UNS Logo
 
Doktorske disertacije
stavljene na uvid javnosti u 2013. godini

 
Napomena: za elektronske verzije doktorskih disertacija obratiti se dr Mirjani Brković, Centralna biblioteka UNS-a, telefon 485-2040.
Rbr. Ime i prezime Fakultet / departman Naučna oblast Naslov rada Stavljeno na uvid javnosti u periodu:
1638. Popović, Lazar Medicinski fakultet Medicina Ekspresija molekulskih markera kao faktorprognoze lečenja difuznog B-krupnoćelijskog limfomaimunohemioterapijom
30. decembar 2013.- 29. januar 2014.
1637. Davidov, Miroslav Medicinski fakultet Medicina Multimodalna analgezija u prevenciji i terapiji akutnog postoperativnog bola kod laparoskopske holecistektomije
30. decembar 2013.- 29. januar 2014.
1636. Stilinović, Nebojša Medicinski fakultet Medicina Farmakološke, toksikološke i biohemijske osobine preparata gljive Coprinus comatus
30. decembar 2013.- 29. januar 2014.
1635. Kliček, Tamara Prirodno-matematički fakultet Geografija Koncept kreativnog grada u razvoju turizma Novog Sada
28. decembar 2013.- 27. januar 2014.
1634. Čomić, Lidija Fakultet tehničkih nauka Математика Оператори за мулти-резолуционе комплексе Морза и ћелијске комплексе
27. decembar 2013.- 26. januar 2014.
1633. Лепосавић, Александар Poljoprivredni fakultet Биотехничке науке Помолошке особине новоинтродукованих сортивисокожбунасте боровнице(Vaccinium corymbosum L.)
27. decembar 2013.- 26. januar 2014.
1632. Živančev, Dragan Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Analiza uticaja genetskih, mikroklimatskih i ekoloških faktora na sastav glutena i tehnološki kvalitet sorti pšenice
26. decembar 2013.- 25. januar 2014.
1631. Sušić, Zoran Fakultet tehničkih nauka Geodezija i geomatika Geodinamička analiza pomeranja Zemljine kore regionalnog karaktera
24. decembar 2013.- 23. januar 2014.
1630. Premović, Tamara Tehnološki fakultet   Uticaj vremena skladištenja, sadržaja nečistoće i ljuske semena na senzorni kvalitet, bioaktivne komponente i oksidativnu stabilnost hladno presovanog ulja suncokreta
24. decembar 2013.- 23. januar 2014.
1629. Vekić, Marko Fakultet tehničkih nauka Електротехника Нови поступак за развој управљачких склопова енергетске електронике заснован на емулацији у стварном времену
23. decembar 2013.- 22. januar 2014.
1628. Adžić, Evgenije Fakultet tehničkih nauka Електротехника Регулисани погон асинхроног мотора са минималним бројем сензора
23. decembar 2013.- 22. januar 2014.
1627. Savić, Aleksandar Filozofski fakultet Istorija Društveno ekonomski razvoj i promene u Užičkom orkugu od 1947. do 1963. godine
20. decembar 2013.- 19. januar 2014.
1626. Ćurčić, Živko Poljoprivredni fakultet Biotehnologija Genetička divergentnost i kombinacione sposobnosti multigermnih oprašivača šećerne repe
20. decembar 2013.- 19. januar 2014.
1625. Jakovljević, Nikša Fakultet tehničkih nauka Телекомуникације и обрада сигнала Примена ретке репрезентације на моделима Гаусових мешавина који се користе за аутоматско препознавање говора
18. decembar 2013.- 17. januar 2014.
1624. Ilić, Slobodan Fakultet tehničkih nauka   Краткорочно предвиђање потрошње електричне енергије у великим електроенергетским системима
18. decembar 2013.- 17. januar 2014.
1623. Наместовски, Жолт Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"   Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole
16. decembar 2013.- 15. januar 2014.
1622. Tatjana Redžek Mudrinić Medicinski fakultet Medicina Uticaj epilepsije na kvalitet života u razvojnom dobu
16. decembar 2013.- 15. januar 2014.
1621. Panić, Goran Prirodno-matematički fakultet Informatika Razvoj namenskog sistema fazi logike za primenu u sistemima za upravljanje XML dokumentima
16. decembar 2013.- 15. januar 2014.
1620. Đukić, Savo Fakultet tehničkih nauka Електроенергетика Редукција динамичких модела електроенергетског система применом теорије балансних реализација и апроксимативних бисимулационих релација и функција
13. decembar 2013.- 12. januar 2014.
1619. Borišev, Ivana Prirodno-matematički fakultet Hemija Fizičko-hemijska karakterizacija nanočestica fulerenola i biološka ispitivanja
9. decembar 2013.- 8. januar 2014.
1618. Radomir Ratajac Poljoprivredni fakultet Zdravstvena zaštita životinja i higijena animalnih proizvoda Procena antimikrobnog i citotoksičnog potencijala etarskih ulja na endometrijum krava u uslovima in vitro
6. decembar 2013.- 5. januar 2014.
1617. Mladen Mileusnić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Uticaj telefonskog saobraćaja na raspodelu srednje izlazne snage bazne stanice u mreži mobilne telefonije (GSM)
5. decembar 2013.- 4. januar 2014.
1616. Ivica Đalović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Važnije morfološke osobine i sadržaj biogenih elemenata kod hibrida kukuruza pri raznim nivoima đubrenja
3. decembar 2013.- 2. januar 2014.
1615. mr Adriana Radosavac Poljoprivredni fakultet Ekonomija Preduzetništvo kao faktor razvoja agroprivrede Republike Srpske
3. decembar 2013.- 2. januar 2014.
1614. mr Željko Mihaljev ACIMSI Zaštita životne sredine Selen i avijarni antioksidativni kapacitet pilića
3. decembar 2013.- 2. januar 2014.
1613. mr Aleksandar Mikić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Genetička analiza hibridnih potomstava proteinskog (L.) i mrkožutog graška (Sm.)
2. decembar 2013.- 1. januar 2014.
1612. mr Vladimir Ćirić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Kvantitativne i kvalitativne karakteristike organske materije različitih tipova zemljišta
2. decembar 2013.- 1. januar 2014.
1611. mr Slobodan Marić Ekonomski fakultet Menadžment Razvojna dimnezija upravljačke orijentacije malih preduzeća
27. novembar - 27. decembar 2013.
1610. mr Ivana Erić Ekonomski fakultet Menadžment Uticaj etike na ponašanje čoveka i organizacionu kulturu
26. novembar - 26. decembar 2013.
1609. mr Miroslava Maksimović Filozofski fakultet Psihologija Psihološki profil pomagača
22. novembar - 22. decembar 2013.
1608. mr Boris Stojkovski Filozofski fakultet Istorija Crkvena istorija Srema u srednjem veku
22. novembar - 22. decembar 2013.
