006.
56. mr Dragiša Drakić Pravni fakultet
Neuračunljivost
10. mart -
9. april 2006.
55. mr Rajko Pećanac Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin Upravljanje, inovacioni procesi Model razvoja i upravljanja inovacionim procesima u privredi
10. mart -
9. april 2006.
54. mr Nebojša Radović Fakultet tehničkih nauka Građevinarstvo -
saobraćajnice
Optimizacija upravljanja održavanjem autoputeva sa primerom autoputa E-75, deonica Novi Sad - Beograd
9. mart -
8. april 2006.
53. Olesja Nedić Medicinski fakultet Medicina rada Procena opterećenja lekara stresorima radnog mesta sa posebnim osvrtom na pojavu kardiovaskularnih oboljenja
9. mart -
8. april 2006.
52. mr Tatjana Lukić Pravni fakultet
Posebnosti krivičnog postupka za organizovani kriminal, terorizam i korupciju
9. mart -
8. april 2006.
51. mr Svetlana Kvrgić Medicinski fakultet Socijalna medicina Procena zdravlja i kvaliteta života kod školske dece i omladine bez roditeljskog staranja
1. mart -
31. mart 2006.
50. mr Vera Vukanić
ACIMSI Inžinjerstvo zaštite životne sredine Kvalitativno – kvantitativna analiza zooplanktona Bokokotorskog zaliva u funkciji zaštite životne sredine
28. februar -
28. mart 2006.
49. mr Dejana Lazić Prirodno-matematički fakultet Biologija, botanika Vaskularna flora i vegetacija OKM Hs DTD na području Bačke -stanje i uticaj na korišćenje i održavanje
24. februar -
24. mart 2006.
48. mr Branislava Novaković Fakultet tehničkih nauka
Stabilnost i optimalni oblik štapa na elastičnoj podlozi
22. februar -
22. mart 2006.
47. mr Jovan Tepić Fakultet tehničkih nauka Železnički saobraćaj Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od krivine
22. februar -
22. mart 2006.
46. mr Jelisaveta Blagojević ACIMSI Rodne studije Teorijski doprinos rodnim studijama: diskursi o identitetu, razlici i drugosti
16. februar -
16. mart 2006.
45. mr Slađana Krivokapić Prirodno-matematički fakultet Biologija Dinamika biomase fitoplanktona i nutrijenata kao indikatora stepena trofičnosti u unutrašnjem dijelu Bokokotorskog zaliva
8. februar -
8. mart 2006.
44. mr Novica Staletović ACIMSI Zaštita životne sredine Razvoj metoda ocene i modela upravljanja ekološkim rizikom u funkciji održivog razvoja
6. februar -
6. mart 2006.
43. mr Goran Aleksić Poljoprivredni fakultet
Karakteristike Venturia inaequalis u agroekološkim uslovima Srbije
1. februar -
1. mart 2006.
42. mr sci.med. dr Srđan Stankov Medicinski fakultet
Genealoška rekonstrukcija virusnih haplotipova
27. januar -
27. februar 2006.
41. mr Živorad Vasić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin Menadžment Sistem upravljanja realizacijom investicionih projekata u funkciji promena u elektroprivredi
26. januar -
26. februar 2006.
40. mr Jaroslava V. Švarc Gajić Tehnološki fakultet Hemija Hronopotenciometrijska striping analiza žive  na staklastom ugljeniku
26. januar -
26. februar 2006.
39. mr Vesna Crnojević-Bengin Fakultet tehničkih nauka
Nove konfiguracije fraktalnih i LH mikrostrip rezonatora
19. januar -
19. februar 2006.
38. mr Zorica Srđević Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Identifikacija parametara biomehaničkog modela vozač-sedište za optimalni dizajn sedišta
19. januar -
19. februar 2006.
37. mr Branko Savić Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin Mašinstvo Unifikacija i sistematizacija modela za utvrđivanje optimalnog perioda tehničke dijagnostike i njihova primena na grafičkim mašinama
18. januar -
18. februar 2006.
36. mr Petar Vuca Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Uticaj upotrebe računara na podizanje efikasnosti nastave fizike u gimnaziji
18. januar -
18. februar 2006.
35. mr Siniša Miljković Medicinski fakultet Neurologija Karotidna okluzivna bolest – kliničko i neurosonološko praćenje
5. januar -
5. februar 2006.

Backup 2006