1607. Borislav Markov Medicinski fakultet Hirurgija Funkcija kraniomandibularnog sistema nakon hirurškog lečenja preloma kondilarnog nastavka donje vilice
22. novembar - 22. decembar 2013.
1606. Stanislava Popov Filozofski fakultet psihologija Validacija konstrukta bezuslovnog samoprihvatanja i njegove relacije sa implicitnim i eksplicitnim samopouzdanjem
15. novembar - 15. decembar 2013.
1605. mr Dragana Stamenov Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Karakterizacija mikoroorganizama promotora rasta i njihovo preživljavanje u rizosferi engleskog ljulja
6. novembar - 6. decembar 2013.
1604. Ivana Gušić Medicinski fakultet Stomatologija Uticaj kauzalne terapije parodontopatije na lokalni i sistemski inflamatorni odgovor kod HIV pozitivnih pacijenata
6. novembar - 6. decembar 2013.
1603. Vesna Pajtić Medicinski fakultet Medicina Postoperativni kognitivni deficit i delirijum nakon urgentnih hirurških zahvata
6. novembar - 6. decembar 2013.
1602. Mirjana Mikalački Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke Positional games on graphs
5. novembar - 5. decembar 2013.
1601. mr Strahinja Miljković Pavni fakultet Pravo Pravni odnosi kod ugovora o franšizingu
5. novembar - 5. decembar 2013.
1600. mr Vesna Petrović Prirodno-matematički fakultet Fizika Halkogenidna stakla kvazibinarnog sistema As2S3-GeS2 dopiirana erbijumom
5. novembar - 5. decembar 2013.
1599. mr Sofija Forkapić Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika Istraživanje gasovitih radioaktivnih produkata uranijuma i torijuma
5. novembar - 5. decembar 2013.
1598. Milica Pasula Filozofski fakultet Nauka o književnosti Analiza i interpretacija romana Gretchen autorke Rut Berger
5. novembar - 5. decembar 2013.
1597. Jelena Nikolić Medicinski fakultet Medicina Modeli za procenu rizika oboljevanja od melanoma kože
4. novembar - 4. decembar 2013.
1596. Marina Katanić Prirodno-matematički fakultet Biologija Diverzitet mikoriznih gljiva topola (Populus spp.)
1. novembar - 1. decembar 2013.
1595. mr Ljiljana Stojanović Bjelić Fakultet tehničkih nauka Upravljanje životnom sredinom Model prekograničnog uticaja kvaliteta rijeke Vrbas na rijeku Savu
28. oktobar - 27. novembar 2013.
1594. Aleksandra Anđelković Medicinski fakultet Stomatologija Uticaj efikasnosti polimerizacije cemenata na bazi smola na retenciju kompozitnih kanalnih kočića
28. oktobar - 27. novembar 2013.
1593. mr Aleksandar Leposavić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Pomološke osobine novointrodukovanih sorti visokožbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum L.)
28. oktobar - 27. novembar 2013.
1592. Ivana Lončarević Tehnološki fakultet Prehrambena tehnologija Uticaj lecitina različitog porekla na kristalizaciona svojstva masne faze i kvalitet mazivog krem proizvoda sa dodatkom funkcionalnih biljnih ulja
25. oktobar - 24. novembar 2013.
1591. Ivana Miškeljin Fakultet tehničkih nauka Pluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XX u XXI vek
24. oktobar - 23. novembar 2013.
1590. Radomir Ratajac Poljoprivredni fakultet Zdravstvena zaštita životinja i higijena animalnih proizvoda Procena antimikrobnog i citotoksičnog potencijala etarskih ulja na endometrijum krava u uslovima in vitro
24. oktobar - 23. novembar 2013.
1589. Bojana Kalenjuk Prirodno-matematički fakultet Geonauke, turizam Vojvodina kao destinacija gastronomskog turizma
23. oktobar - 22. novembar 2013.
1588. Branislav Šojić Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Ispitivanje lipolitičkih i oksidativnih promena u tradicionalnoj fermentisanoj kobasici (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta
22. oktobar - 21. novembar 2013.
1587. mr Karolj Nađ Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Stohastički analogno fazi konvertor i njegova primena
22. oktobar - 21. novembar 2013.
1586. mr Dušan Ilić Prirodno-matematički fakultet Fizika Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1585. Aleksandra Matić Medicinski fakultet Medicina Postnatalni ishod i zdravstvena nega prevremeno rođene novorođenčadi
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1584. mr Viktor Savić Filozofski fakultet Filologija Bogoslužbena leksika u srpskim tipicima od XII do XIV veka
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1583. mr Diana, Prodanović-Stankić Filozofski fakultet Lingvistika Jezički i vanjezički aspekti verbalnog humora u engleskom i srpskom jeziku na primeru filmskih i televizijskih dijaloga: kognitivnolingvistički pristup
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1582. mr Jelena Ratkov Kvočka Filozofski fakultet Srpska književnost Drame Danila Kiša i dramatizacija pripovedaka u nastavi
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1581. mr Ljiljana Kostić Filozofski fakultet Istorija književnosti Prozno delo Vladana Đorđevića
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1580. mr Nadija Rebronja Filozofski fakultet Nauka o književnosti Romani Ćamila Sijarića između tradicionalnog i modernog
21. oktobar - 20. novembar 2013.
1579. mr Dragana Konstantinović Fakultet tehničkih nauka Arhitektura i urbanizam Programske osnove jugoslovenske arhitekture: 1945-1980
17. oktobar - 16. novembar 2013.
1578. Tatjana Dadić Dinulović ACIMSI Scenski dizajn, teatrologija, teorija arhitekture i urbanizma Fenomenologija spektakla: scenski dizajn kao sredstvo konstrukcije događaja
16. oktobar - 15. novembar 2013.
1577. mr Milena Kostić Filozofski fakultet Nauka o književnosti Sukob političkog i ličnog u Šekspirovim istorijskim dramama
14. oktobar - 13. novembar 2013.
1576. Maja Ružić Medicinski fakultet Medicina Efikasnost terapije hroničnog hepatitisa C pegilovanim interferonom alfa 2a i ribavirinom kod bolesnika sa ektrahepatičnim manifestacijama
14. oktobar - 13. novembar 2013.
1575. mr Zvezdan Horvat Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Razvoj modela za određivanje faze u životnom ciklusu preduzeća
11. oktobar - 10. novembar 2013.
1574. Tijana Ilić Prirodno-matematički fakultet Geografija Samovrednovanje kao instrument stručnog usavršavanja nastavnika geografije u Srbiji
11. oktobar - 10. novembar 2013.
1573. mr Sanja Mehandžić Stanišić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Uticaj fizičkih osobina na kvalitet semena ratarskih useva
10. oktobar - 9. novembar 2013.
1572. mr Sandra Buhmiler Prirodno-matematički fakultet Matematika Modifikacije Njutnovog postupka za rešavanje nelinearnih singularnih problema
9. oktobar - 8. novembar 2013.
1571. mr Dušan Vejnović Filozofski fakultet Psihologija Vanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja
4. oktobar - 3. novembar 2013.
1570. Dragana Ljubojević Poljoprivredni fakultet Ishrana domaćih životinja Korišćenje repičinog ulja u ishrani šarana i linjaka kao faktora promena kvaliteta mesa
4. oktobar - 3. novembar 2013.
1569. mr Branislav Leleš ACIMSI Inženjerstvo zaštite životne sredine Rasuto zagađenje iz poljoprivrede i kvalitet površinskih voda
3. oktobar - 2. novembar 2013.
1568. Jovan Matijašević Medicinski fakultet Medicina Interleukin 6 kao prognostički faktor u lečenju vanbolnički stečenih pneumonija
2. oktobar - 1. novembar 2013.
1567. Svetlana Fa Prirodno-matematički fakultet Biohemija Efekti heksabromociklododekana na steroidogeni potencijal Lejdigovih ćelija testisa i granuloza ćelija ovarijuma pacova
30. septembar - 30. oktobar 2013.
1566. mr Milorad Kenjalović Akademija umetnosti Društveno-humanističke nauke Tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na Ojkači
30. septembar - 30. oktobar 2013.
1565. Anna Uram-Benka Medicinski fakultet Medicina Procena perinatalnog stresa kod novoroĊenĉadi roĊene carskim rezom u opštoj i spinalnoj anesteziji
30. septembar - 30. oktobar 2013.
1564. mr Milan Radović Ekonomski fakultet Ekonomija Strategije ALM koncepta u procesu upravljanja kreditnim rizikom banke
27. septembar - 27. oktobar 2013.
1563. mr Slavica Aleksić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Metode transformacija šema baza podataka u obezbeđenju reinženjeringa informacionih sistema
26. septembar - 26. oktobar 2013.
1562. Feta Sinani Fakultet tehničkih nauka Saobraćajno inženjerstvo Generalni kriterijumi stabilnosti, metastabilnosti i nestabilnosti tokova klijenata u saobraćajnim procesima
24. septembar - 24. oktobar 2013.
1561. Nenad Ruškić Fakultet tehničkih nauka Saobraćajno inženjerstvo Model proračuna kapaciteta nestandardnih nesignalisanih raskrsnica
17. septembar - 17. oktobar 2013.
1560. Predrag Vidicki Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Model merenja i upravljanja razvojnim aktivnostima u organizaciji
16. septembar - 16. oktobar 2013.
1559. Valentina Šobot Filozofski fakultet Psihologija Uzrasne specifičnosti antisocijalnih osobina i ponašanja adolescenata
16. septembar - 16. oktobar 2013.
1558. mr Zoran Putnik Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke Prilozi razvoju elektronskog učenja – Mogućnosti konverzije nastavnih aktivnosti i materijala u elektronski oblik
11. septembar - 11. oktobar 2013.
1557. mr Dragan Ružić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Optimizacija sistema za klimatizaciju kabine motornog vozila
11. septembar - 11. oktobar 2013.
1556. Svjetlana Zeljković Poljoprivredni fakultet Hortikultura Primjena biostimulatora u proizvodnji begonije (Begonia semperflorens Link.et Otto) i kadifice (Tagetes patula L.)
10. septembar - 10. oktobar 2013.
1555. Nataša Krklec Jerinkić Prirodno-matematički fakultet Matematika Metodi linijskog pretraživanja sa promenljivom veličinom uzorka
9. septembar - 9. oktobar 2013.
1554. Ljiljana Jovanĉević Medicinski fakultet Medicina Koncentracija nazalnog azot oksida u dijagnostici zapaljenskih procesa nosa i paranazalnih sinusa
6. septembar - 6. oktobar 2013.
1553. mr Dragan Cvetković Ekonomski fakultet Ekonomija Dizajniranje pokazatelja ekonomske efikasnosti neprofitnih organizacija – sa posebnim osvrtom na suzbijanje ulaganja nezakonito stečenih prihoda
5. septembar - 5. oktobar 2013.
1552. mr Ljiljana Šantrić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Promene mikrobiološke aktivnosti zemljišta nakon primene herbicida
4. septembar - 4. oktobar 2013.
1551. mr Biljana Jeremić Filozofski fakultet Pedagogija Efekti primene inovativnih metodičkih pristupa u nastavi muzičke kulture
3. septembar - 3. oktobar 2013.
1550. Olja Dukić Filozofski fakultet Psihologija Ponašanje roditelja i nivo anksioznosti kod dece tokom preoperativne procedure
3. septembar - 3. oktobar 2013.
1549. Nazim Manić Fakultet tehničkih nauka Tehniĉke nauke Primena metoda višekriterijumske optimizacije kod projektovanja nasipa saobraćajnica
27. avgust - 26. septembar 2013.
1548. Ivan Čapo Medicinski fakultet Medicina Uticaj gljive Coprinus comatus na regeneratorna svojstva Langerhansovih ostrvaca u aloksanskom dijabetesu kod pacova
27. avgust - 26. septembar 2013.
1547. Đula Đilvesi Medicinski fakultet Medicina Korelacija kliničkih simptoma i znakova cerebralnog vazospazma sa nalazom CT angiografije nakon subarahnoidalne hemoragije aneurizmatske etiologije
26. avgust - 25. septembar 2013.
1546. Andraš Anderla Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Metod uklanjanja metalom prouzrokovanih artefakata iz snimaka dobijenih računarskom tomografijom
26. avgust - 25. septembar 2013.
1545. Mirjana Sekulić Fakultet tehničkih nauka Arhitektura i urbanizam Razvoj i transformacije krovnog vrta od nastanka do savremenih tendencija
22. avgust - 21. septembar 2013.
1544. Petar Ninkov Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje sistema za lokalno i kontrolisano otpuštanje tigeciklina baziranog na bioresorptivnom polimeru i kalcijum fosfatu
20. avgust - 19. septembar 2013.
1543. Dragana Stojiljković Medicinski fakultet Medicina Vrednost CT kolonografije u savremenoj dijagnostici
8. avgust - 7. septembar 2013.
1542. Aleksandar Radonjić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Merenja u frekvencijskom domenu u konceptu pametne distributivne mreže
7. avgust - 6. septembar 2013.
1541. mr Dubravka Lazić Akademija umetnosti Filmologija Neorealizam u italijanskom filmu i fotografiji - etiologija, interpozicija i specifičnosti dela
5. avgust - 4. septembar 2013.
1540. Jovanka Novaković-Paro Medicinski fakultet Medicina Uticaj nivoa vitamina D na parametre metabolizma kosti u žena sa postmenopauznom osteoporozom
5. avgust - 4. septembar 2013.
1539. Radoslav D. Pejin Medicinski fakultet Endokrinologija i dijabetologija Nivoi oksidativnog stresa, markera inflamacije i telesne kompozicije kod gojaznih bolesnika sa i bez tipa 2 šećerne bolesti
5. avgust - 4. septembar 2013.
1538. Bojan Prangoski Prirodno-matematički fakultet Matematika Konvolucija i lokalizacijski operatori u ultradistribucionim prostorima
5. avgust - 4. septembar 2013.
1537. Ivana Milošević Medicinski fakultet Medicina Ekspresija CD49d i CXCR4 u hroniĉnoj limfocitnoj leukemiji
24. jul - 23. avgust 2013.
1536. Goran Đenadić Medicinski fakultet Medicina Histološke promene u sluznici nosne duplje miša nastale udisanjem formalina modifikovane intranazalnom aplikacijom deksametazona i epinastina
24. jul - 23. avgust 2013.
1535. Tamara Dapčević Hadnađev Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Uticaj dodatka emulgujućih skrobova na tehnološke karakteristike testa i kvalitet hleba
23. jul - 22. avgust 2013.
1534. Zdravko Ivanković Prirodno-matematički fakultet Informatika Automatizacija procesa beleženja ključnih statističkih parametara u košarci digitalnom analizom video sadržaja
19. jul - 18. avgust 2013.
1533. Marina Putnik-Delić Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Fiziološki i molekularni aspekti tolerantnosti šećerne repe prema suši
19. jul - 18. avgust 2013.
1532. Borko Bulajić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke – zemljotresno inženjerstvo Prilog pouzdanijem definisanju projektnih spektara odgovora za Severo-zapadni Balkan
19. jul - 18. avgust 2013.
1531. Diana Lupulović Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Razvoj i primena različitih laboratorijskih metoda za dijagnostikovanje infekcije izazvane hepatitis E virusom kod svinja i ljudi
19. jul - 18. avgust 2013.
1530. mr Siniša Bikić Fakultet tehničkih nauka Tehničko – tehnološke nauke Razvoj metode merenja protoka vazduha pomoću regulacione žaluzine
19. jul - 18. avgust 2013.
1529. mr Jelena Ivetić Fakultet tehničkih nauka Primenjena matematika Tipovi sa presekom i kontrola resursa u intuicionističkom sekventnom lambda računu
18. jul - 17. avgust 2013.
1528. Srđan Sladojević Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Kvalitetom vođena dostava multimedijalnog sadržaja u bežičnim telekomunikacionim mrežama
17. jul - 16. avgust 2013.
1527. mr Predrag Stanojević Fakultet tehničkih nauka Saobraćaj Uticaj saobraćajne prinude na stavove i ponašanje vozača
17. jul - 16. avgust 2013.
1526. mr Nikola Zogović Fakultet tehničkih nauka elektrotehnika Odnos energetske efikasnosti i pouzdanosti u bežičnim senzorskim mrežama
17. jul - 16. avgust 2013.
1525. Petar Maksimović Fakultet tehničkih nauka Matematika; informatika Razvoj i verifikacija verovatnosnih logika i logičkih okruženja
17. jul - 16. avgust 2013.
1524. Damir Mađarević Fakultet tehničkih nauka Mehanika Struktura udarnog talasa u disipativnim modelima gasnih mešavina
15. jul - 14. avgust 2013.
1523. mr Verislav Đukić Fakultet tehničkih nauka Softversko inženjerstvo Domenski orijentisani jezici za formalnu specifikaciju dokumenata i različite vizuelne interpretacije
15. jul - 14. avgust 2013.
1522. Boris Milijašević Medicinski fakultet Medicina Uticaj metilestra monoketoholne kiseline na prolazak ampicilina kroz transportne barijere kod pacova
15. jul - 14. avgust 2013.
1521. mr Blaženka Piuković Ekonomski fakultet Ekonomija Upravljanje poslovnim procesima u javnim komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje
15. jul - 14. avgust 2013.
1520. mr Ljiljana Stanković Ekonomski fakultet Ekonomija, Trgovina i Marketing Efekti jačanja snage maloprodavaca na odnose između članova u kanalima marketinga
15. jul - 14. avgust 2013.
1519. Saša Vukmirović Medicinski fakultet Medicina Farmakoepidemiološki i farmakoterapijski aspekti upotrebe antibakterijskih lekova – usklaĎenost nacionalnih vodiča i lokalne rezistencije bakterija
12. jul - 11. avgust 2013.
1518. mr Gordana Gajić Fakultet tehničkih nauka ERP sistemi, Akviziciono – upravljački sistemi Unapređenje procesa upravljanja naftno-gasnim sistemima
12. jul - 11. avgust 2013.
1517. mr Dragan Đorđević Pravni fakultet Pravo Pravni odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva
11. jul - 10. avgust 2013.
1516. Jovana Nikolov Prirodno-matematički fakultet Fizika Izučavanje nuklearne strukture metodama niskotemperaturskih nuklearnih orijentacija
11. jul - 10. avgust 2013.
1515. Mirko Raković Fakultet tehničkih nauka Robotika Sinteza i realizacija dvonožnog hoda putem primitiva
11. jul - 10. avgust 2013.
1514. Mirjana Petrović-Savić Filozofski fakultet Lingvistika Toponimija Rađevine
9. jul - 8. avgust 2013.
1513. Slavica Adamović Zdravković Filozofski fakultet Psihologija Transgeneracijski pristup afektivnoj vezanosti adolescentkinja i žena rane odrasle dobi
9. jul - 8. avgust 2013.
1512. Zoran Gojković Medicinski fakultet Medicina Objektivni kriterijumi za konverziju parcijalne u totalnu endoprotezu kuka
9. jul - 8. avgust 2013.
1511. Savo Bojić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Istraživanje sušenja semena uljane tikve golice (Cucurbita pepo L.) u šaržnim sušarama
8. jul - 7. avgust 2013.
1510. Sanja Bojić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Lokacijski problemi u lancima snabdevanja i njihov uticaj na logističke troškove
8. jul - 7. avgust 2013.
1509. Mira Bursać Medicinski fakultet Farmacija Fitoestrogeni – analiza u prirodnim izvorima i dijetetskim suplementima
5. jul - 4. avgust 2013.
1508. Miloš Čanković Medicinski fakultet Medicina Psihološke karakteristike i percepcija stresa kod pacijenata sa oralnim Lichen planus-om
5. jul - 4. avgust 2013.
1507. mr Dragan Marković Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Implikacije klimatskih promena na katastrofalne štete u osiguranju
5. jul - 4. avgust 2013.
1506. Mlađan Protić Medicinski fakultet Medicina Analiza distribucije nalaza sentinelnog limfnog nodusa u odnosu na stadijum tumora kod adenokarcinoma kolona
4. jul - 3. avgust 2013.
1505. mr Ljiljana Stojšić Pravni fakultet Javnopravna Inspekcijski nadzor u oblasti rada
3. jul - 2. avgust 2013.
1504. Gojko Vladić Fakultet tehničkih nauka Grafičko inženjerstvo i dizajn Karakterizacija uticajnih faktora na percepciju boje štampanih i bojenih ambalažnih proizvoda
3. jul - 2. avgust 2013.
1503. mr Violeta Santraĉ Poljoprivredni fakultet Medicinske nauke Dokazivanje prisustva virusnih infekcija u zajednicama Apis mellifera primjenom molekularno-bioloških metoda
28. jun - 28. jul 2013.
1502. mr Jovana J. Ajduković Prirodno-matematički fakultet Hemija Sinteza i biološka aktivnost 17-supstituisanih androstanskih derivata
28. jun - 28. jul 2013.
1501. mr Milan Gocić Fakultet tehničkih nauka Računarske nauke i informatika Proširivo okruženje za određivanje referentne evapotranspiracije bazirano na servisnoorijentisanoj arhitekturi
28. jun - 28. jul 2013.
1500. mr Slobodan Simić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Projektovanje, implementacija i ocena performansi radarskih kompresionih filtera na FPGA platformi
28. jun - 28. jul 2013.
1499. Vera Herceg Mandić Prirodno-matematički fakultet Geografija Modeliranje problemskog učenja u nastavi geografije
28. jun - 28. jul 2013.
1498. Irena Golubović- Ilić Filozofski fakultet Pedagogija Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva
26. jun - 26. jul 2013.
1497. mr Borislava Eraković Filozofski fakultet Engleski jezik i lingvistika Kompetencije prevodilaca sa engleskog jezika (uloga kooperativnog i kolaborativnog oblika nastave)
21. jun - 21. jul 2013.
1496. Boris Todorović Ekonomski fakultet Informacione tehnologije Unapređenje kvaliteta softvera primjenom modifikovane metodologije unifiricanog procesa
20. jun - 20. jul 2013.
1495. Dragana Tomašević Prirodno-matematički fakultet Hemija Primena stbilizovanog nano nula valentnog gvožđa i komercijalnih imobilizacionih agenasa za remedijaciju sedimenta kontaminiranog toksičnim metalima
20. jun - 20. jul 2013.
1494. Veljko Andreić Medicinski fakultet Medicina Neuroprotektivni efekat betaksolola, dorzolamida, brimonidina I ginkgo biloba ekstrakta – EGB 761 kod normotenzivnog glaukoma
20. jun - 20. jul 2013.
1493. Igor N. Peško Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Model za procenu troškova i vremena izgradnje gradskih saobraćajnica
20. jun - 20. jul 2013.
1492. Vladimir Mučenski Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje
20. jun - 20. jul 2013.
1491. Nikolina Janković Fakultet tehničkih nauka Elektronika Mikrotalasni filtri sa više nezavisno kontrolisanih propusnih opsega realizovani u mikrostrip arhitekturi
20. jun - 20. jul 2013.
1490. mr Veljko Vuković Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Uprаvljаnje rаzvojem Tehnologijа održаvаnjа Tehničko-tehnološki i ekonomski pokаzаtelji oprаvdаnosti nаvаrivаnjа vencа monoblok točkovа kаvlitetа ER7, zа brzine kretаnjа železničkih vozilа do 120 km/h
18. jun - 18. jul 2013.
1489. Danijela Dragičević Medicinski fakultet Medicina Govorna rehabilitacija totalno laringektomisanih pacijenata ugradnjom vokalnih proteza
17. jun - 17. jul 2013.
1488. Deana Medić Medicinski fakultet Medicina Učestalost oksacilinaza i metalobetalaktamaza kod kliničkih izolata Acinetobacter baumannii rezistentnih na karbapeneme
17. jun - 17. jul 2013.
1487. Dušica Simić-Panić Medicinski fakultet Medicina Faktori koji utiču na ishod medicinske rehabilitacije kod pacijenata sa ishemičnim moždanim udarom
14. jun - 14. jul 2013.
1486. mr Dinu Dragan Fakultet tehničkih nauka Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Metrika prihvatljivosti kompresione tehnike mirne slike u implementaciji PACS sistema
13. jun - 13. jul 2013.
1485. Vladimir Ivanović Medicinski fakultet Medicina Značaj neselektivne intrakoronarne primene Natrijumnitroprusida u primarnoj perkutanoj kornarnoj intervenciji
13. jun - 13. jul 2013.
1484. Goran Savić Fakultet tehničkih nauka Primenjene računarske nauke i informatika Upravljanje elektronskim nastavnim kursevima zasnovano na komponentnom modelu i formalnoj reprezentaciji instrukcijskog dizajna
11. jun - 11. jul 2013.
1483. mr Ciril Kafol Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Projektna podrška uspostavljanju informacionog društva
11. jun - 11. jul 2013.
1482. Bojan Štrbac ACIMSI Fizika Geometrijske nesigurnosti u radioterapiji
7. jun - 7. jul 2013.
1481. mr Bojan Konstantinović Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke Ambrosia artemisiifolia L. – rezerve semena u zemljištu, klijavost, rasprostranjenost i suzbijanje
3. jun - 3. jul 2013.
1480. Đorđe Đatkov Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Razvoj metode za ocenu efikasnosti rada poljoprivrednih biogas postrojenja primenom fazi logike i ekspertskih sistema
3. jun - 3. jul 2013.
1479. mr Dragana Pap Prirodno-matematički fakultet Biohemija Korelacija biomarkera lipidnog statusa, oksidativnog stresa i životnih navika studentske populacije
31. maj - 30. jun 2013.
1478. mr Ljiljana Pecić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Menadžment Reinženjering preduzeća kao tehnika savremenog menadžmenta
30. maj - 29. jun 2013.
1477. Gordana Koprivica Tehnološki fakultet Prehrambeno - biotehnološke nauke Nutritivni profil i senzorski kvalitet voća i povrća osmotski dehidriranog u melasi šećerne repe i rastvorima saharoze
29. maj - 28. jun 2013.
1476. Marta Počuča Medicinski fakultet Farmacija Ispitivanje soli žučnih kiselina kao ekscipijenasa u tabletama ranitidina, aminofilina i fenobarbitona
29. maj - 28. jun 2013.
1475. Olivera Šimurina Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Optimizacija koncentracije organskih kiselina i enzimskih preparata u biohemijskom matriksu substandardnog kvaliteta
24. maj - 23. jun 2013.
1474. mr Predrag M.Vajagić Filozofski fakultet Istorija Istorijska analiza osnivanja i funkcionisanja Dunavske banovine u Kraljevini Jugoslaviji
24. maj - 23. jun 2013.
1473. mr Katarina Mitrović Filozofski fakultet Istorija Benediktinci na podrucju Barske mitropolije i Kotorske episkopije (9. stolece – 1571.)
24. maj - 23. jun 2013.
1472. Vasilije Milnović Filozofski fakultet Nauka o književnosti Pitanje tradicije u kontekstu srpske avangarde
24. maj - 23. jun 2013.
1471. mr Tanja Jevremov Filozofski fakultet Psihologija Razlike između mapa naučnih disciplina formiranih na osnovu koincidencije deskriptora nastalih kognitivnom obradom informacija i mapa proizvedenih primenom statističkih algoritama
24. maj - 23. jun 2013.
1470. mr Snežana Stojšin Filozofski fakultet Sociologija Primena analize sadržaja u istraživanjima političke propagande
24. maj - 23. jun 2013.
1469. mr Mila Beljanski Filozofski fakultet Pedagogija Konstruktivistički pristup aktivnim poremećajima u socijalnom ponašanju mladih
24. maj - 23. jun 2013.
1468. mr Ivan Jovanović Filozofski fakultet Lingvistika Francuski frazeologizmi i poslovice sa imenima domaćih životinja i njihovi srpski ekvivalenti
24. maj - 23. jun 2013.
1467. mr Boris Popov Filozofski fakultet Psihologija Uslovi na radu i individualna uverenja zaposlenih kao prediktori organizacijskog zdravlja
24. maj - 23. jun 2013.
1466. mr Miroslav Perić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika i računarstvo Metod za analizu performansi računarske mreže sa usmerivačima povezanim radio-relejnim vezama na frekvencijama iznad 70GHz
23. maj - 22. jun 2013.
1465. Vladimir Đaković Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Primena modela teorije ekstremnih vrednosti u investiranju
23. maj - 22. jun 2013.
1464. Vesna Janković Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Promene parametara zdravstvene ispravnosti Petrovačke kobasice tokom proizvodnje u tradicionalnim i kontrolisanim uslovima
22. maj - 21. jun 2013.
1463. Milovan Janković Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološke nauke Matematički model reakcionog sistema za in situ epoksidovanje sojinog ulja persirćetnom kiselinom
22. maj - 21. jun 2013.
1462. Jelena Joviĉić Bata Medicinski fakultet Farmacija Procena izloţenosti studentske populacije natrijumu iz prehrambenih izvora
21. maj - 20. jun 2013.
1461. Vesna Vasić Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Prečišćavanje otpadne vode iz procesa proizvodnje bioetanola mikrofiltracijom
16. maj - 15. jun 2013.
1460. Biljana Pejić Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Kvalitet fermentisanog mlečnog napitka pakovanog u različitim uslovima
15. maj - 14. jun 2013.
1459. Vladimir Papić Medicinski fakultet Medicina Procena kognitivnog statusa kod operisanih bolesnika nakon subarahnoidalne hemoragije aneurizmatske geneze
14. maj - 13. jun 2013.
1458. Zorica Podraščanin ACIMSI Meteorologija i modeliranje životne sredine Šeme za vertikalno mešanje i parametrizacija depozicije u hemijskim transportnim modelima
13.maj - 12. jun 2013.
1457. Milan Radošević Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Lin koncept u obrazovnim sistemima
9.maj - 8. jun 2013.
1456. mr Boris Antić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Teorija realnog integrisanog merila harmonika
30. april - 30. maj 2013.
1455. Jasmina Vitas Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Antioksidativna aktivnost fermentisanih mlečnih proizvoda dobijenih pomoću kombuhe
30. april - 30. maj 2013.
1454. mr Saša Spasojević Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Model primene šest sigma (6σ) metodologije u funkciji unapređenja procesa industrijskog preduzeća
30. april - 30. maj 2013.
1453. Jelena Mirnić Medicinski fakultet Stomatologija Klinička i laboratorijska procena kauzalne terapije parodontopatije kod pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2
29. april - 29. maj 2013.
1452. mr Marija Jokanović Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini
29. april - 29. maj 2013.
1451. Miodrag Golubović Medicinski fakultet Medicina Uporedna analiza rezultata revaskularizacije prednje descendentne koronarne arterije levom unutrašnjom torakalnom arterijom i lekom obloženim stentom
29. april - 29. maj 2013.
1450. mr Nataša Radusin-Bardić Filozofski fakultet Filološke nauke Interogativni modalitet u francuskom jeziku u kontekstu nastave francuskog kao stranog jezika
29. april - 29. maj 2013.
1449. Nina Lazarević Filozofski fakultet Lingvistika, primenjena lingvistika Interkulturna kompetencija kao aspekt komunikativne kompetencije učenika engleskog jezika na tercijalnom nivou
29. april - 29. maj 2013.
1448. mr Milica Kisić Filozofski fakultet Istorija, klasicne nauke (latinistika) Antonius Bonfinius i njegovo delo Rerum Ungaricarum decades kao izvor za istoriju Srba Panonije i Balkana: istorijsko-filološka analiza i prevod sa komentarima
29. april - 29. maj 2013.
1447. Daniela Marčokova Filozofski fakultet Slovakistika Deskripcija prirode i njen vaspitni uticaj na učenike u književnim tekstovima u čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku u Srbiji
29. april - 29. maj 2013.
1446. mr Snježana Trojačanec Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Uticaj β-karotina na zdravstveni status krava s posebnim osvrtom na ovarijalnu aktivnost
29. april - 29. maj 2013.
1445. mr Marijana Kragulj Prirodno-matematički fakultet Hemija Uticaj ugljeničnih nanomaterijala na ponašanje odabranih hidrofobnih organskih jedinjenja u akvatičnim sistemima
25. april - 25. maj 2013.
1440. mr Nikola Brkljač Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Proračunski modeli nosećih konstrukcija sa primenom na rešenja železničkih vagona za prevoz tereta
25. april - 25. maj 2013.
1439. Milan Rackov Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Koncepcije razvoja univerzalnih zupčastih reduktora
25. april - 25. maj 2013.
1438. Isidora Korać Filozofski fakultet Pedagogija Kompetencije nastavnika likovne kulutre i mogućnosti njihovog profesionalnog razvoja
25. april - 25. maj 2013.
1437. mr Željko Tomić Pravni fakultet Pravo Pravni aspekti stranih ulaganja u finansijske organizacije u našem i uporednom pravu
23. april - 23. maj 2013.
1436. Jelica Eremić-Đođić Ekonomski fakultet   Revizijske procedure vrednovanja internih kontrola informacionog sistema na bazi kontrolnih ciljeva
19. april - 19. maj 2013.
1435. Tatjana Krstić Filozofski fakultet Psihologija Majke hronično ometene dece: prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa
19. april - 19. maj 2013.
1434. Bojana Krstonošić Medicinski fakultet Medicina Morfološka analiza neurona dvodimenzionalne projekcije neostrijatuma kod čoveka
19. april - 19. maj 2013.
1433. Radmilo Čolović Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Uticaj dodatka biljnih proteinskih koncentrata u hranu za životinje na kvalitet peleta
18. april - 18. maj 2013.
1432. Mirjana Živojinov Medicinski fakultet Medicina Uporedna analiza spiralnog i klasičnog histološkog preparata u oboljenjima žučne kese
18. april - 18. maj 2013.
1431. mr Miroslav Ivanović Prirodno-matematički fakultet Društvena geografija Stanje i mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Zapadnoj Srbiji
17. april - 17. maj 2013.
1430. mr Milica Samardžić Poljoprivredni fakultet Hidrogeologija, Ekologija Vremensko i prostorno rasprostranjenje zagađivača u slivu Velike Morave
16. april - 16. maj 2013.
1429. Sunčica Stankov Medicinski fakultet Medicina Ispitivanje neurofizioloških parametara koji utiču na regulisanost arterijske hipertenzije kod osoba starijeg životnog doba
11. april - 11. maj 2013.
1428. Aleksandar Klašnja Medicinski fakultet Medicina Uticaj dozirane fizičke aktivnosti na osobe sa sindromom hroničnog umora
11. april - 11. maj 2013.
1427. mr Vera Županec Prirodno-matematički fakultet Biologija Efikasnost programirane nastave biologije uz pomoć kompjutera u osnovnoj školi
10. april - 10. maj 2013.
1426. Miodrag Radaković Medicinski fakultet Medicina Uticaj spoljašnjih faktora na nastajanje ametropija kod predškolske dece
8. april - 8. maj 2013.
1425. mr Goran Štrbac Prirodno-matematički fakultet Fizika Karakterizacija termoindukovanih procesa i strukturne jedinice u nekim halkogenidnim staklima
5. april - 5. maj 2013.
1424. Dimitrije Jeremić Medicinski fakultet Medicina Značaj određivanja koncentracije D vitamina u evaluaciji karcinoma prostate
5. april - 5. maj 2013.
1423. Miloš Milovanović Fakultet tehničkih nauka Matematička fizika Kvantifikacija samoorganizacije i kompleksnosti zasnovana na izboru optimalnog talasića
4. april - 4. maj 2013.
1422. Dušan Stamenković Filozofski fakultet Lingvistika Glagoli ljudskog kretanja u engleskom i srpskom jeziku u svetlu kognitivne semantike
3. april - 3. maj 2013.
1421. Vesna Tepavčević Medicinski fakultet Farmacija Analiza fitoestrogena sojinog semena
2. april - 2. maj 2013.
1420. Goran Stojanović Medicinski fakultet Medicina Endobronhijalna ultrazvukom navođena iglena aspiracija u proceni zahvaćenosti medijastinalnih limfnih čvorova kod bolesnika sa karcinomom bronha
2. april - 2. maj 2013.
1419. mr Žolt Namestovski Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Informatika u obrazovanju Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole
1. april - 1. maj 2013.
1418. Dragan Nikolić Medicinski fakultet Medicina Dijagnostički značaj paraaortalne limfadenektomije u hirurškom lečenju karcinoma grlića materice u FIGO IB stadijumu bolesti
1. april - 1. maj 2013.
1417. mr Milan Kostić Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Optimalni dizajn mehaničkog sistema nastalog kombinovanjem mehanizama
1. april - 1. maj 2013.
1416. Omran Altabt Abuhress Fakultet tehničkih nauka Inženjerstvo zaštite životne sredine Prediction of Municipal Solid Waste Generation in Maghreb countries by use of mathematical modeling
1. april - 1. maj 2013.
1415. Milan Delić Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Uticaj sistema menadžmenta i primene informacionih tehnologija na performanse organizacije
29. mart - 28. april 2013.
1414. Sanja Tomić Medicinski fakultet Medicina Uticaj rane rehabilitacije na kvalitet života pacijenata operisanih od karcinoma dojke
27. mart - 26. april 2013.
1413. Snežana Đurić Fakultet tehničkih nauka   Design, Modeling, and Optimization of the Geometrical Parameters of the Planar Displacement Sensor
27. mart - 26. april 2013.
1412. mr Dragan Stojić Ekonomski fakultet Ekonomija Modelovanje poslovnog odlučivanja, zasnovano na teoriji dokaza i fazi skupova
25. mart - 24. april 2013.
1411. mr Milica Hadnađev-Kostić Tehnološki fakultet Tehničko-tehnološke nauke Strukturna i fotokatalitička svojstva sistema na bazi modifikovanih slojevitih hidroksida i oksida titana
22. mart - 21. april 2013.
1410. mr Novica Jevtić Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Industrijsko inženjerstvo Dinamička simulacija elektrohidrauličnog servosistema za podešavanje zazora valjaka na petostanskoj tandem pruzi u železari Smederevo
20. mart - 19. april 2013.
1409. Biljana Milić Medicinski fakultet Medicina Biomarkeri u lupus nefritisu
20. mart - 19. april 2013.
1408. Vladimir Filipović Tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološke nauke Uticaj procesa osmotske dehidratacije na prenos mase i kvalitet mesa svinja
19. mart - 18. april 2013.
1407. mr Bogdan Đaković Akademija umetnosti Društveno humanističke nauke Funcionalni i stilsko-estetski elementi u srpskoj duhovnoj horskoj muzici prve polovine dvadesetog veka
18. mart - 17. april 2013.
1406. mr Ognjen Radišić Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj modela upravljanja projektom pripreme postrojenja za bušenje nafte i gasa
18. mart - 17. april 2013.
1405. mr Dejan Brcanov Ekonomski fakultet Ekonomija Modelovanje i konstrukcija algoritama za optimizaciju troškova u distributivnim sistemima
15. mart - 14. april 2013.
1404. mr Slobodan Leković Prirodno-matematički fakultet Turizam Turističke razvojne šanse Sjeveroistočne Crne Gore
14. mart - 13. april 2013.
1403. mr Ðorđe Pržulj Fakultet tehničkih nauka   Servisno orijentisana arhitektura katastarskog informacionog sistema
13. mart - 12. april 2013.
1402. Branislava Petronijević Medicinski fakultet Stomatologija Uticaj stepena konverzije monomerа na mehanička svojstva i izluživanje supstanci iz kompozitnih smola za preprotetsku restauraciju
12. mart - 11. april 2013.
1401. Andrea Peter Medicinski fakultet Medicina Mesto i značaj pozitronske emisione tomografije u dijagnostici neurodegenerativnih oboljenja
8. mart - 7. april 2013.
1400. Predrag Ikonić Tehnološki fakultet Biotehničke nauke Razvoj procesa sušenja i zrenja tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovská klobása) u kontrolisanim uslovima
6. mart - 5. april 2013.
1399. mr Dragoljub Tica Ekonomski fakultet ema Matematički program za donošenje strateških odluka pri investiranju u elektroprivredu
6. mart - 5. april 2013.
1398. Siniša Sremac Fakultet tehničkih nauka Saobraćajno inženjerstvo Model za upravljanje tokovima robe u transportno-skladišnim procesima
4. mart - 3. april 2013.
1397. Dalibor Sekulić Fakultet tehničkih nauka elektrotehnika i računarstvo Električna provodnost proteinskih struktura i njihovo modelovanje kao nanobioelektronskih transmisionih linija
1. mart - 31. mart 2013.
1396. mr Igor Fürstner Fakultet tehničkih nauka Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Razvoj opšteg modela za definisanje funkcija i atributa proizvoda u uslovima masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupaca
28. februar - 30. mart 2013.
1395. mr Marina Gavrilović Akademija umetnosti Društveno humanističke nauke Muzičko obrazovanje kao segment kulturnog razvoja grada Niša (1827-1940)
27. februar - 29. mart 2013.
1394. mr Marko Cincović Poljoprivredni fakultet Veterinarska medicina Patofiziološka procena peripartalnog metaboličkog stresa kod visokoproduktivnih krava upotrebom endokrinih i metaboličkih kriterijuma
25. februar - 27. mart 2013.
1393. mr Branislav Sladić Fakultet tehničkih nauka Inženjerski menadžment Menadžment kvalitetom u nabavci, razvoj opšteg modela i mogucnost za njegovu primenu
25. februar - 27. mart 2013.
1392. mr Vojin Ilić Fakultet tehničkih nauka Automatika i upravljanje sistemima Prilog upravljačkim interfejsima neuralnih proteza
25. februar - 27. mart 2013.
1391. Boris Dumnić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Upravljanje pogonom sa asinhronim generatorom i dvostrukim pretvaračem povezanim na mrežu
25. februar - 27. mart 2013.
1390. mr Dragan Grahovac Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Informatika Uticaj informalnog učenja na nivo informacione pismenosti učenika srednjih škola
21. februar - 23. mart 2013.
1389. mr Vesna Ivkov Akademija umetnosti Društveno-humanističke nauke Komparativna proučavanja tradicionalnih instrumentalnih melodija Srba u Bačkoj
20. februar - 22. mart 2013.
1388. mr Mladomir Milutinović Fakultet tehničkih nauka Mašinstvo Istraživanje tačnosti obratka u procesima hladnog zapreminskog deformisanja
19. februar - 21. mart 2013.
1387. Dijana Nićiforović Medicinski fakultet Medicina Uloga kolor duplex Doppler sonografije i višeslojne kompjuterizovane tomografije u dijagnostici oboljenja jetre praćenih poremećajem u portnoj cirkulaciji
18. februar - 20. mart 2013.
1386. Neda Lakić Medicinski fakultet Farmacija Aromatične biljke i njihov postdestilacioni ostatak kao potencijalna sirovina za farmaceutsku industriju
12. februar - 14. mart 2013.
1385. Snežana Marić Medicinski fakultet Medicina Magnetno rezonantno ispitivanje intra i ekstrakranijalnog venskog sistema u bolesnika sa multiplom sklerozom
12. februar - 14. mart 2013.
1384. mr Gordana Ristić Filozofski fakultet Filološke nauke (germanistika) Somatizmi u nemačkoj i srpskoj frazeologiji (kontrastivna istraživanja)
11. februar - 13. mart 2013.
1383. mr Marta Dedaj Filozofski fakultet Pedagogija Pedagog i nastavnik fizičkog vaspitanja u prevenciji nasilja u školi
11. februar - 13. mart 2013.
1382. Biljana Obradović Filozofski fakultet Psihologija Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti
11. februar - 13. mart 2013.
1381.

Milica Marković

Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Primena tritikalea u fermentacionim procesima kao doprinos održivom razvoju
8. februar - 10. mart 2013.
1380. mr Nataša Jovčić Fakultet tehničkih nauka Tehničke nauke Uticaj sezonskih varijacija na prostornu distribuciju i koncentracioni nivo policikličnih aromatičnih ugljovodonika u ambijentalnom vazduhu
8. februar - 10. mart 2013.
1379.

mr Vesna Redžić

Prirodno-matematički fakultet Geografija Valorizacija turističkih potencijala nacionalnog parka „Šar-planina“ i njegova implementacija u regionalni razvoj Sirinićke župe
6. februar - 8. mart 2013.
1378.

mr Branko Šikoparija

Prirodno-matematički fakultet Biologija Palinološke analize u proizvodnji lipovog meda sa Fruške gore
6. februar - 8. mart 2013.
1372.

mr Vesna Nađalin

Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Ispitivanje ekstrakcije i ekstrakata gajene lavande (Lavandula officinalis L.)
5. februar - 7. mart 2013.
1371. Slobodan Puškar Medicinski fakultet Klinička medicina Test opterećenja, multi-slice kompjuterska tomografija koronarnih krvnih sudova i invazivna selektivna koronarna angiografija u dijagnostici pacijenata sa stabilnom anginom pectoris
5. februar - 7. mart 2013.
1370. Bojana Milekić Medicinski fakultet Stomatologija Značaj procene bola u dijagnostici orofacijalnih mišićnih disfunkcija
5. februar - 7. mart 2013.
1369. Ivan Šurjanović Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija Perspektive primene viralnog marketinga u prehrambenoj industriji u Republici Srbiji
4. februar - 6. mart 2013.
1368.

mr Vesna Kojić

Prirodno-matematički fakultet Medicinska hemija Sinteza i detaljna biološka ispitivanja tiazolnih C-nukleozida
1. februar - 3. mart 2013.
1367. mr Emilijan Mohora Prirodno-matematički fakultet Hemija Mogućnost primene i efikasnost elektrokoagulacione tehnike u preradi podzemne vode sa visokim sadržajem prirodnih organskih materija
30. januar - 1. mart 2013.
1366. Aleksandra Klašnja Milićević Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke Personalized Recommendation Based on Collaborative Tagging Techniques for an e-Learning System
30. januar - 1. mart 2013.
1365. mr Ben Mladenović Prirodno-matematički fakultet Geografija Komparativna analiza erozije zemljišta u Homolju i Zviždu
29. januar - 28. februar 2013.
1364. Svetlana Keleman Prirodno-matematički fakultet Hemija Analiza hromatografskih podataka novosintetisanih derivata hidantoina primenom hemometrijskih metoda
28. januar - 27. februar 2013.
1363. Andrea Katić Fakultet tehničkih nauka Tehničko-tehnološke nauke Razvoj modela za ocenu konkurentnosti u društvu zasnovanom na znanju
24. januar - 23. februar 2013.
1362. mr Zoran Simendić Fakultet tehničkih nauka Elektrotehnika Unapređena regulacija napona i njena integracija u distributivni menadžment sistem
18. januar - 17. februar 2013.
1361. Senka Popović Tehnološki fakultet Tehnološko inženjerstvo Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina
16. januar - 15. februar 2013.
1360. Nataša Janjić Medicinski fakultet Medicina Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena primenom tetiva m.semitendinosus-a i m.gracilis-a
15. januar - 14. februar 2013.
1359. mr Predrag Baroš Pravni fakultet Pravo Uloga notara u pravu privrednih društava
8. januar - 7. februar 2013.
1358. mr Nenad Baroš Pravni fakultet Pravo Pravni aspekti nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj
8. januar - 7. februar 2013.

Backup 2013